Wörthi-tó és kör­nyé­ke, az oszt­rá­kok Balatonja

2017. július 07.

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 4. rész

Auszt­ria gye­rek­ként nekem a lehe­tő­sé­gek vilá­ga, maga a para­di­cso­mi uta­zás volt. Koráb­ban már írtam, hogy szin­te min­den nyá­ron tet­tünk egy rövi­debb – hosszabb kirán­du­lást itt, és Bécs, illet­ve Bur­gen­land terü­le­té­ről már meg­osz­tot­tam vele­tek pár érde­kes­sé­get, most Karin­ti­á­ba visz­lek benneteket.

Nagyon kel­le­mes napo­kat töl­töt­tünk itt a tóvi­dé­ken, a leg­na­gyobb gleccser tó kör­nyé­ké­nek meg­is­me­ré­sé­vel, azaz a Wörthi-tó körül. Bemu­ta­tom nek­tek, milyen is és mennyi lehe­tő­sé­get rejt magá­ban az “oszt­rá­kok Balatonja”.

A Wörthi-tó a Kara­van­kák hegy­lán­co­lat tövé­ben a tóvi­dék leg­na­gyobb gleccser tava­ként átla­go­san 85 m mély­sé­gű, 16 km hosszú és 1,6 km szé­les tó fel­ka­pott üdü­lő­he­lye nyu­ga­ti szom­szé­da­ink­nak. Olyan érzé­se támad itt a láto­ga­tó­nak, mint­ha a Bala­ton­hoz érkez­ne, igazi medi­ter­rán han­gu­lat fogad­ja. A tó vize akár 26 – 28 fokos­ra is fel­me­leg­szik nyári idő­szak­ban, ami igen ked­ve­ző für­dő­hellyé teszi és az aktív vizi spor­tok ked­ve­lő­i­nek is kitű­nő válasz­tás. Jól válasz­ta­nak azok is, akik a hegy­vi­dé­ket, a ter­mé­sze­ti kin­csek fel­fe­de­zé­sét része­sí­tik előny­ben kikap­cso­ló­dás­ként, remek lehe­tő­sé­gek rej­le­nek a kör­nyé­ken. Az észa­ki part­ját mél­tán emle­ge­tik “oszt­rák rivi­é­ra­ként” is.

Tör­té­ne­té­ben a leg­na­gyobb fej­lő­dést a vas­út­há­ló­zat fej­lesz­té­se hozta. Az alpe­si tóvi­dék­ből néhány év alatt a bécsi arisz­tok­rá­cia köz­ked­velt nya­ra­ló­he­lye lett, s mára az egyik lekor­sze­rűbb inf­ra­struk­tú­rá­val ren­del­ke­ző régi­ó­vá vált, Karin­tia ékkö­ve lette. Sok időt töl­tött itt a Wörthi-tó part­ján Brahms is, aki német szár­ma­zá­sa elle­né­re éve­ket élt Ausztriában. 

Képek: woert​her​see​-archi​tek​tur​.at; pss​.at; hel​lo​vi​lag​.hu; szal​la​so​ut​let​.hu

Lát­ni­va­lók a tó körül

A tó nevét Mari­a­wörth-ről kapta, a tóra fél­szi­get­ként benyú­ló kis falu­ról, mely­nek híres plé­bá­nia­temp­lo­ma zarán­dok­hely, és bár fur­csa ilyet mon­da­ni, de egy nagyon idil­li, szé­pen rend­ben tar­tott, apró sír­kert tar­to­zik hozzá.

A déli par­ton, Mari­a­wörth felett talál­juk az érde­kes alakú Pyram­i­den­ko­gel kilá­tót. Tete­jé­re lift­tel jut­ha­tunk fel, ahon­nan jó idő­ben egész Karin­ti­át meg­cso­dál­hat­juk. A három­szin­tes épít­mé­nyig egy szer­pen­ti­nen kirán­dul­ha­tunk fel közel 800 méte­res magasságba.

Töké­le­tes kirán­du­lás az egész csa­lád szá­má­ra a Glori­et­te kilá­tó­hoz való elju­tás. Ez a 200 m maga­san fekvő kis kilá­tó Pörtschach-ból a part­men­ti túra­út­vo­na­lon köze­lít­he­tő meg.

A part men­tén végig ele­gáns kis tele­pü­lé­sek sora­koz­nak gyö­nyö­rű villa épü­le­tek­kel, sok helyen pri­vát stran­dok­kal elke­rít­ve. A nyu­ga­ti oldal leg­na­gyobb váro­sa Vel­den, mely­nek igazi pezs­gő, nagy­vi­lá­gi élete van; ismert a sze­ren­cse­já­té­kok­ról és leg­in­kább a kaszi­nó­já­ról. Ennek tera­szá­ról cso­dás a kilá­tás és mese­szé­pek az esti fények. Min­den­képp tenni kell egy nagy sétát a város­ban érint­ve a kikö­tőt és a mel­let­te talál­ha­tó rene­szánsz kas­télyt, mely egy neves tévé­so­ro­zat hely­szí­né­ül is szolgált.

Vel­den mel­lett, a Wörthi-tó másik olda­lán fek­szik Kla­gen­furt, a leg­na­gyobb tar­to­má­nyi város és leg­ked­vel­tebb kirán­du­lá­si úti cél. A leg­hí­re­sebb lát­ni­va­ló­ja, ami nekem gye­rek­ként az uta­zás fény­pont­ja volt, s ha jól emlék­szem az alap célunk is, a Mini­mun­dus. Leg­ta­lá­lóbb bemu­ta­tá­sa, ha azt mon­dom, járd be a vilá­got közel egy nap alatt. A Mini­mun­dus ugyan­is egy tema­ti­kus park, mely­ben a Föld 53 orszá­gá­nak leg­hí­re­sebb épü­le­te­i­nek mini­a­tűr mását ismer­het­jük meg. Több mint 170 ilyen csoda 1:25 ará­nyú kicsi­nyí­tett mása került itt fel­épí­tés­re, s érde­kes­ség, hogy az ere­de­ti épí­tő­anya­go­kat hasz­nál­ták fel a kivi­te­le­zés­kor. Gye­re­kek­kel köte­le­ző lát­ni­va­ló! (Még a végén rájö­vök, így fel­nőtt­ként, hogy ennek köszön­he­tő a kaland­vá­gyam, hogy minél töb­bet látni aka­rok élőben…)

Képek: tri​pad​vi​sor​.com; mapio​.net

Wörthi-tó aktí­van

Azt tudni kell, hogy a tópar­ton nincs sza­bad­strand, viszont meg­annyi strand­für­dő kínál lehe­tő­sé­get a csob­ba­nás­ra. A für­dő­zés mel­lett több vizi­spor­tot is kipró­bál­ha­tunk, mint pél­dá­ul a vizi­sí­zést, a búvár­ko­dást vagy motor­csó­nak­áz­ha­tunk is.

Temér­dek aktív kikap­cso­ló­dá­si és spor­to­lá­si lehe­tő­ség­re nyí­lik itt lehe­tő­ség, csak néhány a tel­jes­ség igé­nye nél­kül: nor­dic wal­king, kerék­pá­ro­zás, szik­la­má­szás, raft­ing, canyon­ing. Emel­lett a kör­nyék közel 65 km hosszú hegyi túra­út­vo­na­lat kínál a ter­mé­szet­já­rás­hoz, túrá­zás­hoz cso­dá­la­tos pano­rá­ma, kilá­tó­pon­tok­kal sze­gé­lyez­ve. Léte­zik az ún. wörthi-tavi kör­tú­ra, mely 55 km hosszú és 1900 m szint­kü­lön­ség­gel kell meg­küz­de­ni közben.

Nya­ran­ta Vel­den és Kla­gen­furt között séta­ha­jó is köz­le­ke­dik, mely érin­ti a tó egyéb tele­pü­lé­se­it is, így bár­hol fel­száll­ha­tunk rá. Pazar vil­lá­kat, ked­ves kis nya­ra­ló­kat, bámu­la­tos öblö­ket lát­ha­tunk és örö­kít­he­tünk meg emlé­ke­ze­tünk­ben, miköz­ben élvez­zük a rin­ga­to­zó hajó­zást és a fedél­ze­ti kiszolgálást.

Vil­lach, a kihagy­ha­tat­lan városlátogatás

Kla­gen­furt mel­lett érde­mes egy város­né­zés ere­jé­ig ellá­to­gat­ni a tar­to­mány máso­dik leg­na­gyobb váro­sá­ba, Villach-ba is. A város fon­tos köz­le­ke­dé­si cso­mó­pont Auszt­ria egé­szét nézve, ahogy az Alpok-Adria tér­sé­gé is egy­ben.
Vil­lach a tör­té­ne­lem­ben iga­zán viha­ros idő­ket élt meg, több föld­ren­gés is puszí­tott itt, de újjá­éledt a város, és ma ked­velt úti cél az uta­zók köré­ben  egész évben.
Láto­ga­tá­sunk alkal­má­val sétál­junk egyet a tör­té­nel­mi bel­vá­ros­ban a főtér­rel együtt, keres­sük fel a Szent Kereszt temp­lo­mot, mely búcsú­já­ró temp­lom; a Römerweg-et, az egy­ko­ri Rómá­ba veze­tő keres­ke­del­mi út marad­vá­nya­it; illet­ve izgal­mas kaland az Egger­loch, vagy­is a Villach-Alpok egyik leg­na­gyobb bar­lang­já­nak bejá­rá­sa. Híre­sek a város ter­mál­for­rá­sai, ha tehet­jük, pró­bál­juk ki ezt is.

Kép: globo​-vil​lach​.at

Köze­li hegy­csú­csok, mint a Grossg­lock­ner biz­to­sít­ják, hogy a kör­nyék, a régió nép­sze­rű úti cél legyen min­den évszak­ban, kivá­ló adott­sá­gai van­nak a téli spor­tok sze­rel­me­se­i­nek, de a nyár is fel­hőt­len kikap­cso­ló­dást ígér itt mindenkinek. 

Kívá­nom, hogy egy­szer min­den­ki jus­son el ide, és győ­ződ­jön meg a régió fan­tasz­ti­kus adott­sá­ga­i­ról sze­mé­lye­sen, töl­tőd­jön fel itt élet­re szóló élményekkel!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply