2018. december 14.

Amiért lenyű­gö­zött a Hadtörténeti Múzeum Oroszkán

Élmények, „élő tör­té­ne­lem“ és a Kárpát‐medence leg­gaz­da­gabb had­tör­té­ne­ti gyűj­te­mé­nye vár Oroszkán!

2018. július 19.

Történelmünk nyo­má­ban – Beregszász, Munkács, Przemysl, Krasiczyn és Zboró

Egy tör­té­nel­mi zarán­dok­út a Zrínyi‐Rákóczi év kap­csán, mely­nek állo­má­sa­in a magyar tör­té­ne­lem meg­ele­ve­ne­dik.

2018. január 9.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szá­raz­föl­dön

Ajánlok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szá­raz­föl­dön, vonat­tal vagy busszal.

2017. szeptember 4.

3 hely a kirándulás‐, túra bakancs­lis­tánk­ról

Van sok hely, viszony­lag közel hoz­zánk, ahova sze­ret­nénk eljut­ni. Mutatok most három olyat a bakancs­lis­tánk­ról, melyek kap­csán talán ked­vet kap­tok és csak bíz­tat­ni tud­lak ben­ne­te­ket, indul­ja­tok el, ki a ter­mé­szet­be, ami­kor csak tehe­ti­tek.

2017. augusztus 23.

Passautól Budapestig hajóz­va, várost nézve

Budapestiként, ami­kor csak a bel­vá­ros­ban jár az ember, nap mint nap látja az itt hor­gony­zó hatal­mas hajó­kat, melyek szál­lo­da­ként és köz­le­ke­dé­si esz­köz­ként is szol­gál­nak, s mind­emel­lett pedig meg kell hagy­ni, nagyon ele­gán­sak, tekin­té­lye­sek és oly­kor igen csá­bí­tó­ak a Duna vizén…

2017. március 28.

Egy vasár­nap Pozsonyban

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 3. rész

2017. március 26.

Lomnici‐csúcs meg­hó­dí­tá­sa – VIDEÓ

Pazar kilá­tás, külön­le­ges élmény más­fél perc­ben

2017. március 25.

A Magas‐Tátra szlo­vák olda­la – Tátralomnictól a Csorba‐tóig

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 2. rész

2017. március 20.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor)

Az elmúlt idő­szak­ban töb­ben kér­dez­ték már, hogy a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re mit ter­ve­zünk, milyen kirán­du­lást aján­lunk, merre jár­tunk mi ilyen­kor. Ennek okán gon­dol­tam, hogy a követ­ke­ző két hét­ben meg­osz­tom vele­tek az elmúlt évek ilyen hét­vé­gé­i­nek prog­ram­ját, fotó­al­bu­mát és hasz­nos infor­má­ci­ó­kat.