2018. szeptember 30.

Kedvenc sétám Prágában, át a Károly‐hídon

Van egy fotó, mint egy könyv­bo­rí­tó, amely­ben elvesz­tem, amellyel bele­sze­ret­tem örök­re és vég­ér­vé­nye­sen.

2018. április 16.

Róma, Barcelona, Prága? Jöhet, ebben a sor­rend­ben!

Szerinted melyik város a leg­ked­vel­tebb úti­cél, ha egy pár napos útról van szó?

2018. január 9.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szá­raz­föl­dön

Ajánlok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szá­raz­föl­dön, vonat­tal vagy busszal.

2017. augusztus 6.

Kedvelt mesé­ink “szár­nyán” Európában

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?

2017. augusztus 2.

Szeptemberi kirán­du­lá­sok busszal, vonat­tal

Ha szep­tem­ber­ben utaz­ni sze­ret­nénk, ha csak egy hét­vé­gé­re is és kisza­ba­dul­nánk a szür­ke hét­köz­na­pok­ból, aján­lok nek­tek olyan helye­ket, váro­so­kat, ame­lyek busszal, vonat­tal eset­leg autó­val is fel­ke­res­he­tő­ek, és való­szí­nű­leg nem ezek jut­ná­nak elő­ször esze­tek­be. 

2017. március 31.

Prága egy nap alatt

Szó sze­rint egy nap alatt!

2017. március 20.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor)

Az elmúlt idő­szak­ban töb­ben kér­dez­ték már, hogy a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re mit ter­ve­zünk, milyen kirán­du­lást aján­lunk, merre jár­tunk mi ilyen­kor. Ennek okán gon­dol­tam, hogy a követ­ke­ző két hét­ben meg­osz­tom vele­tek az elmúlt évek ilyen hét­vé­gé­i­nek prog­ram­ját, fotó­al­bu­mát és hasz­nos infor­má­ci­ó­kat.