Bakio, Baszkföld
2018. február 2.

Én tit­kos nagy álmom: Ház Baki­o­ban

Merj álmod­ni, de csak olyat, amely­től nem félsz, ha való­ra válik. Én ezt inkább kihí­vás­nak talál­nám!

2017. november 21.

Ked­venc épü­le­tem Bar­ce­lo­ná­ban – Casa Batl­ló

Anto­ni Gau­dí mes­ter­mű­ve, mely az UNES­CO Világ­örök­ség lis­tá­ján is sze­re­pel. Izgal­mas láto­ga­tás, kivá­ló prog­ram gye­rek­kel is.

2017. szeptember 23.

Mont­ser­rat, egy kirán­du­lás Bar­ce­lo­ná­ból

Aki Bar­ce­lo­ná­ban jár, fel­tét­le­nül tegyen egy kirán­du­lást a város­tól 50 km távol­ság­ra lévő Montserrat-ba, mely egy­részt az egyik leg­is­mer­tebb zarán­dok­hely Euró­pá­ban, más­részt a tör­té­ne­te és a hegy tete­jé­ről nyí­ló kilá­tás a kör­nyék­re iga­zán pazar.

2017. szeptember 16.

San­ti­a­go Ber­na­béu sta­di­on, Mad­rid

Láto­ga­tás a Real Mad­rid foci­csa­pa­tá­nak ott­ho­ná­ban. Sta­di­on­tú­ra élmé­nyek­kel, fotók­kal. HALA MAD­RID!

2017. augusztus 29.

5 kirán­du­lás tipp Mad­rid­ból

A spa­nyol fővá­ros­ban én sosem tudok unat­koz­ni, min­dig talál­ni vala­mi újat vagy vala­mi­ért más, és egy­sze­rű­en jól érzem magam. Még­is, ha úgy adó­dik, van néhány hely, aho­va fel­tét­len el kell láto­gat­ni egy­szer, és Mad­rid­ból érde­mes ten­ni egy napos kirán­du­lást ezek­be a váro­sok­ba.

2017. augusztus 27.

3 új járat, 3 új úti célunk októ­ber­től

A Ryanair-nek köszön­he­tő­en újabb három olyan város lesz 2017. októ­ber végé­től köz­vet­len elér­he­tő Buda­pest­ről, mely fel­csi­gáz­ta az érdek­lő­dé­se­met. A még­is melyik és miért kér­dés­re a vála­szok…

2017. augusztus 22.

Isme­red a spa­nyo­lok hatal­mas biká­já­nak ere­de­tét?

Ha az ere­de­tét eddig nem is ismer­ted, biz­tos vagyok ben­ne, hogy talál­koz­tál úton-útfélen a hatal­mas feke­te biká­val, mely Spa­nyol­or­szág egyik jel­ké­pe ma már. Vala­mi­lyen for­má­ban sze­rin­tem nem tud­ja meg­áll­ni az ember, hogy ne hoz­za haza magá­val, legyen az kis plüss­fi­gu­ra, kulcs­tar­tó vagy pólón, puló­ve­ren.

2017. augusztus 16.

Baleár-szigetek, még­is melyik milyen?

Egy kis segéd­let, hogy a leg­nép­sze­rűbb Földközi-tengeren talál­ha­tó spa­nyol szi­ge­tek közül, melyik lehet a leg­meg­fe­le­lőbb válasz­tás. Aktu­á­lis a kér­dés, hiszen egy utó­sze­zo­ni nya­ra­lás­hoz is töké­le­tes úti célok.

2017. augusztus 6.

Ked­velt mesé­ink “szár­nyán” Euró­pá­ban

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?

2017. július 19.

Ezek a spa­nyo­lok meg­őrül­tek? – 7 fur­csa fesz­ti­vál

A spa­nyo­lok messze föl­dön híre­sek a külön­bö­ző ünne­pe­ik­ről, imád­ják élvez­ni az éle­tet és nem telik el szin­te úgy nap, hogy ne tar­ta­ná­nak vala­hol az ország­ban egy hagyo­má­nyos ünne­pet vagy épp egy őrült szo­kást. Néhány meg­hök­ken­tő és fur­csa ese­mény ezek közül.

2017. július 13.

Úti­ter­vek Észak-Spanyolországhoz

A Bil­bao – Bakio/ San Juan de Gaz­te­l­ugat­xe – San Sebas­ti­an – Mad­rid útvo­nal­ról, lát­ni­va­lók­ról és élmé­nye­ink­ről több bejegy­zést is olvas­hat­ta­tok szál­lás aján­ló­val együtt, vala­mint meg­is­mer­het­té­tek eze­ket fotó­in­kon, vide­ó­in­kon keresz­tül. Kiala­kult ben­nem továb­bi két útvo­nal ebben a régi­ó­ban…