2017. augusztus 18.

Dalmácia, nya­ra­lás a Spliti régi­ó­ban

#GyerekkéntIsUtaztam – 10. rész

2017. július 3.

Szombat, strand, Zadar!

Pár évvel ezelőtt egy barát­nőm­mel stran­do­lást ter­vez­tünk hét­vé­gé­re. Nem is sej­tet­tük, hogy Zadar lesz a strand és a ten­ger a meden­cénk. Egy kaland, egy uta­zás és egy már­tó­zás a ten­ger­ben mind­össze egy szom­ba­ti napon.  

2017. június 28.

13+1 érde­kes­ség Horvátországról

A nyári hóna­pok­ban Horvátország köz­ked­velt úti cél a magyar uta­zók köré­ben. Ilyenkor sokan láto­gat­nak déli szom­szé­dunk­hoz és szí­ve­sen töl­tik sza­bad­sá­gu­kat vala­me­lyik káp­rá­za­tos ten­ger­par­ton. A viha­ros tör­té­nel­met meg­élt ország ter­mé­sze­ti cso­dák­ban bővel­ke­dik és kul­tu­rá­lis szem­pont­ból is több kiemel­ke­dő lát­ni­va­lót kínál, így ez egy­ál­ta­lán nem csoda. Összegyűjtöttem most 13+1 érde­kes­sé­get, hasz­nos tud­ni­va­lót…

2017. május 29.

Hétvégi uta­zá­sok, melyek hiá­nyoz­nak még

Elkezdtem össze­ír­ni egy lis­tát, melyek azok a helyek, ame­lye­ket egy nap, egy hét­vé­ge alatt meg lehet láto­gat­ni és még hiány­zik az élmény, a pipa mel­lő­lük.