Ked­venc épü­le­tem Bar­ce­lo­ná­ban – Casa Batlló

2017. november 21.

Bar­ce­lo­na szin­te kifogy­ha­tat­lan lát­ni­va­lók­ban, nem könnyű meg­ter­vez­ni egy pár napos város­lá­to­ga­tás prog­ram­ját, hiszen a lát­ni­va­ló­kat nehéz rang­so­rol­ni és alap­ve­tő­en még az egy hét is kevés­nek ígér­ke­zik. Mi első uta­zá­sunk alkal­má­val alig vala­mi­vel több, mint négy napot töl­töt­tünk a kata­lán fővá­ros­ban, s pró­bál­tuk a leg­több neve­ze­tes­sé­get fel­ke­res­ni személyesen.

Abszo­lút ked­venc lett a Casa Batt­ló, így most aján­lom kicsit köze­lebb­ről a figyelmetekbe.

Koráb­ban volt egy kis isme­re­tem Anto­ni Gaudí épí­té­sze­ti stí­lu­sá­ról, alko­tá­sa­i­ról, így azt biz­to­san tud­tam, hogy a Güell Par­kot és a Casa Batl­lót élő­ben is látni alak­rom. Von­zott az a hihe­tet­len szí­nes, moz­gal­mas, egye­di for­ma­vi­lág, amely sze­cesszi­ós stí­lu­sá­ra jellemző.
A Casa Batl­ló, vagy ahogy sokan isme­rik, a Cson­tok háza Gaudí igazi mes­ter­mű­ve, mely az UNESCO Világ­örök­sé­gek lis­tá­ján is sze­re­pel. A házat 1904 és 1906 között épí­tet­te át egy közép­osz­tály­be­li csa­lád szá­má­ra. Az ő átépí­té­si elkép­ze­lé­se után kapta a mai for­ma­bon­tó kül­se­jét és per­sze bel­se­jét, alap­ja egy már itt álló lakó­épü­let volt, mely­nek szer­ke­ze­tét alap­ve­tő­en meg­hagy­ta, és eme­le­te­ket, új tetőt ter­ve­zett neki, vala­mint kiegé­szí­tet­te külön­le­ges erké­lyek­kel a hom­lok­za­ti olda­lon. Min­de­nütt orga­ni­kus ele­me­ket hasz­nált, az egye­nes vonal és az éles sze­gély szá­má­ra isme­ret­len foga­lom volt. Szí­nes üveg­ab­la­kok és a lép­cső­há­zat pedig csem­pék borít­ják, közel hozva min­den lépés­nél a természetességet.

#kaland­lis­ta tipp

Mint sok olyan nagy­vá­ros­ban, ahol ren­ge­teg a turis­ta és a fő att­rak­ci­ók belé­pő­jegy köte­le­sek, itt Bar­ce­lo­ná­ban is érde­mes min­den hely­re, ahova sze­ret­nénk bejut­ni előre online meg­vá­sá­rol­ni a jegyet. Az ún. „skip the line“ a Casa Batt­ló ese­té­ben is jó ötlet, ha nem aka­runk utca­hossz­ban kígyó­zó sor­ban töl­te­ni akár órá­kat. Könnyű ilyen szi­tu­á­ci­ók miatt elcsúsz­ni a prog­ra­mok­kal, és ne adj’is­ten nem fog min­den­re idő jutni és csa­ló­dot­tan senki sem sze­ret távoz­ni. Ja, és fon­tos, online vásá­rol­va jelen­tő­sen olcsóbb a belépőjegy!

Vir­tu­á­lis kiállítás:

A láto­ga­tást egyéb­ként min­den kor­osz­tály szá­má­ra aján­lom, legyen szó fel­nőtt­ről vagy gye­rek­ről. Egy szu­per inter­ak­tív kiál­lí­tás­ba csöp­pen a láto­ga­tó, amint belép a ház lép­cső­há­zá­ba. Min­den láto­ga­tó kap egy mobil­te­le­fon­hoz hason­ló szer­ke­ze­tet egy fül­hall­ga­tó­val, s ha fel­ké­szült a nem­min­den­na­pi élmény­re, indul­hat a ház és egy­ben Gaudí zse­ni­á­lis művé­sze­ti meg­ol­dá­sa­i­nak fel­fe­de­zé­sé­re. A „Smart­Guide“ több nyel­ven elér­he­tő, magya­rul saj­nos nem, de ne essen két­ség­be senki, ha eset­leg ango­lul nem beszél, a vizu­á­lis élmény a hal­lot­tak nél­kül is meg­éri. Hogy ez pon­to­san mit jelent, hogyan kép­zel­jük el? Tulaj­don­kép­pen egy vir­tu­á­lis vilá­got kép­zel­je­tek el, melyet a „Smart­Guide“ kijel­ző­jén keresz­tül maga­tok előtt lát­hat­tok. A ter­mek, szo­bák való­já­ban tel­je­sen üre­sek, a szín­tisz­ta falak, a padló lát­ha­tó­ak csak e nél­kül, viszont mihe­lyest a meg­fe­le­lő szoba bemu­ta­tá­sát elin­dít­juk és a szer­ke­ze­tet ráirá­nyít­juk a pad­ló­ra, mennye­zet­re, falak­ra, elénk tárul az a világ, mely­ben meg­szü­le­tett ez a csoda. Min­den­ki érdek­lő­dé­sé­nek és tem­pó­já­nak meg­fe­le­lő­en maga fedez­he­ti fel a ház külön­bö­ző tere­it, hogy a Batt­ló csa­lád milyen ott­hon­ban élhe­tett és milye­nek vol­tak a bar­ce­lo­nai hét­köz­na­pok egy­kor. Lát­hat­juk a búto­ra­i­kat, hasz­ná­la­ti tár­gya­i­kat külön­bö­ző ani­má­ci­ók segít­sé­gé­vel. Fel­me­he­tünk a tető­re, ahon­nan sajá­tos kilá­tás nyí­lik egy­ben a város­ra, s érde­kes­ség­ként, a ház több pont­ján saját már­kás ásvány­ví­zet is vásá­rol­ha­tunk, ha meg­szom­jaz­nánk a tör­té­nel­mi vir­tu­á­lis sétában.

Csak pár kép íze­lí­tő­ként, amik saj­nos kevés­bé adják vissza az érzést, melyet a smartguide-túra alatt érez az ember. Egy­sze­rű­en látni kell és átél­ni, egy­szó­val men­je­tek el a Casa Batlló-ba, ha Bar­ce­lo­ná­ban jártok!

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply