Kefa­ló­nia úti­ka­la­uz: uta­zás, szál­lás és amit jó tudni

2019. október 06.

Görög­or­szág­ban ezer éve nem jár­tam, épp itt volt az ideje! Egy uta­zás élmény­be­szá­mo­ló soro­za­ta ez, ame­lyen még kiél­vez­tük a nyár utol­só pil­la­na­ta­it, a szik­rá­zó nap­sü­tést, a vál­toz­ta­tos ten­ger­par­tok hivo­ga­tó sza­vát, a cso­dá­la­tos kirán­du­lá­so­kat hegyek, kis öblök, apró tele­pü­lé­sek közt. 

Hogy miért éppen Kefa­ló­nia elme­sé­lem, de elő­ször néz­zük a gya­kor­la­ti olda­lát ennek az uta­zás­nak. A Jón-szigetek leg­na­gyob­bi­ka, Zakynt­hos part­ja­i­tól észak­ra, Lef­ka­da­tól délre talál­ha­tó ez a – most már tapasz­ta­lat­ból mond­ha­tom – vad­re­gé­nyes görög szi­get, amely a pihen­ni vágyók igazi para­di­cso­ma nem egy­szer ámu­lat­ba ejtő ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lók­kal. Az 1953-as pusz­tí­tó föld­ren­gés a szi­ge­tet szin­te tel­je­sen romok­ba dön­töt­te, az itt maradt alig 25.000 fős lakos­ság­ra óri­á­si fel­adat várt az újjá­épí­tés során. Ennek isme­re­té­ben, aki kul­tú­rá­ra, épí­té­sze­ti cso­dák­ra vágyik, az válasszon másik görög szi­ge­tet, de aki a ten­ger­par­tok, stran­dok, eldu­gott kis öblök sze­rel­me­se, az min­den­képp láto­gas­son el egy­szer Kefalóniára.

Argos­to­li

Uta­zás Kefalóniára

A nyár folya­mán hét­ről hétre érle­lő­dött ben­nünk a gon­do­lat, hogy egy görög szi­get felé vesszük szep­tem­ber végén az irányt; belül érez­tük, hogy most erre van szük­sé­günk, kell egy kis görög érzés az éle­tünk­be. A dön­tés azon­ban szep­tem­ber ele­jé­re érett be, ahogy az is, hogy pon­to­san mikor tudunk utaz­ni. Igen, mond­hat­juk, hogy egy igazi last minute uta­zás­szer­ve­zés­be csöp­pen­tünk, de egy pil­la­na­tig sem izgul­tunk vagy bán­tuk, hiszen sok­szor tör­tént már velünk is meg, hogy az utol­só pil­la­na­tos dol­gok­ból sül­tek ki egy­ben a leg­jobb dolgok. 

A reg­ge­li mant­ránk lett: „Mind­járt, Irány Kefalónia!“

Az utó­sze­zon sze­rin­tem eleve a leg­jobb idő­zí­tés a ten­ger­par­ti uta­zás­ra, akár­me­lyik orszá­got, főleg szi­ge­tet tekint­jük. Ilyen­kor még meleg, sok­szor per­zse­lő nap­sü­tés vár, a ten­ger­víz talán a leg­ide­á­li­sabb a für­dés­re, de nincs akko­ra tömeg, az árak is sok eset­ben kedvezőbbek. 

Fis­cardo

Bízd magad az UNITRAVEL-re!

Akik régebb óta köve­tik a blo­got, azok már tud­hat­ják, mi nem uta­zunk uta­zá­si iroda segít­sé­gé­vel. Egy­részt, mert sze­re­tünk saját magunk utána járni minden­nek, és már a gon­do­lat, dön­tés meg­szü­le­té­sé­től a ter­ve­zé­sen, szer­ve­zés­án át részt venni az egész uta­zás­ban min­den por­szem­csé­jé­vel együtt, hisz így az igazi a kaland. Más­részt, nem elha­nya­gol­ha­tó tény, hogy sok éves tapasz­ta­la­tom van utazás- és ren­dez­vény­szer­ve­zés terü­le­tén, hisz ez a szak­mám, a #kaland­lis­ta blog pedig ennek a tudás­nak a mar­gó­já­ra épít­ke­zik. Most azon­ban mégis letet­tük a vok­sun­kat az UNITRAVEL Uta­zá­si Iroda mel­lett, mely több szem­pont­ból is kivá­ló elha­tá­ro­zás­nak bizo­nyult. Hogy miért? Soro­lom is!

  • Meg­kap­tá­tok a sza­bad­sá­go­to­kat, kötött az uta­zás idő­pont­ja, így nehéz gaz­da­sá­go­san egyé­ni szer­ve­zés­ben meg­fe­le­lő repü­lő, busz, stb. jára­tot és ár-érték arány­ban meg­fe­le­lő szál­lást talál­ni. Főleg, ha min­den nap­ját, per­cét ki akar­já­tok hasz­nál­ni a ren­del­ke­zés­re álló idő­nek. Ezzel mi is így vol­tunk, és a lehe­tő­sé­ge­ket, anya­gi kere­te­in­ket meg­vizs­gál­va az uta­zá­si iroda mel­lett szavaztunk.
  • Köz­vet­len repü­lő­vel Buda­pest­ről csak char­ter­já­rat­tal érhe­tő el Kefa­ló­nia. Egyik fapa­dos vagy hagyo­má­nyos légi­tár­sa­ság sem üze­mel­tet jelen­leg jára­tot, maxi­mum átszál­lás­sal vagy bécsi indu­lás­sal ter­vez­he­tünk egyé­ni szer­ve­zés­ben. Ezek azon­ban min­den­képp több időt, illet­ve maga­sabb költ­sé­ge­ket is von­nak maguk után. 
  • Ellen­őr­zött szál­lá­sok közül választ­ha­tunk több régi­ó­ban, hiszen az UNITRAVEL uta­zás­szer­ve­ző és nem köz­ve­tí­tő egy kefa­ló­ni­ai uta­zást tekint­ve. A char­ter­já­ra­tot három másik iro­dá­val közö­sen töl­tik, illet­ve szál­lá­sa­ik közül min­den­ki saját igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en választ­hat. Mi Las­si­ban – Argos­to­li, a fővá­ros köze­lé­ben, mond­hat­ni üdü­lő­öve­ze­té­ben – fog­lal­tunk, a Des­pi­na Stu­dio csa­lá­di­as han­gu­la­tú, ked­ves és csen­des apart­man­já­ban, amely­nek tera­szá­ról min­den reg­gel a ten­ger kék­jét figyel­tük a kávén­kat szür­csöl­get­ve, este pedig leír­ha­tat­la­nul cso­dás nap­le­men­ték­ben volt részünk.
Costa Beach, Lassi
  • Min­den egy helyen egy kéz­ben. Egy­szer kell dön­te­ned, hogy mikor és hova uta­zol, a töb­bit pedig inté­zik neked, helyet­ted. Nem kell külön a beszál­ló­kár­tyák nyom­ta­tá­sá­val fog­lal­koz­nod, figyel­ni a járat­in­for­má­ci­ó­kat eset­leg jára­tok módo­sí­tá­sa miatt ideg­bajt kapni, a szál­lás kivá­lasz­tá­sá­nál isme­ret­le­nül, képek és nem egy­szer válo­ga­tott pozi­tív véle­mé­nyek alap­ján fejest ugra­ni az isme­ret­len­be, a cél­ál­lo­más rep­te­ré­re érkez­ve bolyon­ga­ni és a szál­lás­ra való elju­tást megszervezni…és akkor ez csak néhány dolog, amit levet­tek az iroda dol­go­zói a vállunkról. 
  • Transz­fer az uta­zá­si cso­mag­ban, ami talán a leg­jobb része egy kefa­ló­ni­ai uta­zás­nak. A rep­tér­ről köz­vet­le­nül a szál­lás­hoz visz­nek, ahogy eluta­zás­kor is ugyan­így kb. ajtó­tól ajtó­ig nincs gon­dod az elju­tás­ra. Ez itt Kefa­ló­ni­án külö­nö­sen hasz­nos, hiszen utca­ne­vek, ház­szá­mok nin­cse­nek, ahogy a tömeg­köz­le­ke­dés sem kielé­gí­tő, a taxi pedig nem olcsó mulatság.
  • Helyi asszisz­ten­cia, ide­gen­ve­ze­tő a rep­té­ren vár táb­lá­val, és rög­tön egy kis borí­té­kot nyom a kezed­be az elér­he­tő­sé­gé­vel és min­den fon­tos tud­ni­va­ló­val együtt. Ha nem akarsz, akár töb­bet nem is kell vele talál­koz­nod, jár­ha­tod a saját uta­dat, de tudd, hogy őt egész tar­tóz­ko­dá­sod alatt keres­he­ted, ha bármi gondod-bajod adó­dik vagy kér­dé­sed van. Ez, azért vall­juk be, jól jön még annak is, aki beszél ide­gen nyel­vet, hát még annak, aki nem. Amennyi­ben nem ter­ve­zel autót bérel­ni eset­leg qua­dot, akkor egy-két magyar nyel­vű kirán­du­lá­son van lehe­tő­sé­ged részt venni, ame­lyet a helyi kép­vi­se­lő­nél fizet­hetsz be, tőle érdek­lőd­hetsz ezek után. Helyi tömeg­köz­le­ke­dés­re ne ala­pozz, jól gon­dold át a programjaid!
Assos
  • Semmi nem köte­le­ző! Sokak­tól hal­lom, hogy a kötött­ség miatt nem válasz­ta­nak egy uta­zá­si iroda aján­la­tai közül, hát nekik egy jó hír. Meg­ér­ke­zel, elfog­la­lod a válasz­tott szál­lást és élve­zed; kvázi azt csi­nálsz és akkor, ami­kor aka­rod egész nya­ra­lá­sod alatt, nincs köte­le­ző prog­ram, nincs köte­le­ző meg­je­le­nés (kivé­ve a rep­té­ri transz­fer meg­adott időpontját).

Amennyi­ben Kefa­ló­ni­á­ra esik a válasz­tá­so­tok a jövő nyár­ra, néz­ze­tek körbe az UNITRAVEL kíná­la­tá­ban, és keres­sé­tek biza­lom­mal kol­lé­gá­i­kat, tény­leg nagyon ked­ve­sek, kor­rek­tek, és mi is való­ban elé­ge­dett uta­sa­ik lettünk!

Myr­tos Bay

Amit jó tudni – Kefalónia

Char­ter­já­ra­tot a Smart­Wings (ex Tra­vel­Ser­vi­ce) biz­to­sít­ja több­nyi­re Boe­ing 737 – 800-as gépek­kel. Fejen­ként egy kézi­poggyászt fel­vi­he­tünk a fedél­zet­re, amely max. 8 kg vala­mint mére­te­it tekint­ve 56x45x25 cm lehet, és egy fel­adott poggyászt vihe­tünk magunk­kal az uta­zá­si cso­mag sze­rint, amely max. 23 kg lehet.

Tömeg­köz­le­ke­dés, ha látni is akarsz vala­mit a szi­ge­ten és nem csak a szál­lá­sod köz­vet­len kör­nyé­két, ten­ger­part­ját fel­fe­dez­ni, felej­tős. Argos­to­li a fővá­ros, innen napon­ta reg­gel és este van busz­já­rat a szi­get több nagyobb tele­pü­lé­sé­re, illet­ve a rep­tér­re vala­mi­vel kicsit több a járat­szám. Arra, hogy meg­is­mer­jük a szi­ge­tet nem a leg­al­kal­ma­sabb. Min­den­képp vagy a szer­ve­zett kirán­du­lá­so­kat ajánl­juk, vagy az autó­bér­lést. Mi utób­bi mel­lett dön­töt­tünk, és hát nagyon külön­le­ges, mara­dan­dó és egy­ben fan­tasz­ti­kus élmény volt maga ez a kaland. Jó szív­vel aján­lom az ACE RENT A CAR KEFALONIA céget, kifo­gás­ta­lan kiszol­gá­lás, kor­rek­tek mindenben. 

Sami és Anti­sa­mos Beach között

Néhány álta­lá­nos dol­got ne felejt­se­tek el, Görög­or­szág­ról beszé­lünk. Ilyen pl. az idő­e­el­to­ló­dás, ami +1 óra Magyar­or­szág­hoz képest; a csap­víz fogyasz­tá­sa nem java­solt, szu­per­mar­ke­tek­ben nagyobb kisze­re­lé­sű vizes­bal­lo­no­kat is besze­rez­he­tünk; a csa­tor­na­há­ló­zat miatt a WC-papírt hasz­ná­lat után a mel­let­te lévő kis kuká­ba kell dobni; illet­ve a kon­nek­tor csat­la­ko­zók­hoz nem szük­sé­ges átalakító.

Moni Agiou Andrea

A felejt­he­tet­len egy hetünk alatt, hogy merre jár­tunk, miket lát­tunk, milyen élmé­nye­ket sze­rez­tünk, elol­vas­hat­já­tok fotó­al­bu­munk néze­ge­té­se köz­ben a követ­ke­ző blog­be­jegy­zés­ben, illet­ve néhány helyi érde­kes­sé­get is össze­ír­tam, amit jó ha tud­tok, ha itt jár­tok.
Köves­sé­tek a blo­got, itt foly­ta­juk…

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply