6 óra alatt meg­néz­zük Bilbao‑t és kész!

2017. június 14.

Közel 6 óra állt ren­del­ke­zé­sünk­re, hogy meg­is­mer­jük Bilbao‑t és egy­ben elosz­las­suk azt a hitet, mely sze­rint ebben a város­ban csak a Gug­ge­in­heim Múze­um van lát­ni­va­ló. Hogy mit lát­tunk, mi fért bele az időnk­be áll­jon itt mint egy bakancs­lis­ta Baszk­föld leg­je­len­tő­sebb városához. 

Kiin­du­lá­si pon­tunk és a vissza­ér­ke­zés is a min­den tekin­tet­ben köz­pont­nak szá­mí­tó Fede­ri­co Moyua Plaza, egy hatal­mas és for­gal­mas kör­for­ga­lom, ahol met­ró­ál­lo­mást is talál­ni és a Bil­bao buszok több­sé­ge is meg­áll, illet­ve a Biz­ka­ia buszok egy része, de a város­né­ző hop on hop piros busz­nak is van itt megállója. 

  1. Séta a Gran Vía‑n – már­kás üzle­tek végig, néze­lő­dés vagy vásár­lás kinek kinek pénz­tár­cá­ja és igé­nye sze­rint, de egy sétát min­den­képp megér 
  2. Keres­sük meg a Teat­ro Cam­pos Eliseos‑t – kis bel­vá­ro­si utcá­kon sétál­va, egy átla­gos utca köze­pén egy­szer csak fölénk maga­so­dik a nagy, díszes, fehér szín­ház, mely a kör­nye­ze­té­be nem tud egy­sze­rű­en beleolvadni 
  3. Ezen az utcán végig­sé­tál­va már kör­vo­na­la­zó­dik előt­tünk (mel­let­tünk) az Est­a­ti­on de Aban­do Bil­bao a vas­út­ál­lo­más; men­jünk be a pero­nok­hoz – a moz­gó­lép­csők felett egy gyö­nyö­rű, impo­záns üveg­ab­lak, mely a nap­sü­tés­ben ellen­áll­ha­tat­lan és min­den oldal­ról fotó­zan­dó látványosság
  4. Sétál­junk az Arria­ga Theater-hez végig a vil­la­mos sínek men­tén át a folyón – szív­juk magunk­ba a város han­gu­la­tát, élvez­zük a látványt 
  5. Ves­sük be magun­kat az óvá­ros­ba, baran­gol­junk egyet a Casco Viejo-ban – a köz­pon­ti kis téren meg­ta­lál­juk a Cated­ral de Santiago‑t, mely mel­lett egy csé­sze kávét is elfo­gyaszt­ha­tunk a dél­utá­ni szi­esz­ta idején
  6. A Ribe­ra meg­ál­ló­nál száll­junk vil­la­mos­ra – miu­tán meg­szem­lél­tük és elké­szí­tet­tük a fotó­kat az Igle­sia de San Antón-ról és az Erri­be­ra Merkatua-ról – és várost nézve elju­tunk a Zubizuri-ig
  7. Anda­log­junk a folyó­par­ton a Gug­gen­heim Múze­um­hoz végig a Zubizuri-tól – egy nagy adag fagy­lalt vagy jég­ká­sa jól tud jönni hozzá 
  8. A monu­men­tá­lis épü­le­tet kör­be­jár­hat­juk, főbe­já­ra­tá­nál pózol­junk a virá­gos kutyá­val, Bil­bao jelképével
  9. Vegyük az irányt a Torre Iberd­ro­la felé – nem lehet elté­vesz­te­ni, a házak fölé maga­so­dik az üveg­ab­la­kos, magá­nyos fel­hő­kar­co­ló, mely tájé­ko­zó­dá­si pont­nak is kitű­nő a városban 
  10. Pihen­jünk meg az Eus­ka­di Plaza‑n – az “égből pottyant köny­ves” téren, ugyan­is ennek köze­pén egy messzi­ről könyv­nek tűnő alko­tás hir­de­ti az aktu­á­lis kiállításokat 

Plusz egy

Ves­sünk egy pil­lan­tást a San Memes sta­di­on­ra – ez a helyi foci­csa­pat, az Ath­le­ti­co Bil­bao ott­ho­na és a Termibus-tól csak pár lépés­re van, ha innen indul­tok tovább vagy akár a repü­lő­tér­re igyekeztek

Ami kima­radt

Utaz­ni az Art­xan­da fel­vo­nó­val – szép idő­ben állí­tó­lag cso­dás kilá­tás nyí­lik fent­ről az egész város­ra, belát­ha­tó Bil­bao min­den fon­tos neve­ze­tes­sé­ge. Ha vala­ki eljut ide, kérem ne tart­sa magá­ban élmé­nye­it, fotó­it, szí­ve­sen látnám! 

Muta­tom addig is a mi képe­in­ket, mely­hez hason­ló­a­kat készít­het­tek, ha ezt a város­né­ző kört választjátok:

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

 

Leave a Reply