Wörthi‐tó és kör­nyé­ke, az oszt­rá­kok Bala­ton­ja

2017. július 7.

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 4. rész

Auszt­ria gye­rek­ként nekem a lehe­tő­sé­gek vilá­ga, maga a para­di­cso­mi uta­zás volt. Koráb­ban már írtam, hogy szin­te min­den nyá­ron tet­tünk egy rövi­debb – hosszabb kirán­du­lást itt és Bécs, illet­ve Bur­gen­land terü­le­té­ről már meg­osz­tot­tam vele­tek pár érde­kes­sé­get, most Karin­ti­á­ba visz­lek ben­ne­te­ket.

Nagyon kel­le­mes napo­kat töl­töt­tünk itt a tóvi­dé­ken, a leg­na­gyobb gleccser tó kör­nyé­ké­nek meg­is­me­ré­sé­vel, azaz a Wörthi‐tó körül. Bemu­ta­tom nek­tek, milyen is és mennyi lehe­tő­sé­get rejt magá­ban az “oszt­rá­kok Bala­ton­ja”.

A Wörthi‐tó a Kara­van­kák hegy­lán­co­lat tövé­ben a tóvi­dék leg­na­gyobb gleccser tava­ként átla­go­san 85 m mély­sé­gű, 16 km hosszú és 1,6 km szé­les tó fel­ka­pott üdü­lő­he­lye nyu­ga­ti szom­szé­da­ink­nak. Olyan érzé­se támad itt a láto­ga­tó­nak, mint­ha a Bala­ton­hoz érkez­ne, igazi medi­ter­rán han­gu­lat fogad­ja és a tó vize is akár 26 – 28 fokos­ra is fel­me­leg­szik nyári idő­szak­ban, ami igen ked­ve­ző für­dő­hellyé teszi és az aktív vizi spor­tok ked­ve­lő­i­nek is kitű­nő válasz­tás. Jó válasz­ta­nak azok is, akik a hegy­vi­dé­ket, a ter­mé­sze­ti kin­csek fel­fe­de­zé­sét része­sí­tik előny­ben kikap­cso­ló­dás­ként, remek lehe­tő­sé­gek rej­le­nek erre is a kör­nyé­ken. Az észa­ki part­ját mél­tán emle­ge­tik “oszt­rák rivi­é­ra­ként” is.

Tör­té­ne­té­ben a leg­na­gyobb fej­lő­dést a vas­út­há­ló­zat fej­lesz­té­se hozta. Az alpe­si tóvi­dék­ből néhány év alatt a bécsi arisz­tok­rá­cia köz­ked­velt nya­ra­ló­he­lye lett, s mára az egyik lekor­sze­rűbb inf­ra­struk­tú­rá­val ren­del­ke­ző régi­ó­vá vált, Karin­tia ékkö­ve lette. Sok időt töl­tött itt a Wörthi‐tó part­ján Brahms is, aki német szár­ma­zá­sa elle­né­re éve­ket élt Auszt­ri­á­ban. 

Képek: woert​her​see​-archi​tek​tur​.at; pss​.at; hel​lo​vi​lag​.hu; szal​la​so​ut​let​.hu

Lát­ni­va­lók a tó körül

A tó nevét Mari­a­wörth-ről kapta, a tóra fél­szi­get­ként benyú­ló kis falu­ról, mely­nek híres plé­bá­nia­temp­lo­ma zarán­dok­hely és bár fur­csa ilyet mon­da­ni, de egy nagyon idil­li, szé­pen rend­ben tar­tott, apró sír­kert tar­to­zik hozzá.

A déli par­ton, Mari­a­wörth felett talál­juk az érde­kes alakú Pyram­i­den­ko­gel kilá­tót. Tete­jé­re lift­tel jut­ha­tunk fel, ahon­nan jó idő­ben egész Karin­ti­át meg­cso­dál­hat­juk. A három­szin­tes épít­mé­nyig egy szer­pen­ti­nen kirán­dul­ha­tunk fel közel 800 méte­res magas­ság­ba.

Töké­le­tes kirán­du­lás az egész csa­lád szá­má­ra a Glori­et­te kilá­tó­hoz való elju­tás. Ez a 200 m maga­san fekvő kis kilá­tó Pörtschach‐ból a part­men­ti túra­út­vo­na­lon köze­lít­he­tő meg.

A part men­tén végig ele­gáns kis tele­pü­lé­sek sora­koz­nak gyö­nyö­rű villa épü­le­tek­kel, sok helyen pri­vát stran­dok­kal kerít­ve. A nyu­ga­ti oldal leg­na­gyobb váro­sa Vel­den, mely­nek igazi pezs­gő, nagy­vi­lá­gi élete van, ismert a sze­ren­cse­já­té­kok­ról és a kaszi­nó­já­ról leg­in­kább. Ennek tera­szá­ról cso­dás a kilá­tás és mese­szé­pek az esti fények. Min­den­képp tenni kell egy nagy sétát a város­ban érint­ve a kikö­tőt és a mel­let­te talál­ha­tó rene­szánsz kas­télyt, mely egy neves tévé­so­ro­zat hely­szí­né­ül is szol­gált.

Vel­den mel­lett, a Wörthi‐tó másik olda­lán fek­szik, Kla­gen­furt a leg­na­gyobb tar­to­má­nyi város és leg­ked­vel­tebb kirán­du­lá­si úti cél. A leg­hí­re­sebb lát­ni­va­ló­ja, ami nekem gye­rek­ként az uta­zás fény­pont­ja volt, s ha jól emlék­szem az alap célunk is, a Mini­mun­dus. Leg­ta­lá­lóbb bemu­ta­tá­sa, ha azt mon­dom, járd be a vilá­got közel egy nap alatt. A Mini­mun­dus ugyan­is egy tema­ti­kus park, mely­ben a Föld 53 orszá­gá­nak leg­hí­re­sebb épü­le­te­i­nek mini­a­tűr mását ismer­het­jük meg. Több mint 170 ilyen csoda 1:25 ará­nyú kicsi­nyí­tett mása került itt fel­épí­tés­re, s érde­kes­ség, hogy az ere­de­ti épí­tő­anya­go­kat hasz­nál­ták fel a kivi­te­le­zés­kor. Gye­rek­kel köte­le­ző lát­ni­va­ló! (Még a végén rájö­vök, így fel­nőtt­ként, hogy ennek köszön­he­tő a kaland­vá­gyam, hogy minél töb­bet látni aka­rok élő­ben…)

Képek: tri​pad​vi​sor​.com; mapio​.net

Wörthi‐tó aktí­van

Azt tudni kell, hogy a tópar­ton nincs sza­bad­strand, viszont meg­annyi strand­für­dő kínál lehe­tő­sé­get a csob­ba­nás­ra. A für­dő­zés mel­lett több vizi­spor­tot is kipró­bál­ha­tunk, mint pél­dá­ul a vizi­sí­zést, a búvár­ko­dást vagy motor­csó­nak­áz­ha­tunk is.

Temér­dek aktív kikap­cso­ló­dá­si és spor­to­lá­si lehe­tő­ség­re nyí­lik itt lehe­tő­ség, csak néhány a tel­jes­ség igé­nye nél­kül: nor­dic wal­king, kerék­pá­ro­zás, szik­la­má­szás, raft­ing, canyon­ing. Emel­lett a kör­nyék közel 65 km hosszú hegyi túra­út­vo­na­lat kínál a ter­mé­szet­já­rás­hoz, túrá­zás­hoz cso­dá­la­tos pano­rá­ma, kilá­tó­pon­tok­kal sze­gé­lyez­ve. Léte­zik az ún. wörthi‐tavi kör­tú­ra, mely 55 km hosszú és 1900 m szint­kü­lön­ség­gel kell meg­küz­de­ni köz­ben.

Nya­ran­ta Vel­den és Kla­gen­furt között séta­ha­jó is köz­le­ke­dik, mely érin­ti a tó egyéb tele­pü­lé­se­it is, így bár­hol fel­száll­ha­tunk rá. Pazar vil­lá­kat, ked­ves kis nya­ra­ló­kat, bámu­la­tos öblö­ket lát­ha­tunk és örö­kít­he­tünk meg emlé­ke­ze­tünk­ben, miköz­ben élvez­zük a rin­ga­to­zó hajó­zást és a fedél­ze­ti kiszol­gá­lást.

Vil­lach mint kihagy­ha­tat­lan város­lá­to­ga­tás, ha itt járunk

Kla­gen­furt mel­lett érde­mes egy város­né­zés ere­jé­ig ellá­to­gat­ni a tar­to­mány máso­dik leg­na­gyobb váro­sá­ba, Villach‐ba is. A város fon­tos köz­le­ke­dé­si cso­mó­pont Auszt­ria egé­szét nézve, ahogy az Alpok‐Adria tér­sé­gé is egy­ben.
Vil­lach a tör­té­ne­lem­ben iga­zán viha­ros idő­ket élt meg, több föld­ren­gés is puszí­tott itt, de újjá­éledt a város és ma ked­velt úti cél az uta­zók köré­ben  egész évben.
Láto­ga­tá­sunk alkal­má­val sétál­junk egyet a tör­té­nel­mi bel­vá­ros­ban a főtér­rel együtt, keres­sük fel a Szent Kereszt temp­lo­mot, mely búcsú­já­ró temp­lom, a Römerweg‐et, az egy­ko­ri Rómá­ba veze­tő keres­ke­del­mi út marad­vá­nya­it, illet­ve izgal­mas kaland az Egger­loch vagy­is a Villach‐Alpok egyik leg­na­gyobb bar­lang­já­nak bejá­rá­sa. Híre­sek a város ter­mál­for­rá­sai is, ha tehet­jük, pró­bál­juk ki ezt is.

Kép: globo​-vil​lach​.at

Köze­li hegy­csú­csok, mint a Grossg­lock­ner biz­to­sít­ják, hogy a kör­nyék, a régió nép­sze­rű úti cél legyen min­den évszak­ban, kivá­ló adott­sá­gai van­nak a téli spor­tok sze­rel­me­se­i­nek, de a nyár is fel­hőt­len kikap­cso­ló­dást ígér itt min­den­ki­nek. 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 2 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  📍 Xlendi, Gozo

  Így kívánok nektek nagyon szép nyári hétvégét! No és persze, éljen a nyári szünet🥳
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  3 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ez is Málta!
  Igen, néha kicsit extrém túraútvonalat is találni, de mint tudjuk, egy jó fotó vagy egy különleges élmény sokmindent megér...😎
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Naplementében...😍
  Nektek mi a kedvenc napszakotok?🤔 Rólam már tudhatjátok, naplemente-fan vagyok.🌅 Oké-oké, ilyen fotótémával bármikor meg lehet "venni", főleg Valletta ezen oldalán... szeretem ezt nézni és fotózni is. A Marsamxett-öböl felőli oldalon vagyunk, távolról ezt látni Sliema-ból.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  5 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Csendélet Senglea-ban... ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Nézzétek csak! Balázs utazik is Gozót ajánlja nyárra úticélként Európában!😍 Ugye egyetértünk vele?!😉
  .
  Balázs lesz egyébként a #kalandlista_Inspirációk online utazós sorozatunk következő részének vendége, akkor egy igazi világ körüli utazáson vehettek részt velünk az ő kalauzolásában. Tartsatok velünk kedden este, jelezzétek "részvételeteket" a következő eseményben:
  👉 Balázs utazik - Menjünk együtt világgá!Utazóbloggerek ajánlanak nyárra izgalmas helyeket Európában a #FannyMagazin eheti számában. Én Gozóra, Travellina Madeirara, Az Élet sója blog a Boden-tóhoz, a Fotelkalandor pedig balkáni vidékre csábít.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Spinola Bay

  Tipp: ha erre jártok, mondjuk egy hangulatos esti séta közben a Tower Roadon, akkor a képen is látható CUBA teraszára üljetek be egy light-os vacsorára, limonádéra vagy egy helyi sörre, esetleg Aperol Sritz-re😉 A kilátás és a hangulat is szuper itt!
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Úton-útfélen... csak úgy, mert szeretem ezt a hangulatot... szeretem ezeket a színes erkélyeket... szeretem a kevésbé ismert utakat...🥰

  #málta #máltaiutazás #máltaierkélyek #máltaiérzés #maltaismore #visitmalta #maltalove #maltastreets #kalandlista #maltablog #maltaegyelmeny #photoblog
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 St. Helen's Gate, Bormla
  A kapu a Santa Margharita-vonal háromíves bejárata volt, amely a Zabbart és Zejtunt ért török támadások után épített erődítmény vonal része.
  Bevallom, ezt egy kisebb eltévedésünk után tudtuk ilyen módon befotózni. Szeretek Máltán csak úgy leszállni a buszról egy még ismeretlen részen, egy útkereszteződésnél nem a szokványos irányba fordulni, olyan helyeket is felfedezni, melyek alig kerülnek említésre útikönyvekben, stb. Sétálva lehet Máltát a legjobban felfedezni!
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek