Német­or­szág, két ten­ger part­vi­dé­ke

2017. július 18.

Nyá­ron az észa­ki orszá­go­kat haj­la­mo­sak vagyunk elfe­lej­te­ni, és az uta­zá­si ter­vek össze­ál­lí­tá­sá­nál nagy való­szí­nű­ség­gel sokak­nál hát­rébb kerül a lis­tán. Így vagyunk Német­or­szág­gal is, hiába van több ezer kilo­mé­ter hosszú ten­ger­part­ja, két ten­ger is mossa part­ja­it és meg­annyi lehe­tő­sé­get kínál a sza­bad­idő eltöl­té­sé­re.

Észak‐nyugaton az Északi‐tenger, észak‐keleten pedig a Balti‐tenger hatá­rol­ja az orszá­got Euór­pa gaz­da­sá­gi közép­pont­ján. A kele­ti rész inkább szik­lá­sabb és a zöld táj az ural­ko­dó, míg a nyu­ga­ti par­ton hosszú fehér homo­kos ten­ger­par­to­kat talá­lunk akár több kilo­mé­ter hosszan. Ez a rész kivá­ló­an alkal­mas egy hosszú sétá­ra, miköz­ben a hul­lá­mok csik­lan­doz­zák a lábun­kat. A Balti‐tenger part­jai kife­je­zet­ten csa­lád­ba­rát stran­dok­kal ren­del­kez­nek és már‐már medi­ter­rán ten­ger­par­to­kat idéz­nek fel ben­nünk. Ami szem­be­tű­nő, hogy itt élén­keb­bek a szí­nek, fűvel rit­kán benőtt homok­dű­nék tar­kít­ják a par­tot amed­dig csak ellá­tunk, mely szín­ka­val­kád iga­zán meg­ka­pó.

Fotók: wimdu​.com; meck​len​burg​-vor​pom​mern​-ost​see​-insel​.de

Az észa­ki par­to­kat kevés­bé láto­gat­ják kül­föl­di turis­ták, viszont a néme­tek így könnyen vehe­tik bir­to­kuk­ba egé­szen júni­us­tól szep­tem­ber végé­ig, vagy sokan jár­nak ide akár egy kel­le­mes hét­vé­gét eltöl­te­ni. Nyu­god­tabb, csen­de­sebb a vidék és ami nagy elő­nye, hogy rossz idő ese­tén is szám­ta­lan prog­ram­le­he­tő­ség közül lehet válasz­ta­ni. Leg­jobb, ha egy itt töl­tött nya­ra­lást vál­to­za­to­san ter­ve­zünk, egy nap pihe­nés a ten­ger­par­ton és egy nap város­né­zés, aktív kikap­cso­ló­dás.

Nagyobb és fon­to­sabb váro­sok a régi­ók­ban pél­dá­ul Ham­burg, amely a leg­for­gal­ma­sabb kikö­tő a Balti‐tengeren; Ros­tock Mecklenburg‐Előpomeránia tar­to­mány leg­na­gyobb váro­sa, ahol Észak‐Európa leg­ré­geb­bi egye­te­me is talál­ha­tó; Lübeck, az egy­ko­ri Hanza keres­ke­dő­vá­ro­si liga köz­pont­ja ma az UNESCO világ­örök­ség része, illet­ve itt szü­le­tett Tho­mas Mann; Kiel, igazi pezs­gő kikö­tő­vá­ros, itt hor­gony­zik a német hadi­ten­ge­ré­sze­ti flot­ta és hát itt van Bréma, melyet min­den gye­rek ismer a Bré­mai muzsi­ku­sok nyo­mán.

Fotók: hajos​utak​.com; holi​day​check​.com; ros​tock​-guide​.com

A stran­dok meg­ha­tá­ro­zó lát­vá­nya a strand­ko­sár egy XIX. szá­za­di talál­mány, egy ros­to­cki kosár­fo­nó műhely­ből indult el a nép­sze­rű­ség útján, s ter­jedt el az angol és fran­cia üdü­lő­he­lye­ket is.

Fotó: moks​ha​.hu

Az egy­ko­ri NDK leg­ele­gán­sabb für­dő­he­lye War­ne­mün­de volt. Az aktív pihe­nés­re vágyók már ápri­lis­ban meg­száll­ják, mikor leg­in­kább kerék­pá­ro­zás­ra, túrá­zás­ra ide­á­lis, illet­ve kiadós sétá­kat tenni vagy az elő­buk­ka­nó nap­su­ga­rak alatt meg­pi­hen­ni.

