Észa­ki város­lá­to­ga­tá­sok nyá­ron?

2018. május 14.

A lehe­tő leg­jobb ötlet, sze­rin­tem! Hogy miért? Most elme­sé­lem, mit gon­do­lok erről, és miért aján­lom nek­tek júli­us, augusz­tus során az észak-európai uta­zást.

Ami­kor lefog­lal­tuk a repü­lő­je­gyün­ket Mal­mö­be júli­us­ra, majd követ­ke­ző évben Stock­hol­mot vet­tük célba ugyan­úgy júli­us­ban, isme­rő­se­ink elég fur­csán néz­tek ránk, nem egy­szer hang­zott el a bűvös kér­dés, hogy oda men­tek nya­ral­ni, komo­lyan? Komo­lyan oda és nem bán­tuk meg. Úgy hal­lom, nem vagyunk az egyet­le­nek, aki­ket már-már egy­sze­rű­en őrült­nek néz­tek, hogy nem egy medi­ter­rán ten­ger­par­tot, leg­alább­is orszá­got válasz­tot­tunk nyári úti­cél­nak. Sze­rin­tem evi­dens, hogy miért is vol­tak ezek az uta­zá­sok a leg­ide­á­li­sab­bak egy nyári idő­szak­ban, de most meg­osz­tom vele­tek is.

Nyá­ron könnyebb jó áron repü­lő­je­gyet talál­ni ezek­re a helyek­re. Érde­kes, való­szí­nű­leg a kereslet-kínálat ala­ku­lá­sa miatt az észa­ki desz­ti­ná­ci­ók­ra, a fapa­dos repü­lő­je­gyek árait nézve olcsób­ban ki lehet hozni egy uta­zást ilyen­kor, mint fel­ka­pott déli üdü­lő­he­lyek­re. Ez sem utol­só szem­pont egy olyan ország­ba, olyan terü­let­re ter­ve­zett uta­zás­kor, ahol amú­gy­is maga­sabb az árszín­vo­nal, meg­ter­he­lőbb a szál­lás­fog­la­lás költ­sé­ge, a helyi köz­le­ke­dés vagy nagyobb zseb­pénz­zel kell kal­ku­lál­ni ugyan­olyan hosszú tar­tóz­ko­dás alkal­má­val.

Sab­lo­nos­nak tűnő ok az idő­já­rás, ami kel­le­mes 23 fokos hőmérs­éle­tet jelent. Az észak-európai orszá­gok átla­gos júli­us hőmér­sék­le­te 22 – 23 fok körül van, ami a leg­meg­fe­le­lőbb hosszabb váro­si séták­ra, hajó­ki­rán­du­lá­sok­ra, leül­ni egy park­ban vagy egy kávé­zó tera­szá­ra és onnan figyel­ni a város lük­te­té­sét, este pedig ugyan­úgy elve­gyül­he­tünk a főtér, főut­ca nyüzs­gé­sé­ben, illet­ve a kikö­tő­ben meg­cso­dál­hat­juk a nap­le­men­tét és az esti fénye­ket. Nekünk ez a leg­ide­á­li­sabb, mi ezt sze­ret­jük, nem pedig a tik­kasz­tó hősé­get, állan­dó­an árnyék és víz­után­pót­lást keres­ni a nap folya­mán, vala­mint job­ban bír­juk ilyen­kor ener­gi­á­val.

Írtam egy blog bejegy­zést, ame­lyen kifej­tet­tem, hogy mi nem vagyunk azok a tipi­kus ten­ger­par­ti hessze­lést és stran­do­lást ked­ve­lő turis­ták, inkább város­né­zést pre­fe­rá­ló és fel­fe­de­ző típu­sú uta­zók vagyunk.
Sokan gon­dol­ják úgy, és ezért is áll­nak értet­le­nül a dön­té­sünk előtt, hogy a város­né­zés, kirán­du­lás nem nyár­ra való, sok­kal inkább ősszel vagy tavasszal ter­vez­nek ilyen utat. Igen, ezzel is egyet tudok érte­ni, de kiegé­szí­te­ném azzal, hogy amennyi­ben Közép- vagy Dél-Európa az úti­cél. Ilyen­kor való­ban ezek az idő­sza­kok a leg­op­ti­má­li­sab­bak erre, észak­ra viszont nyá­ron érde­me­sebb ellá­to­gat­ni, hiszen pont ezért, keve­sebb turis­tá­nak is jut eszé­be hogy ezt válassza vala­me­lyik ten­ger­part helyett. Nem mon­dom, hogy kihal­tak az utcák, egye­dül veszünk részt egy hajó­ki­rán­du­lá­son vagy volt olyan, hogy nem indult egy szer­ve­zett túra, mert nem volt elég részt­ve­vő, viszont lát­vá­nyo­san han­gu­la­to­sabb és kel­le­me­sebb a kör­nye­zet.

Hogy milyen volt a két már emle­ge­tett város­lá­to­ga­tá­sunk? A címek­re kat­tint­va meg­néz­he­ti­tek:

Város­né­zés Malmö-ben – és ha mér Mal­öb­en jár­tunk, meg­néz­tük Kop­pen­há­gát is egy nap vonat­tal kirán­dul­va: Város­né­zés Kop­pen­há­gá­ban

Stock­holm 6 pont­ban, 87 fotón

Van még egy nagy vágyunk, mely remé­lem mielőbb betel­je­se­dik, hisz sokat olva­sunk a témá­ban, ter­vez­get­jük a meg­va­ló­sí­tá­sát. Ez pedig nem más, mint Német­or­szág észa­ki része Sylt szi­ge­té­vel együtt. Gyö­nyö­rű tör­té­nel­mi váro­sok, fehér homo­kos ten­ger­part és a strand­ko­sár ősha­zá­ja kitű­nő úti­cél­nak ígér­ke­zik egy hosszabb nyári uta­zás­hoz.

Német­or­szág, két ten­ger part­vi­dé­ke

Úgy gon­do­lom, bát­ran vál­lal­ja­tok egy észa­ki nya­ra­lást, főleg, ha nem a ten­ger­ben lubic­ko­lás a cél egész álló nap. Hatal­mas lehe­tő­sé­get rej­te­nek Észak-Európa orszá­gai is egy felejt­he­tet­len uta­zás­hoz.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Bár az igazi Azur Window már csak történelem, de a kistestvérét még megtaláljátok Gozón. Menjetek el, nézzétek meg, amíg még lehet, sosem tudhatjuk mit hoz a jövő, mit hoz egy nagyobb vihar... ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Jó-jó, akkor most megmutatom, hogy a tegnapi fotó milyen csudaklassz hely mellett készült: ez a Ghajn Tuffieha, azaz az Alma szeme. Ide túráztunk (fel) a Golden Bay-től, és a kissé meredek viszonyok ellenére mindenkinek csak ajánlom ezt a helyet; minden csepp verejtékért megéri ez a kilátás!😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Ghajn Tuffieha Bay
  Ha megkérdeznétek, hogy melyik a kedvenc strandom, öblöm Máltán, ez tuti, hogy az TOP3-ban szerepel. Tudjátok esetleg, milyen természeti látnivaló van még itt/ milyen panoráma nyílik az öböltől balra? 😊
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy kirándulás, egy felfedező séta a Manoel-szigeten ilyen és ehhez hasonló kis titokzatos, rejtőzködő fotókat eredményez. Sliema határában, Gzira-ból vezet egy kis híd át a szigetre, melyen pár órát nem nehéz eltölteni.👣 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy nyári este a Wied iz-Zurrieq szikláin, s háttérben a horizonton Filfa szigete is feltűnik. Ha a Blue Grotto-hoz kirándultok, fürdőruha is legyen nálatok, mert ahonnan a hajókirándulások indulnak fürdőzésre is van lehetőség, illetve ahogy a képen is látjátok, napozásra vagy láblógatásra a tenger hűs vizébe a sziklákon. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Attard, Három falu, Málta
  Az új nyaralóm. Ja, nem. Csak szeretném.🤪 De azt viszont nagyon. A Három falu - Lija, Balzan és Attard - utcáin sétálva nem egy gyönyörű villával találkozni. Tényleg már-már játszadoztunk útközben, hogy melyiket fogadnánk el, és a séta végén választani nem tudtunk. #LOVEMálta ❤️
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  3 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 San Anton Gardens, Attard
  Lassan fogok készíteni magamnak egy albumot, amelynek "Málta macskái" lesz a címe😁😉 Gyönyörűek, tiszták, barátságosak, és mindig mindenütt ottvannak, nálunk nem egyszer "ellopva a show-t" az igazi látnivalóktól. Inkább kutyás vagyok, ha arról van szó, de Máltán nem tudok mellettük csak úgy elmenni, imádom őket; sokszor van, hogy csak figyeljük a viselkedésüket, meg persze néha kicsit kényeztetek is egy-egy nyakvakargatással. Állatbarátok figyelem! Máltán jól fogjátok (márcsak emiatt is) érezni magatokat😜
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  3 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  A nyári főszezonban, mikor rengeteg a turista is, szerintem sokkal de sokkal jobb ötlet Valletta-t vizen megközelíteni Sliema-ból, ahogy a Három várost is Valletta-ból, mint a busz. A kikötőkben ilyen hajókkal utazhattok a kikötőpontok között, miközben a vízről is megcsodálhatjátok, azaz más perspektívából a látnivalókat. Ajánlom, hogy próbáljátok ki! Gyors és nagy élmény! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek