2018. március 16.

A Három Város, azaz Seng­lea, Cos­pi­cua és a leg­fon­to­sabb Vit­to­ri­o­sa

A Szent János Lovag­rend ezen a terü­le­ten, Bir­gu­ban a mai Vit­to­ri­o­sa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530-ban.

2018. március 15.

Popeye Vil­lage, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Mál­tán for­gat­ták az 1980-ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Wil­li­ams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma iga­zi turis­ta att­rak­ció.

2018. március 12.

A mosta-i Rotun­da Euró­pa leg­jei között

Lenyű­gö­ző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elvesz­ve Valletta-ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élmé­nyek­kel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok-sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Mars­ax­lokk, Mál­ta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elra­bol­ta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.

2018. február 27.

Feb­ru­ár­ban Mál­ta? Igen!

Hogy miért válasz­tot­tuk ilyen­kor Mál­tát, most elme­sé­lem.

2017. szeptember 24.

Gozo, a kis­test­vér

Mál­ta kis­test­vé­re Gozo, a szi­get­cso­port máso­dik leg­na­gyobb és turis­ta szem­pont­ból ked­velt szi­ge­te. Éghaj­la­tá­nak köszön­he­tő­en ápri­lis­tól októ­ber végé­ig, ahogy Mál­ta is, kitű­nő uta­zá­si cél­pont.

2017. június 26.

Miért éppen Mál­ta?

A Földközi-tenger köze­pén, Buda­pest terü­le­té­nél körül­be­lül egy­har­mad­dal kisebb szi­get, Mál­ta egy­aránt lehet a pihen­ni vágyók, aktív prog­ra­mo­kat és kul­tú­rát, tör­té­nel­met kere­sők leg­jobb úti cél­ja. Buda­pest­ről köz­vet­len járat­tal kicsit több mint két óra alatt elér­he­tő repü­lő­vel és a sze­zon április-májustól egé­szen októ­be­rig tart.