Kelet‐ és Nyugat‐Németország egye­sí­tés­re jót tett Wismar‐nak, az újjá­épí­tés követ­kez­té­ben egy meg­ka­pó­an szép óvá­ro­sa és ren­de­zett kikö­tő­je lett, mellyel elnyer­te a világ­örök­sé­gi címet is, csak­úgy mint Strals­und, az első a ten­ger­par­ti váro­sok közül, amely kiér­de­mel­te a világ­örök­sé­gi ran­got.

Rész­ben euró­pai uniós pénz­ből épült meg a lát­vá­nyo­san merész híd Strals­und és a vele szem­ben fekvő Rügen szi­ge­te között, mely kon­ti­nen­sünk leg­hosszabb hídja. A szi­get lát­ni­va­lói közül ter­mé­sze­ti szép­sé­ge eme­len­dő ki, a fehér szik­lák­kal szab­dalt, erdők­kel és homo­kos part­tal tagolt vidék. Hosszú part­vo­na­lát fjor­dos öblök tar­kít­ják. Rügen‐re für­de­ni, pihen­ni, kirán­dul­ni men­nek a kül­föl­di­ek és a helyi­ek is egy­aránt.

Fotók: sembo​.tra​vel; bal​ti​csa​i​ling​.de; bil​der​-hoch​la​den​.net

Uta­zá­si tip­pek

Buda­pest – Ham­burg köz­vet­len repü­lő­já­ra­tot üze­mel­tet az Euro­wings, mely a hét min­den nap­ján köz­le­ke­dik a két város között.
Aki jól bírja a vona­to­zást, eset­leg vál­lal­ja a vona­ton való éjsza­ká­zást, az válo­gat­hat a MÁV nem­zet­kö­zi Bécsen vagy Ber­li­nen át hala­dó jára­ta közül is, viszont érde­mes meg­néz­ni mielőtt dön­tünk a repü­lő­jegy ára­kat, melyek sok­szor hason­ló áron vagy akár olcsób­ban elér­he­tő­ek, de keve­sebb az uta­zá­si idő, több jut a város­né­zés­re, pihe­nés­re. A vonat­jegy kivá­lasz­tá­sá­nál érde­mes elgon­dol­kod­ni, merre aka­runk tovább­ha­lad­ni és egyes jegy­tí­pus­nál ked­vez­mé­nyes áron lehe­tő­ség van csat­la­ko­zó jegy vásár­lá­sá­ra is, ami elju­tást biz­to­sít töb­bek közt Lübeck, Kiel, Bréma, Ros­tock, Cux­ha­ven, Wes­ter­land (Sylt) váro­sok­ba.
Busszal a ber­li­ni busz­pá­lya­ud­va­ron való átszál­lás­sal jut­ha­tunk el Buda­pest­ről Ham­burg­ba a Flix­Bus jára­ta­i­val 16 óra alatt. Ez a lehe­tő­ség a vonat­tal lehet össze­ha­son­lít­ha­tó mind idő­ben mind árban, viszont a busz menet­rend­jét is érde­mes figyel­ni, hiszen napi 5 járat van a két város között, min­den nap­szak­ban szin­te és a buszok magas szín­vo­na­lú­ak, kényel­me­sek, wifi elér­he­tő­ség­gel.

#kaland­lis­ta tipp

Utazz egy­sze­rű­en, busszal. Mivel Német­or­szág­ról beszé­lünk és ismert a német pre­ci­zi­tás, így bát­ran vál­lal­koz­ha­tunk a német tulaj­do­nú nem­zet­kö­zi busz­tár­sa­ság, a Flix­Bus jára­ta­i­val való uta­zás­ra. A tár­sa­ság most már Magyar­or­szá­gon is egyre nagyobb teret hódít és ismert­sé­get sze­rez, árai való­ban igen ked­ve­ző­ek és busza­ik kényel­me­sek, moder­nek. Ahogy fel­jebb is olvas­hat­tá­tok, Buda­pest­ről egy átszál­lás­sal Ham­burg szin­te gyor­sab­ban meg­kö­ze­lít­he­tő, mint vonat­tal, köte­le­ző idő­kö­zön­kén­ti pihe­nő­ket tart­va, igé­nyes kör­nye­zet­ben. Saját busza­i­kon ingye­ne­sen elér­he­tő wifi áll ren­delk­zés­re, van ahol csat­la­ko­zó is és média­cen­ter film­jei, zenéi közül választ­hat az utazó. Unat­koz­ni én még akkor is rit­kán szok­tam, ha isme­rős terü­le­ten hala­dunk át, mivel egy táj min­dig más arcát mutat­ja, ha pedig még isme­ret­len, akkor pont ezért tapaszt az ablak­hoz.
Ham­burg­ból min­den nagy­vá­ros elér­he­tő, illet­ve kisebb ten­ger­par­ti tele­pü­lé­sek is mind az Északi‐tenger mind a Balti‐tenger part­ján. Jó tanács, hogy figye­lem­be véve az uta­zás­ra szánt napok szá­mát és a meg­néz­ni kívánt lát­ni­va­lók lis­tá­ját, keres­se­tek meg­fe­le­lő ár‐érték ará­nyú szál­lást, mely­hez én a Booking‐ot válasz­ta­nám. Nem szük­sé­ges csil­lag túra sze­rű­en, hanem akár egy kör­út­ként meg­ter­vez­he­tő.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 2 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy gyöngyszem Rabatból😍
  📸 Notabile Casino
  Ha Mdina-ba látogattok, érdemes egy pár métert a kaputól, az Mdina Gate-től visszasétálni a buszmegállóig (ha busszal érkeztek, szálljatok le itt). Gyönyörű fotókat készíthettek már a "máltai történelem kapujában", a túloldalon lévő villasort ráadásul a jelenlegi formában, pompájában már nem biztos, hogy sokáig megtaláljuk...
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy séta Senglea-ban... ez valahogy amolyan utazás a lelked körül... a szívedhez... és én ezt szinte egész Máltán érzem😍 Imádok sétálni, elveszni, felfedezni, miközben sokszor észre se veszem merre járok (közigazgatásilag)👣 főleg, hogy az északi oldalon összenőttek a települések, és tényleg csak egy kis tábla áll az egyik utcasarkon, hogy épp átértél a következő helyre.😱 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  5 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Azt már mondtam, hogy Valletta körül egy hajókirándulást jó szívvel ajánlok, és most mutatok egy újabb gyöngyszemet is az ez alatt készült fotóalbumunkból. Az Ostrom Harang és az Alsó Barakka kert egy része📸 Érdemes más szemszögből is szemügyre venni a dolgokat, és ez különösen igaz Vallettára a vízről/hajóról lehetőségre😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  A készülő honlapon külön menüt szerkesztettünk a gyalogtúráink bemutatására, melynek a "Séták & Túrák" nevet adtuk, és hamarosan olvashattok is itt folyamatosan újabb és újabb útvonalakról. Ha nem csal a memóriám, akkor nekünk a leges legelső ilyen, Birzebugga határából vezetett Marsaxlokkba egy esős napon. A képen a St Lucian's Tower bukkan fel épp előttünk, ahol megszámlálhatatlan gyönyörű macska várakozott az ebédre, melyet egy helyi bácsi épp adagolt nekik az út szélén, továbbhaladva pedig hatalmas kaktuszok kíséretében vitt a lábunk Marsaxlokk színes kis öblébe. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  A kék minden árnyalata...
  Szóval, hogy érdemes-e ellátogatni a Popeye Village-be? Igen! A belépőjegy fejében napozhattok, fürödhettek is az Anchor Bay-ben, ahol napágyak és büfé is rendelezésre áll. Amennyiben mégsem mentek be ide, a szemközti sziklafalról elkészíthetitek az saját, sokak által instagramolt fotót vagy a képen is látható mólónál lógathatjátok a lábatokat. Hmmm...
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Miasszonyunk-templom, Bormla

  Csodával határos módon túlélte a templom a II. világháborút, amelyben a város többi része megsemmisült. Műalkotásokban gazdag, és Bormla legnagyobb nevezetessége. Ha a Három városban jártok a Valletta ferry kikötőpontjához nagyon közel található, csak pár lépés, megéri idáig elsétálni az öböl partján.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Készül a Málta egy élmény honlapja gőzerővel, az utóbbi napokban nem kevés bejegyzést írtam, illetve jegyzeteltem, mit és hogyan is szeretnék. Elárulom, többek közt #útiterv is készül... Szóval, hogyan is tervezhetjük a máltai nyaralásunkat?
  .
  ✈️Wizzair Budapest-Málta szerda és vasárnap kivételével minden nap repül; míg Debrecenből pont, hogy szerdán és vasárnap.
  ✈️Ryanair mindössze hétfőn és pénteken indít Budapestről járatokat, de szerintem így is elég jól tervezhető rövidebb-hosszabb utazás a Máltára.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📍 Xlendi, Gozo

  Így kívánok nektek nagyon szép nyári hétvégét! No és persze, éljen a nyári szünet🥳
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ez is Málta!
  Igen, néha kicsit extrém túraútvonalat is találni, de mint tudjuk, egy jó fotó vagy egy különleges élmény sokmindent megér...😎
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek