2018. február 27.

Feb­ru­ár­ban Mál­ta? Igen!

Hogy miért válasz­tot­tuk ilyen­kor Mál­tát, most elme­sé­lem.

2018. január 9.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szá­raz­föl­dön

Aján­lok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szá­raz­föl­dön, vonat­tal vagy busszal.

Városnézések reülővel
2018. január 6.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel

Ha kevés az idő­tök, kisebb az anya­gi kere­te­tek és/vagy kikap­cso­lód­ná­tok egy kicsit, utaz­za­tok el egy nap­ra, akár repü­lő­vel.

2017. december 29.

Leg­nép­sze­rűbb a blo­gon 2017-ben: Por­tu­gá­lia

Így év végén, arra gon­dol­tam, meg­mu­tat­juk nek­tek, melyik ország volt a leg­nép­sze­rűbb a blo­gon a #kaland­lis­ta éle­té­ben. Kicsit újra­gon­dol­juk, kicsit fel­idéz­zük ezt az uta­zást.

2017. december 27.

Éves uta­zás­ter­ve­ző

Aján­lott úti­cé­lok havi bon­tás­ban

2017. november 8.

Város­né­zés Rómá­ban – 2 nap, 2 útvo­nal

Aján­lott útvo­na­lak Rómá­hoz tér­kép­meg­je­lö­lés­sel és fotó­ga­lé­ri­á­val, ami­vel az összes híres, fon­tos neve­ze­tes­sé­get meg­is­mer­he­ti­tek.

2017. szeptember 21.

Mal­mö és Bray: két hely, ahol élni tud­nék

Mad­rid után, ter­mé­sze­te­sen. Ha dobo­gós helye­ket kel­le­ne hir­det­nem arra a kér­dés­re vála­szol­va, hogy Euró­pa melyik szeg­le­té­ben tud­nék élni, egy fölé­nyes győ­zel­met arat­na a spa­nyol fővá­ros, de hogy a máso­dik és har­ma­dik hely­re melyek kerül­né­nek, azt most meg­mu­ta­tom nek­tek.

2017. szeptember 4.

3 hely a kirándulás-, túra bakancs­lis­tánk­ról

Van sok hely, viszony­lag közel hoz­zánk, aho­va sze­ret­nénk eljut­ni. Muta­tok most három olyat a bakancs­lis­tánk­ról, melyek kap­csán talán ked­vet kap­tok és csak bíz­tat­ni tud­lak ben­ne­te­ket, indul­ja­tok el, ki a ter­mé­szet­be, ami­kor csak tehe­ti­tek.

2017. augusztus 31.

Olasz­or­szág a nyár leg­ked­vel­tebb desz­ti­ná­ci­ó­ja

A nyá­ri szü­net alatt több cikk és érde­kes­ség jelent meg a #kaland­lis­ta blo­gon és a face­book olda­lon, melyek alap­ján most végig­uta­zunk Olasz­or­szá­gon.

2017. augusztus 27.

3 új járat, 3 új úti célunk októ­ber­től

A Ryanair-nek köszön­he­tő­en újabb három olyan város lesz 2017. októ­ber végé­től köz­vet­len elér­he­tő Buda­pest­ről, mely fel­csi­gáz­ta az érdek­lő­dé­se­met. A még­is melyik és miért kér­dés­re a vála­szok…

2017. augusztus 6.

Ked­velt mesé­ink “szár­nyán” Euró­pá­ban

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?

2017. augusztus 2.

Szep­tem­be­ri kirán­du­lá­sok busszal, vonat­tal

Ha szep­tem­ber­ben utaz­ni sze­ret­nénk, ha csak egy hét­vé­gé­re is és kisza­ba­dul­nánk a szür­ke hét­köz­na­pok­ból, aján­lok nek­tek olyan helye­ket, váro­so­kat, ame­lyek busszal, vonat­tal eset­leg autó­val is fel­ke­res­he­tő­ek, és való­szí­nű­leg nem ezek jut­ná­nak elő­ször esze­tek­be.