2018. január 9.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szá­raz­föl­dön

Ajánlok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szá­raz­föl­dön, vonat­tal vagy busszal.

2017. december 1.

Ljubljana decem­ber­ben, adven­ti vásár és sza­bad­té­ri kon­cer­tek

A szlo­vén fővá­ros decem­ber­ben iga­zán meg­ér­de­mel egy láto­ga­tást!

2017. szeptember 4.

3 hely a kirándulás‐, túra bakancs­lis­tánk­ról

Van sok hely, viszony­lag közel hoz­zánk, ahova sze­ret­nénk eljut­ni. Mutatok most három olyat a bakancs­lis­tánk­ról, melyek kap­csán talán ked­vet kap­tok és csak bíz­tat­ni tud­lak ben­ne­te­ket, indul­ja­tok el, ki a ter­mé­szet­be, ami­kor csak tehe­ti­tek.

2017. augusztus 2.

Szeptemberi kirán­du­lá­sok busszal, vonat­tal

Ha szep­tem­ber­ben utaz­ni sze­ret­nénk, ha csak egy hét­vé­gé­re is és kisza­ba­dul­nánk a szür­ke hét­köz­na­pok­ból, aján­lok nek­tek olyan helye­ket, váro­so­kat, ame­lyek busszal, vonat­tal eset­leg autó­val is fel­ke­res­he­tő­ek, és való­szí­nű­leg nem ezek jut­ná­nak elő­ször esze­tek­be. 

2017. július 11.

A szlo­vé­nek­nek is van ten­ger­part­juk

Bár kevés­bé olyan nép­sze­rű, mint az olasz, hor­vát vagy spa­nyol ten­ger­par­tok, de Szlovéniának is van ten­ger­part­ja, még ha mind­össze 47 km hosszú part­sza­kasz is. És nagyon han­gu­la­tos.

2017. május 29.

Hétvégi uta­zá­sok, melyek hiá­nyoz­nak még

Elkezdtem össze­ír­ni egy lis­tát, melyek azok a helyek, ame­lye­ket egy nap, egy hét­vé­ge alatt meg lehet láto­gat­ni és még hiány­zik az élmény, a pipa mel­lő­lük.