2017. szeptember 7.

Városnézés Koppenhágában

A dán fővá­ros meg­lá­to­ga­tá­sát mi „két ország, két város, egy kaland“ jel­mon­dat­tal szer­vez­tük meg. A svéd­or­szá­gi Malmö‐ből vonat­tal egy napos kirán­du­lást tet­tünk, mely­nek fotó­in keresz­tül egy város­lá­to­ga­tás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket.

2017. augusztus 6.

Kedvelt mesé­ink “szár­nyán” Európában

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?