Városnézések reülővel
2018. január 6.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel

Ha kevés az idő­tök, kisebb az anya­gi kere­te­tek és/vagy kikap­cso­lód­ná­tok egy kicsit, utaz­za­tok el egy nap­ra, akár repü­lő­vel.

2017. december 9.

Dud­ley, az egy­kor ipa­ri köz­pont, ma a Black Count­ry Living Mus­e­um ott­ho­na

Dud­ley ma Ang­lia West Mid­lands régi­ó­já­nak egyik kiemel­ke­dő lát­vá­nyos­sá­gá­val ren­del­ke­zik, a Black Count­ry Living Mus­e­um az régió ipa­ri váro­sa­i­nak háza­it, üzle­te­it, több száz éves tör­té­ne­tét mutat­ja be szabd­té­ri inter­ak­tív múze­um­ként.

2017. október 20.

Képes­la­pok Lon­don­ból – kez­dők­nek

Had mutas­sam meg az én szem­szö­gem­ből, milyen­nek lát­tam kez­dő­ként Lon­dont, és két nap alatt miket aján­lok első láto­ga­tás alkal­má­val fele­dez­ni a nagy­vá­ros­ban.

2017. október 10.

Aston Hall, Bir­min­gham esszen­ci­á­ja

Bir­min­gham örök­sé­gei közt elő­ke­lő helyen szá­mon tar­tott Aston Hall egy 17. szá­za­di Jacobe­an ház, amely az észa­ki kül­vá­ros­ban, Aston-ban talál­ha­tó egy gyö­nyö­rű szép nyil­vá­nos park­ban.

2017. augusztus 6.

Ked­velt mesé­ink “szár­nyán” Euró­pá­ban

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?

2017. június 29.

Város­né­zés Birmingham-ben

Lon­don­hoz képest a lát­ni­va­lók sora kisebb, de van egy olyan mili­ő­je az állan­dó­an moz­gás­ban lévő met­ro­po­lisz­nak, ami érde­kes­sé és élménnyé teszi a láto­ga­tást.