2018. május 6.

5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akar­tok

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gon­dol­já­tok?

2018. március 25.

Valletta, Málta – min­den, ami jól jöhet a ter­ve­zés­hez

Hasznos és prak­ti­kus infor­má­ci­ók, segéd­le­tek és tip­pek Máltára uta­zók­nak

2018. március 22.

Sliema: fel­fe­dez­ni Máltát innen a leg­jobb, leg­sok­ol­da­lúbb

A lehe­tő leg­jobb dön­tés volt itt szál­lást fog­lal­ni, innen ter­vez­ni meg a napi kirán­du­lá­sa­i­kat Máltán.

2018. március 21.

Mdina & Rabat, garan­tált idő­uta­zás

Nyugalom szi­ge­te, tör­té­nel­mi fel­leg­vár, varázs­la­tos séták, én így jel­le­mez­ném Mdina-t.

2018. március 16.

A Három Város, azaz Senglea, Cospicua és a leg­fon­to­sabb Vittoriosa

A Szent János Lovagrend ezen a terü­le­ten, Birguban a mai Vittoriosa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530-ban.

2018. március 15.

Popeye Village, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Máltán for­gat­ták az 1980-ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Williams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma igazi turis­ta att­rak­ció.

2018. március 12.

A mosta-i Rotunda Európa leg­jei között

Lenyűgöző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elveszve Valletta-ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élményekkel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok-sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Marsaxlokk, Málta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elrabolta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.

2018. február 27.

Februárban Málta? Igen!

Hogy miért válasz­tot­tuk ilyen­kor Máltát, most elme­sé­lem.

2017. szeptember 24.

Gozo, a kis­test­vér

Málta kis­test­vé­re Gozo, a szi­get­cso­port máso­dik leg­na­gyobb és turis­ta szem­pont­ból ked­velt szi­ge­te. Éghajlatának köszön­he­tő­en ápri­lis­tól októ­ber végé­ig, ahogy Málta is, kitű­nő uta­zá­si cél­pont.

2017. június 26.

Miért éppen Málta?

A Földközi-tenger köze­pén, Budapest terü­le­té­nél körül­be­lül egy­har­mad­dal kisebb szi­get, Málta egy­aránt lehet a pihen­ni vágyók, aktív prog­ra­mo­kat és kul­tú­rát, tör­té­nel­met kere­sők leg­jobb úti célja. Budapestről köz­vet­len járat­tal kicsit több mint két óra alatt elér­he­tő repü­lő­vel és a sze­zon április-májustól egé­szen októ­be­rig tart.