Adatkezelési tájé­koz­ta­tó

2018. május 22.

Kik vagyunk

A blog a mi első “gyer­me­künk“, melyet több éves uta­zá­sa­ink ins­pi­rál­tak és a mi sze­mé­lyi­sé­günk for­mál. Az elmúlt évek­ben lét­ele­münk­ké vál­tak a kalan­dok, szen­ve­dé­lyünk­ké az uta­zás, és ha épp nem uta­zunk, akkor ter­vez­zük a követ­ke­zőt. Rengeteg élményt sze­rez­tünk, fény­ké­pet és vide­ót készí­tet­tünk útja­ink során, ame­lyek kap­csán több­ször kér­dez­ték tőlünk, hogy miért nem mutat­juk meg szé­le­sebb kör­ben, milyen gyö­nyö­rű helyek van­nak Európában? Emellett sze­ret­tünk volna tám­pon­tot és egy­ben ötle­te­ket adni egy uta­zás­hoz, annak meg­ter­ve­zé­sé­hez, kevés­bé nép­sze­rű hely­szí­ne­ket és érde­kes­sé­ge­ket bemu­tat­ni, élve­ze­tes for­má­ban ellát­ni infor­má­ci­ó­val, uta­zá­si élménnyel azo­kat, akik nem tehe­tik meg, hogy útra kel­je­nek. Hosszú éjsza­kák­ba nyúló beszél­ge­té­sek, ötle­te­lé­sek után végül 2017 tava­szán elér­ke­zett az idő, meg­szü­le­tett a #kaland­lis­ta.

Bővebben: #kalandlista‐szülők, avagy kik is vagyunk mi?

A web­ol­da­lunk címe: https://kalandlista.eu.

E‐mail címünk: ue.at1555914795sildn1555914795alak@1555914795ofni1555914795

Webhely láto­ga­tói

A leg­több web­ol­dal üze­mel­te­tő­jé­hez hason­ló­an a #kalandlista.eu is olyan nem sze­mély­azo­no­sí­tás­ra alkal­mas infor­má­ci­ó­kat gyűjt össze, ame­lye­ket a bön­gé­szők és a kiszol­gá­lók rend­sze­rint elér­he­tő­vé tesz­nek, pél­dá­ul a bön­gé­sző típu­sát, a nyel­vi pre­fe­ren­ci­át, a hivat­ko­zá­si web­he­lyet és az egyes láto­ga­tói kérel­mek dátu­mát és idő­pont­ját. Célja a nem sze­mély­azo­no­sí­tás­ra alkal­mas infor­má­ci­ók gyűj­té­se, hogy job­ban meg­ért­sük, hogyan hasz­nál­ják az láto­ga­tók a web­he­lyet. A #kalandlista.eu idő­ről időre kiad­hat­ja a nem sze­mé­lyi azo­no­sí­tás­ra alkal­mas ada­to­kat, pél­dá­ul köz­zé­te­het egy jelen­tést a web­he­lye hasz­ná­la­tá­nak ten­den­ci­á­i­ról.

Az #kalandlista.eu olyan poten­ci­á­li­san sze­mély­azo­no­sí­tás­ra alkal­mas ada­to­kat is gyűjt, mint pél­dá­ul az Internet Protocol (IP) címek a beje­lent­ke­zett fel­hasz­ná­lók szá­má­ra, vala­mint azok­nak a fel­hasz­ná­lók­nak, akik meg­jegy­zé­se­ket hagy­tak a blo­gon. Ezeket az ada­to­kat biz­ton­sá­gi okok­ból tárol­juk, eset­le­ges Spam vagy túl­ter­he­lé­ses táma­dás (Denial of Service vagy DoS) elke­rü­lé­se érde­ké­ben.

Melyek azok a sze­mé­lyes ada­tok ami­ket gyűj­tünk, és milyen cél­lal gyűjt­jük azo­kat

Hozzászólások

Hozzászólás bekül­dé­se­kor a hoz­zá­szó­lá­si űrlap­ban meg­adot­ta­kon kívül begyűj­tés­re kerül a hoz­zá­szó­ló IP címe és a bön­gé­sző­azo­no­sí­tó karak­ter­lánc a kéret­len tar­tal­mak kiszű­ré­se cél­já­ból.

Egy sze­mély­te­le­ní­tett, az e‐mail cím­ből elő­ál­lí­tott karak­ter­lánc (hash­nek szo­kás nevez­ni) kerül továb­bí­tás­ra a Gravatar szol­gál­ta­tás felé, ha ez az olda­lon hasz­ná­lat­ban van. A Gravatar szol­gál­ta­tás fel­té­te­lei az aláb­bi címen tekint­he­tő­ek meg: https://automattic.com/privacy/. A hoz­zá­szó­lás elfo­ga­dá­sa után, a hoz­zá­szó­lá­sunk tar­tal­ma és a pro­fil képünk is meg­je­le­nik nyil­vá­no­san.

Média

Amennyiben regiszt­rált fel­hasz­ná­ló által kerül kép fel­töl­tés­re a hon­lap­ra, kerül­ni kell az az olyan EXIF‐eket, ame­lyek­ben GPS pozí­ció ada­tok is sze­re­pel­nek. A hon­lap láto­ga­tói eze­ket letölt­he­tik és kinyer­he­tik a hely­ada­to­kat a hon­la­pon talál­ha­tó képek­ből.

Marketingkampányok

E‐mail mar­ke­ting hasz­ná­la­tá­val idő­ről időre kom­mu­ni­ká­lunk az olva­sók­kal és a poten­ci­á­lis olva­sók­kal. Minden e‐mail lista és kam­pány „opt‐in“, azaz nem kül­dünk Önnek ilyen típu­sú e‐maileket, hacsak nem jelez­te, hogy fel­irat­ko­zás­kor vagy más inter­ak­ci­ó­ban sze­ret­né meg­kap­ni őket web­ol­da­lun­kon.

Küldhetünk „rend­szer“ e‐maileket, pél­dá­ul jelszó‐visszaállítási kérel­me­ket vagy fize­té­si érte­sí­té­se­ket / bevé­te­le­ket, még akkor is, ha Ön nem válasz­tot­ta ki az e‐mail levelező‐listánkat.

Minden hír­le­vél­ként elkül­dött e‐mail üze­net tar­tal­maz egy leirat­ko­zá­si lin­ket az e‐mail láb­lé­cé­ben. Az Ön szá­má­ra kül­dött e‐mailek tar­tal­maz­hat­nak szab­vá­nyos köve­tést is, bele­ért­ve a nyi­tott és kat­tin­tá­sos tevé­keny­sé­ge­ket.

Sütik

Hozzászólás írása után a hon­lap a meg­adott nevet, e‐mail és web címet süti­ben eltá­rol­ja. A táro­lás csak kényel­mi célo­kat szol­gál, hogy a követ­ke­ző hoz­zá­szó­lás­kor ne kell­jen auto­ma­ti­ku­san kitöl­te­ni. A sütik lejá­ra­ti ideje 1 év.

Ha ren­del­ke­zünk fel­hasz­ná­lói fiók­kal és be is vagyunk jelent­kez­ve erre a hon­lap­ra, akkor átme­ne­ti süti­ket állí­tunk be, annak érde­ké­ben, hogy meg­ál­la­pít­suk, hogy a bön­gé­sző elfogadja‐e a süti­ket. Ezek a sütik nem tar­tal­maz­nak sze­mé­lyes infor­má­ci­ót, és tör­lőd­nek, ahogy bezár­juk a bön­gé­szőt.

A hon­lap­ra tör­té­nő beje­lent­ke­zés­kor több sütit hozunk létre, amely elmen­ti a beje­lent­ke­zé­si infor­má­ci­ót és a szer­kesz­tő­fe­lü­let meg­je­le­ní­té­si opci­ó­it. A beje­lent­ke­zé­si sütik két napig érvé­nye­sek, a szer­kesz­tő­fe­lü­let meg­je­le­ní­té­si opci­ó­it táro­ló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám“ opci­ót beje­löl­jük, a beje­lent­ke­zés két hétig foly­ta­tó­dik. Kijelentkezéskor a beje­lent­ke­zé­si sütik eltá­vo­lí­tás­ra kerül­nek.

Amennyiben bejegy­zést vagy oldalt szer­kesz­tünk, egy újabb sütit tárol el a bön­gé­szőnk. Ez a süti nem tar­tal­maz sze­mé­lyes ada­tot, egy­sze­rű­en csak a bejegy­zés azo­no­sí­tó szá­mát tárol­ja, ame­lyet szer­kesz­tet­tünk. Egy nap múlva jár le az érvé­nyes­sé­ge.

Más hon­la­pok­ról szár­ma­zó beágya­zott tar­tal­mak

A hon­la­pon elér­he­tő bejegy­zé­sek külső for­rás­ból szár­ma­zó beágya­zott tar­tal­ma­kat (pl. vide­ók, képek, cik­kek stb.) hasz­nál­hat­nak. A külső for­rás­ból szár­ma­zó beágya­zott tar­tal­mak pon­to­san úgy visel­ked­nek, mint­ha meg­lá­to­gat­tunk volna egy másik hon­la­pot.

Ezek a web­he­lyek lehet­sé­ges, hogy ada­tot gyűj­te­nek a láto­ga­tók­ról, süti­ket vagy har­ma­dik fél­től szár­ma­zó köve­tő­kó­dot hasz­nál­nak, figye­lik a beágya­zott tar­ta­lom­mal kap­cso­la­tos fel­hasz­ná­lói visel­ke­dést, ha ren­del­ke­zünk fel­hasz­ná­lói fiók­kal és be vagyunk jelent­kez­ve az oldal­ra.

További infor­má­ci­ók:

Elemzések

A Google Analytics segít­sé­gé­vel nyo­mon követ­jük a láto­ga­tó­kat, és agg­re­gál­juk a for­ga­lom­mal kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat web­he­lye­in­ken. A Google Analytics adat­vé­del­mi irány­el­vei itt talál­ha­tók: https://policies.google.com/privacy. Itt töb­bet tud meg­tud­ni a Google Analytics köve­té­sé­nek kizá­rá­sá­ról: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Szinén elem­zé­si ada­to­kat gyűj­tünk a WordPress Jetpack beépü­lő modul­já­val. További infor­má­ci­ók: https://jetpack.com/support/privacy/

Mennyi ideig őriz­zük a sze­mé­lyes ada­tot

Ha hoz­zá­szó­lunk, a hoz­zá­szó­lás és annak meta­ada­tai nem meg­ha­tá­roz­ha­tó ideig a rend­szer­ben marad­nak. Ennek célja, hogy az összes ezt köve­tő bár­mely hoz­zá­szó­lás álta­lunk meg­is­mert­té és jóvá­ha­gyot­tá vál­jon, azaz ne kerül­jön fel a mode­rá­lan­dó hoz­zá­szó­lá­sok lis­tá­já­ra.

A hon­la­pon regiszt­rált fel­hasz­ná­lók (ha van­nak ilye­nek) sze­mé­lyes ada­tai a saját fel­hasz­ná­lói pro­fil­juk­ban is táro­lás­ra kerül­nek. Minden fel­hasz­ná­ló meg­te­kint­he­ti, szer­keszt­he­ti vagy töröl­he­ti a sze­mé­lyes ada­ta­it bár­mi­kor (kivé­ve, hogy nem vál­toz­tat­hat­ja meg a saját fel­hasz­ná­lói nevét). A hon­lap rend­szer­gaz­dái ezen infor­má­ci­ó­kat szin­tén meg­te­kint­he­tik és szer­keszt­he­tik.

Milyen jogok­kal ren­del­ke­zik a fel­hasz­ná­ló a saját ada­tai kap­csán

A web­ol­da­lon regiszt­rált fiók vagy hoz­zá­szó­lás írása ese­tén kér­he­tő a sze­mé­lyes ada­tok export fájl­ban tör­té­nő meg­kül­dé­se, amely bár­mi­lyen ada­tot tar­tal­maz, amit koráb­ban a fel­hasz­ná­ló ren­del­ke­zé­sünk­re bocsá­tott. Kérhető továb­bá, hogy bár­mi­lyen koráb­ban meg­adott sze­mé­lyes ada­tot töröl­jük. Ez nem vonat­ko­zik azok­ra az ada­tok­ra, ame­lye­ket admi­niszt­rá­ci­ós, jogi vagy biz­ton­sá­gi okok­ból köte­le­ző meg­őriz­nünk.

Hová továb­bít­juk az ada­to­kat

A láto­ga­tók által bekül­dött hoz­zá­szó­lá­so­kat auto­ma­ti­kus spam­szű­rő szol­gál­ta­tás ellen­őriz­he­ti.

Kapcsolati ada­tok

Adatvédelemmel kap­cso­la­tos kér­dé­sek­ben elér­he­tő­ek vagyunk a követ­ke­ző e‐mail címen: ue.at1555914795sildn1555914795alak@1555914795ofni1555914795

További infor­má­ci­ók

Hogyan véd­jük a fel­hasz­ná­lói sze­mé­lyes ada­to­kat

Szolgáltatásunk biz­ton­sá­ga és meg­bíz­ha­tó­sá­ga első számú pri­o­ri­tá­sunk. Nagyon sokat fek­te­tünk abba, hogy képz­zük magun­kat annak biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, hogy a bevált gya­kor­la­to­kat alkal­maz­zuk, és a biz­ton­ság érde­ké­ben min­dent meg­te­gyünk.

A https://wordpress.org/about/security/ címen olvas­hat rész­le­te­sen a WordPress motor biz­ton­sá­gá­ról.

A meg­elő­zés a leg­jobb a biz­ton­ság terén, és első lépés­ként követ­jük az összes WordPress kód szab­ványt az álta­lunk fel­épí­tett és hasz­nált bővít­mé­nyek­ben.

Érvényben lévő eljá­rá­sok adat­ke­ze­lé­si sérel­mek ese­tén

Ha bár­mi­lyen olyan ese­mény for­dul elő, ahol az ügy­fe­lek ada­ta­i­nak elvesz­té­se, ello­pá­sa vagy poten­ci­á­li­san veszély­be került, a házi­ren­dünk arra szol­gál, hogy ügy­fe­le­in­ket e‐mailben érte­sít­jük. Az ese­tet az eset­le­ges adat­vé­del­mi ható­ság­nak is jelen­te­ni fog­juk. Szorosan együtt­mű­kö­dünk az érin­tett ügy­fe­lek­kel a követ­ke­ző lépé­sek meg­ha­tá­ro­zá­sa érde­ké­ben, mint pél­dá­ul a vég­fel­hasz­ná­lói érte­sí­té­sek, a szük­sé­ges javí­tá­sok és a hason­ló ese­mé­nyek jövő­be­li elke­rü­lé­se.

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek