2019. április 2.

Egy nap Triesztben

Egy szom­bat órá­ról órára Triesztben; prak­ti­kus infor­má­ci­ók­kal az élmény­te­li uta­zá­sért.

2018. október 10.

Hogy mit keres­tünk egy nap Udine‐ben ősszel?

Városnézés egy szí­nes, kávé­il­la­tú, igazi olasz kis­vá­ros­ban szebb­nél szebb fotók­kal.

2018. május 6.

5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akar­tok

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gon­dol­já­tok?

2018. május 4.

Gyönyörű kis­vá­ro­sok Olaszországban

Úti célt válasz­ta­ni nem könnyű, leg­in­kább azt mon­da­nám, szé­pen sor­já­ban min­dent fel­fe­dez­ni.

2018. április 16.

Róma, Barcelona, Prága? Jöhet, ebben a sor­rend­ben!

Szerinted melyik város a leg­ked­vel­tebb úti­cél, ha egy pár napos útról van szó?

Városnézések reülővel
2018. január 6.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel

Ha kevés az idő­tök, kisebb az anya­gi kere­te­tek és/vagy kikap­cso­lód­ná­tok egy kicsit, utaz­za­tok el egy napra, akár repü­lő­vel.

2017. november 29.

Útiterv: Budapest – Róma – Szardínia (Cagliari – Olbia) – Milánó – Budapest

Olaszországi kör­uta­zás más­képp. Városlátogatások és „Kóstolj bele Szardíniába!“

2017. november 12.

Levél Rómához – élmény­be­szá­mo­ló más­képp

Élménybeszámoló, hasz­nos gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók egy kicsit más­képp

2017. november 8.

Városnézés Rómában – 2 nap, 2 útvo­nal

Ajánlott útvo­na­lak Rómához tér­kép­meg­je­lö­lés­sel és fotó­ga­lé­ri­á­val, ami­vel az összes híres, fon­tos neve­ze­tes­sé­get meg­is­mer­he­ti­tek.

2017. november 5.

Szardínia: 4 nap autó nél­kül is tar­tal­ma­san

Cagliari és kör­nyé­kén meg­va­ló­sít­ha­tó prog­ra­mok egy­sze­rű­en gya­log vagy helyi busz­köz­le­ke­dés­sel.

2017. november 4.

Szardínia: Az élet Cagliari‐ban – fotó­ga­lé­ri­á­val

Fedezzétek fel velünk Cagliari szép­sé­ge­it, érez­zé­tek át velünk han­gu­la­tát! Hasznos infor­má­ci­ók, tip­pek és fény­ké­pek a város­hoz.

2017. augusztus 31.

Olaszország a nyár leg­ked­vel­tebb desz­ti­ná­ci­ó­ja

A nyári szü­net alatt több cikk és érde­kes­ség jelent meg a #kaland­lis­ta blo­gon és a face­book olda­lon, melyek alap­ján most végig­uta­zunk Olaszországon.