2017. december 29.

Leg­nép­sze­rűbb a blo­gon 2017-ben: Por­tu­gá­lia

Így év végén, arra gon­dol­tam, meg­mu­tat­juk nek­tek, melyik ország volt a leg­nép­sze­rűbb a blo­gon a #kaland­lis­ta éle­té­ben. Kicsit újra­gon­dol­juk, kicsit fel­idéz­zük ezt az uta­zást.

2017. szeptember 5.

5 ok, ami­ért sze­re­tem a por­tu­gá­lo­kat

Most – a #kaland­lis­ta fél-szülinapján – elmon­dom nek­tek, miért ked­vel­tem meg ezt a fel­fe­de­ző népet és orszá­gu­kat.

2017. augusztus 26.

A por­tu­gá­lok kaka­sa

Barc­elos kakas. A por­tu­gá­lok jel­ké­pé­vé vált a kakas, melyet az ország­ban jár­va úton-útfélen lát­ha­tunk külön­bö­ző for­mák­ban, de hogy minek is köszön­he­tik őt, miért lett ő a jel­kép? – nem­rég ezt is kide­rí­tet­tük.

2017. július 30.

Úti terv: 10 nap alatt Lissza­bon­tól Por­tó­ig

Aki sze­re­ti a vál­to­za­tos­sá­got, a város­né­zé­se­ket része­sí­ti előny­ben a ten­ger­par­ti pihe­nés­sel szem­ben, kíván­csi Por­tu­gá­lia két leg­na­gyobb váro­sá­ra és nem tud válasz­ta­ni közü­lük, azok­nak aján­lom ezt az úti ter­vet, mely tapasz­ta­la­ta­in­kon nyug­szik és így a leír­tak­nak meg­fe­le­lő­en meg­va­ló­sít­ha­tó.

2017. május 16.

Lissza­bon­tól Por­tó­ig – VIDEO beszá­mo­ló

Uta­zá­sunk tör­té­ne­te vide­ó­in­kon keresz­tül.

2017. április 28.

Braga – Por­tu­gá­lia imád­ko­zó váro­sa

Kirán­du­lás Por­tó­ból – a plusz egy beszá­mo­ló, a soro­zat 6. része­ként

2017. április 27.

Por­to – a dol­gos város

Por­tu­gá­lia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa és Lissza­bon mel­lett a leg­lá­to­ga­tot­tabb a turis­ták által. A beszá­mo­ló soro­zat 5. részé­ben ezt a várost pró­bá­lom köze­lebb hoz­ni nek­tek.

2017. április 25.

Figu­e­i­ra da Foz és Coimb­ra – kité­rő Lissza­bon és Por­to közt

Por­tu­gál kalan­do­zá­sunk 4. részé­ben Figu­e­i­ra da Foz cso­dás ten­ger­part­já­ról és Coimb­ra han­gu­la­tos város­né­zé­sé­ről esik szó.

2017. április 23.

Estoril – óce­án­part és tör­té­ne­lem óra

A beszá­mo­ló soro­zat 3. része Lissza­bon­tól nyu­gat­ra kala­u­zol, az egyik leg­ked­vel­tebb strand­ra és nagyon helyes kis­vá­ros­ba, Estoril­ba.

2017. április 21.

Lissza­bon – város­né­zés a leg­ja­vá­ból

Min­dent lát­ni aka­runk Lissza­bon­ból, szép fotó­kat aka­runk készí­te­ni! –  per­sze, hogy ezzel az elha­tá­ro­zás­sal város­né­zé­sünk több, mint két napos­ra sike­rült. Hogy mi fért bele és hogyan, olvas­sá­tok az élmény­be­szá­mo­ló 2. részét.

2017. április 19.

Lissza­bon, Belém – az első lépé­sek por­tu­gál föl­dön

Uta­zá­sunk első nap­ja­it Lissza­bon­ban töl­töt­tük, így az élmény­be­szá­mo­lók első része itt kez­dő­dik, pon­to­sab­ban Belém­ben. Indul­ha­tunk?

2017. április 17.

Lissza­bon­tól Por­tó­ig – kis­okos

Hasz­nos infor­má­ci­ó­kat, taná­cso­kat talál­hat itt min­den uta­zó, aki egy rövid város­lá­to­ga­tást ter­vez Lissza­bon­ba vagy Por­tó­ba, vagy akár egy hosszabb kaland­ra vágyik Por­tu­gá­li­á­ban.