Város­né­zés Malmö-ben

2017. augusztus 09.

Malmö nem tipi­ku­san az a város, ahova vágyik az ember, hogy egy­szer lássa. Nem ren­del­ke­zik olyan híres tör­té­nel­mi neve­ze­tes­sé­gek­kel, mint Róma vagy olyan örök­ség­gel, mint Párizs, de sorol­hat­nék még meg­annyi várost, mely meg­előz­né a listákon.

Svéd­or­szág har­ma­dik leg­né­pe­sebb váro­sa ellen­ben kitű­nő cél­pont, ha sze­ret­jük az észa­ki men­ta­li­tást, a tisz­ta és ren­de­zett váro­so­kat, s ha mond­juk egy pár napra sze­ret­nénk kisza­kad­ni a hét­köz­na­pok­ból és új tája­kat, embe­re­ket meg­is­mer­ni. Ide­á­lis egy kis pihe­nés­re, anda­log­ni a város­ban meg­néz­ve a jel­leg­ze­tes­sé­ge­it, mint a Tur­ning Torzo vagy sze­ret­jük a hosszú ten­ger­par­ti sétá­kat és a zöld par­kok­ban időzni.

Magyar­or­szág­ról a wiz­zair köz­vet­len jára­to­kat üze­mel­tet Buda­pest – Malmö viszony­lat­ban és sok­szor nagyon ked­ve­ző áron fog­lal­ha­tunk repü­lő­je­gye­ket. Össze­köt­het­jük uta­zá­sun­kat akár egy napos város­né­zés­sel is Kop­pen­há­gá­ban, mivel a vonat össze­kö­tet­tés a két város közt kiváló.

Had mutas­sam be most saját képe­in­ken keresz­tül, mi milyen­nek lát­tuk, és miért élvez­tem itt külö­nö­sen a tengerpartot:

Leave a Reply