Városnézések reülővel
2018. január 6.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel

Ha kevés az idő­tök, kisebb az anya­gi kere­te­tek és/vagy kikap­cso­lód­ná­tok egy kicsit, utaz­za­tok el egy nap­ra, akár repü­lő­vel.

2017. november 29.

Úti­terv: Buda­pest – Róma – Szar­dí­nia (Cag­lia­ri – Olbia) – Milá­nó – Buda­pest

Olasz­or­szá­gi kör­uta­zás más­képp. Város­lá­to­ga­tá­sok és „Kós­tolj bele Szar­dí­ni­á­ba!“

2017. november 12.

Levél Rómá­hoz – élmény­be­szá­mo­ló más­képp

Élmény­be­szá­mo­ló, hasz­nos gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók egy kicsit más­képp

2017. november 8.

Város­né­zés Rómá­ban – 2 nap, 2 útvo­nal

Aján­lott útvo­na­lak Rómá­hoz tér­kép­meg­je­lö­lés­sel és fotó­ga­lé­ri­á­val, ami­vel az összes híres, fon­tos neve­ze­tes­sé­get meg­is­mer­he­ti­tek.

2017. november 5.

Szar­dí­nia: 4 nap autó nél­kül is tar­tal­ma­san

Cag­lia­ri és kör­nyé­kén meg­va­ló­sít­ha­tó prog­ra­mok egy­sze­rű­en gya­log vagy helyi busz­köz­le­ke­dés­sel.

2017. november 4.

Szar­dí­nia: Az élet Cagliari-ban – fotó­ga­lé­ri­á­val

Fedez­zé­tek fel velünk Cag­lia­ri szép­sé­ge­it, érez­zé­tek át velünk han­gu­la­tát! Hasz­nos infor­má­ci­ók, tip­pek és fény­ké­pek a város­hoz.

2017. augusztus 31.

Olasz­or­szág a nyár leg­ked­vel­tebb desz­ti­ná­ci­ó­ja

A nyá­ri szü­net alatt több cikk és érde­kes­ség jelent meg a #kaland­lis­ta blo­gon és a face­book olda­lon, melyek alap­ján most végig­uta­zunk Olasz­or­szá­gon.

Érde­kes­sé­gek az ola­szok­ról, Olasz­or­szág­ról

Pár kevés­bé ismert tud­ni­va­ló, érde­kes­ség az ország­ról és az ola­szok­ról, per­sze a tel­jes­ség igé­nye nél­kül, ami engem is érde­kelt vagy épp meg­le­pett.

2017. augusztus 30.

Egy nap Milá­nó­ban

Keve­sebb, mint 24 óra a város­ban. Biz­tos len­ne még fel­fe­dez­ni­va­ló, de nekünk ez így volt az iga­zi, így a nagy élmény, melyet sosem fogunk bán­ni és örök emlék.

2017. augusztus 27.

3 új járat, 3 új úti célunk októ­ber­től

A Ryanair-nek köszön­he­tő­en újabb három olyan város lesz 2017. októ­ber végé­től köz­vet­len elér­he­tő Buda­pest­ről, mely fel­csi­gáz­ta az érdek­lő­dé­se­met. A még­is melyik és miért kér­dés­re a vála­szok…

2017. augusztus 24.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Maret­ti­mo

Van egy kis szi­get Szi­cí­lia part­ja­i­nál, az Egadi-szigetekhez tar­to­zó­an, mely lát­tán meg­dob­bant a szí­vem. Olasz­or­szág egy kevés­bé ismert szeg­le­te, Maret­ti­mo.

2017. augusztus 21.

Mura­no, Bura­no és Tro­cel­lo, kirán­du­lás Velen­ce körül

Meg­is­mer­tük már Velen­ce híres épü­le­te­it, neve­ze­tes­sé­ge­it, hajóz­tunk a csa­tor­ná­kon és kíván­csi­ak len­nénk a hoz­zá­tar­to­zó lagú­nák vilá­gá­ra is, vagy már több­ször jár­tunk a város­ban és ezút­tal kirán­du­lást is ten­nénk a kör­nyé­ken, néz­zük meg a híres Mura­no üve­ge­it, fény­ké­pez­ked­jünk Bura­no szí­nes házai közt vagy utaz­zunk egyet az idő­ben Trocello-ban.