2019. március 17.

Lisszabon vagy Porto? – ahogy én látom

Én leg­szí­ve­seb­ben azt mon­da­nám, mind­ket­tő! Melyikről mit gon­do­lok, és melyik­be miért tér­nék vissza?

2018. október 30.

Kedvenc lát­ni­va­lóm Portóban: Sao Bento pálya­ud­var

Kíváncsi vagy, mivel érde­mel­te ki egy por­tu­gál vas­út­ál­lo­más ezt a címet? Kattints!

2018. május 6.

5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akar­tok

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gon­dol­já­tok?

2017. december 29.

Legnépszerűbb a blo­gon 2017‐ben: Portugália

Így év végén, arra gon­dol­tam, meg­mu­tat­juk nek­tek, melyik ország volt a leg­nép­sze­rűbb a blo­gon a #kaland­lis­ta éle­té­ben. Kicsit újra­gon­dol­juk, kicsit fel­idéz­zük ezt az uta­zást.

2017. szeptember 5.

5 ok, ami­ért sze­re­tem a por­tu­gá­lo­kat

Most – a #kaland­lis­ta fél‐szülinapján – elmon­dom nek­tek, miért ked­vel­tem meg ezt a fel­fe­de­ző népet és orszá­gu­kat.

2017. augusztus 26.

A por­tu­gá­lok kaka­sa

Barcelos kakas. A por­tu­gá­lok jel­ké­pé­vé vált a kakas, melyet az ország­ban járva úton‐útfélen lát­ha­tunk külön­bö­ző for­mák­ban, de hogy minek is köszön­he­tik őt, miért lett ő a jel­kép? – nem­rég ezt is kide­rí­tet­tük.

2017. július 30.

Úti terv: 10 nap alatt Lisszabontól Portóig

Aki sze­re­ti a vál­to­za­tos­sá­got, a város­né­zé­se­ket része­sí­ti előny­ben a ten­ger­par­ti pihe­nés­sel szem­ben, kíván­csi Portugália két leg­na­gyobb váro­sá­ra és nem tud válasz­ta­ni közü­lük, azok­nak aján­lom ezt az úti ter­vet, mely tapasz­ta­la­ta­in­kon nyug­szik és így a leír­tak­nak meg­fe­le­lő­en meg­va­ló­sít­ha­tó.

2017. május 16.

Lisszabontól Portóig – VIDEO beszá­mo­ló

Utazásunk tör­té­ne­te vide­ó­in­kon keresz­tül.

2017. április 28.

Braga – Portugália imád­ko­zó váro­sa

Kirándulás Portóból – a plusz egy beszá­mo­ló, a soro­zat 6. része­ként

2017. április 27.

Porto – a dol­gos város

Portugália máso­dik leg­na­gyobb váro­sa és Lisszabon mel­lett a leg­lá­to­ga­tot­tabb a turis­ták által. A beszá­mo­ló soro­zat 5. részé­ben ezt a várost pró­bá­lom köze­lebb hozni nek­tek.

2017. április 25.

Figueira da Foz és Coimbra – kité­rő Lisszabon és Porto közt

Portugál kalan­do­zá­sunk 4. részé­ben Figueira da Foz cso­dás ten­ger­part­já­ról és Coimbra han­gu­la­tos város­né­zé­sé­ről esik szó.

2017. április 23.

Estoril – óce­án­part és tör­té­ne­lem óra

A beszá­mo­ló soro­zat 3. része Lisszabontól nyu­gat­ra kala­u­zol, az egyik leg­ked­vel­tebb strand­ra és nagyon helyes kis­vá­ros­ba, Estorilba.