2020. október 12.

Kék­tú­ra élmények…mert túráz­ni jó!

Gon­do­la­tok, és hogy szá­mom­ra mit jelent a Kéktúra.

2020. október 5.

Egy séta Rác­ke­ve lát­ni­va­lói közt

Egy töké­le­tes kirán­du­lás Buda­pest környékén.

2019. október 25.

5 érv, hogy láto­gass el te is Deb­re­cen és környékére

Van, ami örök és van, ami folya­ma­to­san vál­to­zik. Deb­re­cen az utób­bi­ak közé tartozik…

2019. február 17.

Sze­ret­lek Buda­pest! – egy val­lo­más nem csak Valentin-napra

Buda­pest az a város, amely­nek szám­ta­lan dol­got köszön­he­tünk; ame­lyet fel­té­tel nél­kül szeretünk.

2017. május 30.

Ther­mal Hotel Visegrád****superior, Visegrád

Volt alkal­munk kicsit köze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­ni a Duna­ka­nyar egyik leg­nép­sze­rűbb szál­lo­dá­já­val és élmé­nye­ink­ről, tapasz­ta­la­ta­ink­ról most egy össze­fog­la­ló is készült.

2017. május 17.

Vital Hotel Nau­tis****, Gárdony

A hét­vé­gét hazai tájon, a Velencei-tó part­ján töl­töt­tük és a Vital Hotel Nau­tis négy­csil­la­gos szál­lo­da ven­dé­gei vol­tunk Gárdonyban.