2020. január 4.

Kutyás Adven­ti Hét­vé­ge az utazzkutyaddal.hu-val

Utazz kutyád­dal! – kutyás uta­zás, kutyás prog­ra­mok bel­föl­dön és kül­föl­dön Egy hét­vé­ge sok-sok bol­dog kutya és gazdi közt; kirán­du­lá­sok a téli Bakony­ban, kutya­keksz sütés, vidám kutyás játé­kok, és egy szu­per közös­ség, amely­ben egy­sze­rű­en jól érez­tük magun­kat. No meg ezer­nyi fül­va­kar­ga­tást, hát­masszázst és juta­lom­fa­la­tot kiosz­tot­tunk… Min­den kutyát, kutyást és kutya­ba­rá­tot sze­re­tet­tel vár az Utazz Kutyád­dal kirán­du­lá­sa­ik­ra, […]

2019. november 15.

Kefa­ló­nia Képes­lap

Egy utazó bakancs­lis­tá­ján nem­csak helyek sze­re­pel­nek, hanem felejt­he­tet­len, egy élet­re szóló emlé­ke­ket és élmé­nye­ket is gyűjt. Kefa­ló­nia, a Jón-tenger vad­re­gé­nyes görög szi­ge­te az ember min­den érzék­szer­vé­re nagy hatást gya­ko­rol. A sze­münk elé táru­ló ten­ger­par­tok, öblök, ter­mé­sze­ti kép­ződ­mé­nyek lát­tán elakad a szavunk-lélegzetünk; a vál­to­za­tos helyi gaszt­ro­nó­mia az ízle­lő­bim­bó­kat örven­dez­te­tik meg; a kacs­ka­rin­gós hegyi utak és szűk, […]

2019. augusztus 2.

Ros­tock és War­ne­mün­de

Gye­rek­ko­ri vágyam volt eljut­ni Észak-Németországba, és kipró­bál­ni egy igazi strand­ko­sa­rat a ten­ger­par­ton. Ellá­to­gat­tunk így Ros­tock­ba, az egy­ko­ri hanza város­ba, majd a Balti-tenger part­já­ra, ahol tel­je­sült az álmom. Fedez­zé­tek fel velünk most Ros­tock lát­ni­va­ló­it, és kirán­dul­junk egyet, vár min­ket War­ne­mün­de, a híres strand­ko­sár hazá­ja!

2018. április 22.

Egy tava­szi séta Ber­lin­ben

Egy Ber­lin­ben töl­tött nap képek­ben. Város­né­zés első alka­lom­mal a német fővá­ros­ban a leg­fon­to­sabb lát­ni­va­lók men­tén. Sétán­kat az Alexanderplatz-on kezd­tük, majd a Ber­li­ni Dóm mel­lett elha­lad­va a város­köz­pon­ton át a tör­té­ne­lem sötét emlé­ke felé vet­tük az irányt. Meg­néz­tük a Ber­li­ni fal marad­vá­nya­it, olvas­tunk tör­té­ne­té­ről és a Check­point Charlie-nál fel­idéz­tük a meg­ha­tá­ro­zó kor­sza­kot. Az egy­ko­ri fal men­tén […]

2018. március 14.

El Esc­ori­al – kirá­lyi palo­ta és kolos­tor Spa­nyol­or­szág­ban

A San Loren­zo de El Escorial‑i kirá­lyi kolos­tor (Real Mon­as­te­rio de San Loren­zo de El Esc­ori­al) a 16. szá­zad­ban épült ural­ko­dói palo­ta és kolos­tor Spa­nyol­or­szág­ban, a Mad­rid tar­to­mány­ban lévő San Loren­zo de El Esc­ori­al tele­pü­lés mel­lett. II. Fülöp Spa­nyol­or­szág Habs­burg ural­ko­dó­ja épít­tet­te a saint-quentini csata nap­ján – Szent Lőrinc nap­ján – tett foga­dal­ma foly­tán. Juan […]

2018. január 12.

Moher-sziklák

Íror­szág nyu­ga­ti pont­ján tett láto­ga­tás eső­ben és viha­ros szél­ben is felejt­he­tet­len élmény és han­gu­lat. Cliffs of Moher keve­sebb, mint 40 mp-ben.

2017. december 21.

Adven­ti han­gu­lat Krak­kó­ban

Egy napos adven­ti város­né­zés. Viszony­lag korán, már fél négy körül söté­te­dett, így az esti fény­be borult utcá­kon sétál­ni, höm­pö­lyög­ni a tömeg­gel és az elen­ged­he­tet­len lovas hin­tók elől ugrán­doz­ni, nagyon han­gu­la­tos volt. Simán nevez­het­nénk kék város­nak is e hetek­ben Krak­kót, min­de­nütt a kék színű modern fény­ki­vi­lá­gí­tás teszi még kel­le­me­seb­bé az ünne­pi készü­lő­dést. A Főté­ren érke­zé­sünk­kor már […]

2017. november 10.

Bakancs­lis­ta Mad­rid­hoz

— Láto­gasd meg Mad­rid jel­ké­pét, az eper­fá­ról cse­me­gé­ző med­vét — Aki keres, az talál! Keresd meg a 0 km‑t jelen­tő pon­tot a Puer­ta del Sol-on — Igyál meg egy kávét a Plaza Mayor-on és élvezd a nap­sü­tést — Sétálj végig a Gran Vía‑n és pró­báld meg­áll­ni, hogy nem vásá­rolsz vala­mit — Fotóz­kodj a Kirá­lyi Palo­ta cso­dá­la­tos kert­jé­ben, s láto­gasd meg az Almu­de­na kated­rá­list — Tölts egy […]

2017. szeptember 23.

Mont­ser­rat – Spa­nyol­or­szág máso­dik leg­is­mer­tebb zarán­dok­he­lye

Aki Bar­ce­lo­ná­ban jár, fel­tét­le­nül tegyen egy kirán­du­lást a város­tól 50 km távol­ság­ra lévő Montserrat-ba, mely egy­részt az egyik leg­is­mer­tebb zarán­dok­hely Euró­pá­ban, más­részt a tör­té­nel­me és a hegy tete­jé­ről nyíló kilá­tás a kör­nyék­re iga­zán pazar. Mont­ser­rat jelen­ti egy­részt a hegyet Spa­nyol­or­szág tér­ké­pén, mely egy nép­sze­rű hely a hegy­má­szók köré­ben. Emel­lett Mont­ser­rat név­vel illet­jük a leg­na­gyobb neve­ze­tes­sé­gét, az […]

2017. szeptember 17.

San­ti­a­go Ber­na­béu sta­di­on a Real Mad­rid ott­ho­na

San­ti­a­go Ber­na­béu – Láto­ga­tás a Real Mad­rid foci­csa­pa­tá­nak ott­ho­ná­ban. Sta­di­on­tú­ra 1 perc­ben. HALA MADRID!

2017. július 8.

Donos­tia — San Sebas­ti­án

San Sebas­ti­an vagy baszk nevén Donos­tia 2016-ban Euró­pa Kul­tu­rá­lis Fővá­ro­sa volt. Nem messze a fran­cia határ­tól Észak-Spanyolország egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­del­ni és turisz­ti­kai köz­pont­ja, illet­ve az egyik leg­szebb ten­ger­par­ti váro­sa. Ren­ge­tek lehe­tő­sé­get kínál az aktív kikap­cso­ló­dás­ra és egy­ben a gaszt­ro­él­mé­nyek fel­leg­vá­ra.

San Juan de Gaz­te­l­ugat­xe – Baszk­föld igazi cso­dá­ja

San Juan de Gaz­te­l­ugat­xe – Spa­nyol­or­szág, Baszk­föld Igazi kaland a tete­jén álló kápol­ná­hoz való elju­tás. A szi­ge­tet egy mes­ter­sé­ges kőhíd köti össze a szá­raz­föld­del és hosszú, mere­dek lép­cső­sor vezet a gyö­nyö­rű kilá­tást biz­to­sí­tó célig. Aki sze­ret túráz­nai, annak igazi kaland és nagy élmény ez a hely.