Városnézések reülővel
2018. január 6.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel

Ha kevés az idő­tök, kisebb az anya­gi kere­te­tek és/vagy kikap­cso­lód­ná­tok egy kicsit, utaz­za­tok el egy nap­ra, akár repü­lő­vel.

2017. augusztus 28.

Úti terv: Rot­ter­dam­tól Pári­zsig

A Tran­sa­via légi­tár­sa­ság Buda­pest­ről két köz­vet­len jára­tot üze­mel­tet, úti cél­juk Rot­ter­dam és Párizs. Hogy mit lehet ebből kihoz­ni? Úti terv: három ország, Rot­ter­dam­tól Pári­zsig.

2017. augusztus 6.

Ked­velt mesé­ink “szár­nyán” Euró­pá­ban

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?

2017. május 10.

Bru­ges, ahogy mi sze­ret­nénk lát­ni

Bru­ges, a bájos kis bel­ga város Fland­ria tar­to­mány­ban ren­ge­teg turis­tát vonz min­den évszak­ban.