Stockholm 6 pont­ban, 87 fotón

2018. január 16.

Stockholmot bejár­ni nekünk három napunk volt első alka­lom­mal. Kicsit nehéz volt, hogyan is osszuk be az időn­ket, mi az, ami nem marad­hat ki az első láto­ga­tá­sunk­kor. Azt már itt­hon eldön­töt­tük, hogy hajós város­né­zés­re min­den­képp vál­lal­ko­zunk, illet­ve a Vasamuseet kihagy­ha­tat­lan, ha Stockholmban járunk.

Összeállítottam – tulaj­don­kép­pen – egy bakancs­lis­tát azok­nak, akik hason­ló­an rövid idő alatt ter­ve­zik fel­fe­dez­ni a svéd fővá­rost, és nem tud­ják merre is indul­ja­nak. Ugyanakkor lehet ez pont egy kis kedv­csi­ná­ló, hogy a követ­ke­ző akci­ós fapa­dos repü­lő­je­gyek­nél Stockholm mel­lett tegyé­tek le a vok­sot.

Nézzük az ígért hat pon­tot:

Irány a Gustav Adolfs torg és a Gamla Stan

Látogass el Djurgarden szi­ge­té­re és a Skanzenbe

A világ első sza­bad­té­ri múze­u­má­ról bőveb­ben olvas­hat­tok a koráb­bi blog bejegy­zés­ben, illet­ve még több képet néze­get­het­tek.

Vasamuseet, a kihagy­ha­tat­lan múze­um

A hatal­mas hajó­roncs tel­jes élet­nagy­ság­ban meg­te­kint­ha­tő a múze­um­ban. Szuper prog­ram, gye­rek­kel uta­zók­nak főképp aján­lott, fel­nőtt és gye­rek egy­szer­re élve­zi. Bővebben olvas­hat­tok tör­té­ne­té­ről a koráb­bi blog bejegy­zé­sem­ben, illet­ve még több fotót is talál­tok benne.

Hajózd körbe a várost

Sétálj egy dél­után Skeppsholmen és Kastellholmen város­ré­szek­ben

Naplemente a Hornsbergs Strandnál

Ez nekünk az első nap jutal­ma volt, mikor a szál­lo­dá­tól vacso­ra előtt még kisé­tál­tunk „csak úgy“ az utca végé­re. Mesébe illő szí­nek nem gon­dol­já­tok?

… és jöj­jön még néhány élet­kép, milyen is Stockholm:

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek