2018. január 9.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szá­raz­föl­dön

Aján­lok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szá­raz­föl­dön, vonat­tal vagy busszal.

2017. szeptember 17.

Felet­tünk az ég: Csík­som­lyó

Egy vasár­nap esti séta és egy roman­ti­kus eső utá­ni nap­le­men­te Csík­som­lyó felett szin­te fest­mény­re kíván­ko­zik…

2017. május 24.

Gyi­mes és az Ezer­éves határ

Csík­sze­re­dá­ból ahogy a Gyi­me­sek völ­gyé­be eresz­ke­dünk, még Gyi­mes­fel­ső­lok hatá­rá­ban van egy “mese­há­zi­kó”, ahol min­dig úgy érzem, haza­ér­ke­zem.

2017. április 2.

Bras­só – egy iga­zi hét­vé­gi prog­ram

Bras­só a Cenk hegy lábá­nál fek­vő viha­ros tör­té­nel­met meg­élt város, jelen­leg kb. 10% magyar lakos­ság­gal. Romá­nia egyik leg­na­gyobb váro­sa és fon­tos köz­le­ke­dé­si cso­mó­pont is, vala­mint a hoz­zá­tar­to­zó Pojan­ab­ras­só köz­ked­velt téli úti­cél a síe­lők, snow­boar­do­sok köré­ben.

2017. március 20.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1-i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor)

Az elmúlt idő­szak­ban töb­ben kér­dez­ték már, hogy a május 1-i hosszú hét­vé­gé­re mit ter­ve­zünk, milyen kirán­du­lást aján­lunk, mer­re jár­tunk mi ilyen­kor. Ennek okán gon­dol­tam, hogy a követ­ke­ző két hét­ben meg­osz­tom vele­tek az elmúlt évek ilyen hét­vé­gé­i­nek prog­ram­ját, fotó­al­bu­mát és hasz­nos infor­má­ci­ó­kat.