2018. november 30.

5 dolog, ami­ért a mad­ri­di Buen Retiro a ked­venc par­kom

„Szerelmes vagyok Madridba“, és most a sze­re­lem­vá­ros egyik ked­venc helyét is meg­mu­ta­tom.

2018. október 24.

Barcelona, amit nekünk adott – lát­ni­va­lók és érzé­sek

Barcelona a kutú­ra és Gaudí maga, a szí­nes és bohém város, ame­lyet egy­szer látni kell.

2018. május 6.

5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akar­tok

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gon­dol­já­tok?

2018. április 16.

Róma, Barcelona, Prága? Jöhet, ebben a sor­rend­ben!

Szerinted melyik város a leg­ked­vel­tebb úti­cél, ha egy pár napos útról van szó?

Bakio, Baszkföld
2018. február 2.

Én tit­kos nagy álmom: Ház Bakioban

Merj álmod­ni, de csak olyat, amely­től nem félsz, ha való­ra válik. Én ezt inkább kihí­vás­nak talál­nám!

2017. november 21.

Kedvenc épü­le­tem Barcelonában – Casa Batlló

Antoni Gaudí mes­ter­mű­ve, mely az UNESCO Világörökség lis­tá­ján is sze­re­pel. Izgalmas láto­ga­tás, kivá­ló prog­ram gye­rek­kel is.

2017. szeptember 23.

Montserrat, egy kirán­du­lás Barcelonából

Aki Barcelonában jár, fel­tét­le­nül tegyen egy kirán­du­lást a város­tól 50 km távol­ság­ra lévő Montserrat‐ba, mely egy­részt az egyik leg­is­mer­tebb zarán­dok­hely Európában, más­részt a tör­té­ne­te és a hegy tete­jé­ről nyíló kilá­tás a kör­nyék­re iga­zán pazar.

2017. szeptember 16.

Santiago Bernabéu sta­di­on, Madrid

Látogatás a Real Madrid foci­csa­pa­tá­nak ott­ho­ná­ban. Stadiontúra élmé­nyek­kel, fotók­kal. HALA MADRID!

2017. augusztus 29.

5 kirán­du­lás tipp Madridból

A spa­nyol fővá­ros­ban én sosem tudok unat­koz­ni, min­dig talál­ni vala­mi újat vagy vala­mi­ért más, és egy­sze­rű­en jól érzem magam. Mégis, ha úgy adó­dik, van néhány hely, ahova fel­tét­len el kell láto­gat­ni egy­szer, és Madridból érde­mes tenni egy napos kirán­du­lást ezek­be a váro­sok­ba.

2017. augusztus 27.

3 új járat, 3 új úti célunk októ­ber­től

A Ryanair‐nek köszön­he­tő­en újabb három olyan város lesz 2017. októ­ber végé­től köz­vet­len elér­he­tő Budapestről, mely fel­csi­gáz­ta az érdek­lő­dé­se­met. A mégis melyik és miért kér­dés­re a vála­szok…

2017. augusztus 22.

Ismered a spa­nyo­lok hatal­mas biká­já­nak ere­de­tét?

Ha az ere­de­tét eddig nem is ismer­ted, biz­tos vagyok benne, hogy talál­koz­tál úton‐útfélen a hatal­mas feke­te biká­val, mely Spanyolország egyik jel­ké­pe ma már. Valamilyen for­má­ban sze­rin­tem nem tudja meg­áll­ni az ember, hogy ne hozza haza magá­val, legyen az kis plüss­fi­gu­ra, kulcs­tar­tó vagy pólón, puló­ve­ren.