Stock­holm 6 pont­ban, 87 fotón

2018. január 16.

Stock­hol­mot bejár­ni nekünk három napunk volt első alka­lom­mal. Kicsit nehéz volt, hogyan is osszuk be az időn­ket, mi az, ami nem marad­hat ki az első láto­ga­tá­sunk­kor. Azt már itt­hon eldön­töt­tük, hogy hajós város­né­zés­re min­den­képp vál­lal­ko­zunk, illet­ve a Vasa­mus­e­et kihagy­ha­tat­lan, ha Stock­holm­ban járunk.

Össze­ál­lí­tot­tam – tulaj­don­kép­pen – egy bakancs­lis­tát azok­nak, akik hason­ló­an rövid idő alatt ter­ve­zik fel­fe­dez­ni a svéd fővá­rost, és nem tud­ják merre is indul­ja­nak. Ugyan­ak­kor lehet ez pont egy kis kedv­csi­ná­ló, hogy a követ­ke­ző akci­ós fapa­dos repü­lő­je­gyek­nél Stock­holm mel­lett tegyé­tek le a voksot.

Néz­zük az ígért hat pontot:

Irány a Gus­tav Adolfs torg és a Gamla Stan

Láto­gass el Djur­gar­den szi­ge­té­re és a Skanzenbe

A világ első sza­bad­té­ri múze­u­má­ról bőveb­ben olvas­hat­tok a koráb­bi blog bejegy­zés­ben, illet­ve még több képet nézegethettek.

Vasa­mus­e­et, a kihagy­ha­tat­lan múzeum

A hatal­mas hajó­roncs tel­jes élet­nagy­ság­ban meg­te­kint­ha­tő a múze­um­ban. Szu­per prog­ram, gye­rek­kel uta­zók­nak főképp aján­lott, fel­nőtt és gye­rek egy­szer­re élve­zi. Bőveb­ben olvas­hat­tok tör­té­ne­té­ről a koráb­bi blog bejegy­zé­sem­ben, illet­ve még több fotót is talál­tok benne.

Hajózd körbe a várost

Sétálj egy dél­után Ske­pps­hol­men és Kas­tell­hol­men városrészekben

Nap­le­men­te a Horns­bergs Strandnál

Ez nekünk az első nap jutal­ma volt, mikor a szál­lo­dá­tól vacso­ra előtt még kisé­tál­tunk „csak úgy“ az utca végé­re. Mesé­be illő szí­nek nem gondoljátok?

… és jöj­jön még néhány élet­kép, milyen is Stockholm:

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply