5 érde­kes­ség Amszterdamról

2017. szeptember 11.

Amsz­ter­dam egy nagyon külön­le­ges, sok­szí­nű város a szó szo­ros értel­mé­ben. Gaz­dag tör­té­nel­mi múlt­tal, művé­sze­ti világ­gal és egy iga­zán nyi­tott tár­sa­da­lom­mal ren­del­ke­zik. Túlon­túl gon­do­lom nem kell bemu­tat­nom a város jel­leg­ze­tes­sé­gét, ide vala­hogy min­den­ki vágyik, hogy egy­szer leg­alább a saját sze­mé­vel lássa, milyen itt az élet. 

Össze­gyűj­töt­tem azon­ban pár érde­kes­sé­get erről az egye­di han­gu­la­tú hol­land fővárosról:

  1. Amsz­ter­dam­ról nem is tudom mivel kez­de­ném, ha vala­ki meg­kér­dez­né, mi jut elő­ször eszed­be a város­név hal­la­tán, hiszen annyi min­den­ben a legek közé tar­to­zik. Pél­dá­ul a lakó­ha­jók váro­sa. Több, mint 100 km köz­le­ke­dés­re alkal­mas csa­tor­na hálóz­za be, s szí­ne­sí­ti a város­né­zés mód­ját is. A lakó­ha­jók száma több mint 3.000 a tel­jes csa­tor­na­rend­szer­ben. Sőt, léte­zik egy hajó csak macs­kák számára! 
  2. Nevez­het­jük a kerék­pá­rok váro­sá­nak is, mivel több mint egy mil­lió bicik­li talál­ha­tó a város­ban. Érde­kes­ség, hogy a lako­sok száma ennél jóval keve­sebb, kb. 700.000 fő. A köz­pon­ti pálya­ud­var mel­lett több eme­le­tes bicik­li táro­lót ala­kí­tot­tak ki, s a város­ban köz­le­ked­ve szám­ta­lan helyen fedez­he­tünk fel akár elha­gyott bicik­li­ket is. Nem köl­te­nek a leg­újabb, leg­mo­der­nebb pél­dá­nyok­ra, a leg­több egy­sze­rű, ütött-kopott és néha olyan idő­uta­zás érzé­se is támad a láto­ga­tó­nak. A kiépí­tett kerék­pár­utak hosszú­sá­ga meg­ha­lad­ja a 400 km‑t.
  3. Amsz­ter­dam a ten­ger­szint alatt fek­szik, átla­go­san 6 méter­rel. Gátak­kal küz­de­nek a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés okoz­ta ten­ger­szint növe­ke­dés­sel. Az egyik leg­hosszabb az Afs­lu­it­dijk egy 32 km hosszú gát, amely az észa­ki olda­lon található. 
  4. A vilá­gon ebben a város­ban talál­ha­tó a leg­több múze­um, galé­ria. Külön múze­um jár szin­ten minden­nek és min­den­ki­nek. Ahogy már emlí­tet­tem, az egyik leg­nyi­tot­tabb tár­sa­dal­mú város Amsz­ter­dam, így szex múze­u­mot is fel­ke­res­het­nek az érdek­lő­dők, de a hol­land nem­ze­ti jel­kép­nek, a tuli­pán­nak is van múze­u­ma a városban. 
  5. Amsz­ter­dam a bicik­lik, a hajóz­ha­tó csa­tor­nák és a tuli­pán mel­lett híres a kávé­há­za­i­ról, ahol legá­li­san lehet füvet vásá­rol­ni. A város­ban több mint két­száz ún. cof­fee shop talál­ha­tó. A továb­bi szá­munk­ra igen hihe­tet­len tény, hogy 2000. óta legá­lis a pros­ti­tú­ció, és a híres vörös lám­pás negyed­ben kira­ka­tok mögött kínál­ják magu­kat a lányok, akik egyéb­ként ren­de­sen adóznak. 

Őszin­tén mon­dom, leg­job­ban a meg­döb­ben­tő szó írja le a várost, mind pozi­tív mind nega­tív érte­lem­ben. Elmon­da­ni nehéz is a han­gu­la­tát, inkább élje át min­den­ki egyszer!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply