2019. március 17.

Lisszabon vagy Porto? – ahogy én látom

Én leg­szí­ve­seb­ben azt mon­da­nám, mind­ket­tő! Melyikről mit gon­do­lok, és melyik­be miért tér­nék vissza?

2019. február 7.

8 egy­na­pos uta­zás, amit nem kel­le­ne kihagy­nod

Hova utazz, ha spó­rol­nál a szál­lá­son vagy ha idő­szű­ké­ben szen­vedsz?

2019. január 4.

Vendégblogger vol­tam a szallas.hu-n – cik­kek és még egy kicsit több is

2018‐ban a szallas.hu ven­dég­blog­ge­re­ként hét­ről hétre izga­tot­tan vár­tam cik­ke­im fogad­ta­tá­sát, most muta­tok egy‐egy kulissza­tit­kot is hoz­zá­juk.

2019. január 2.

Legnépszerűbb a blo­gon 2018‐ban…

Köszönjük, hogy velünk vol­ta­tok, velünk „kalan­doz­ta­tok“, vala­mint min­den vissza­jel­zést és sze­re­te­tet, amit kap­tunk tőle­tek ebben az évben!

2018. december 18.

Hova menj, csak pár napra, az év első negye­dé­ben

Úti cél aján­ló 2019. janu­ár­tól már­ci­u­sig néhány napos kalan­dok­ra

2018. november 18.

Brüsszel – „csak azért is meg­né­zünk most már!“

Brüsszel hív, egyre han­go­sab­ban. A jövő évi ter­vek közt most már tény­leg ott a helye…

2018. október 15.

7 ok, ami­ért bakancs­lis­tás Varsó

…mert akkor sem hiszem el, hogy nincs ott semmi!

2018. október 2.

Észak‐Németország a bakancs­lis­tán­kon: 5 város, amely vár ránk

Egyes váro­sok kíván­csi­sá­got ébresz­te­nek ben­nem, és tudom, hogy az a strand­ko­sár még vár rám ott észa­kon vala­hol.

2018. szeptember 23.

Szeretem Erdélyt, avagy Székelyföld kin­csei

Szépséges tájai, hegy­csú­csai, a hagyo­má­nyok tisz­te­le­te, a kul­tu­rá­lis örök­sé­gek mind hoz­zá­já­rul­nak egy felejt­he­tet­len uta­zás­hoz.

2018. szeptember 22.

Tanulj angolt dél­előtt, s fedezd fel Máltát dél­után!

Egyszer látni kell Máltát. Málta egy élmény. Angolt tanul­ni Máltán menő.

2018. szeptember 16.

A tör­pék váro­sa, Wroclaw

A „leg­jobb euró­pai úti cél“ címet 2018‐ban Wroclaw nyer­te el; és utá­na­jár­tunk, hogy mi köze hozzá a tör­pék­nek.