6 óra alatt meg­néz­zük Bilbao‐t és kész!

2017. június 14.

Közel 6 óra állt ren­del­ke­zé­sünk­re, hogy meg­is­mer­jük Bilbao‐t és egy­ben elosz­las­suk azt a hitet, mely sze­rint ebben a város­ban csak a Guggeinheim Múzeum van lát­ni­va­ló. Hogy mit lát­tunk, mi fért bele az időnk­be áll­jon itt mint egy bakancs­lis­ta Baszkföld leg­je­len­tő­sebb váro­sá­hoz.

Kiindulási pon­tunk és a vissza­ér­ke­zés is a min­den tekin­tet­ben köz­pont­nak szá­mí­tó Federico Moyua Plaza, egy hatal­mas és for­gal­mas kör­for­ga­lom, ahol met­ró­ál­lo­mást is talál­ni és a Bilbao buszok több­sé­ge is meg­áll, illet­ve a Bizkaia buszok egy része, de a város­né­ző hop on hop piros busz­nak is van itt meg­ál­ló­ja.

 1. Séta a Gran Vía‐n – már­kás üzle­tek végig, néze­lő­dés vagy vásár­lás kinek kinek pénz­tár­cá­ja és igé­nye sze­rint, de egy sétát min­den­képp megér
 2. Keressük meg a Teatro Campos Eliseos‐t – kis bel­vá­ro­si utcá­kon sétál­va, egy átla­gos utca köze­pén egy­szer csak fölénk maga­so­dik a nagy, díszes, fehér szín­ház, mely a kör­nye­ze­té­be nem tud egy­sze­rű­en bele­ol­vad­ni
 3. Ezen az utcán végig­sé­tál­va már kör­vo­na­la­zó­dik előt­tünk (mel­let­tünk) az Estation de Abando Bilbao a vas­út­ál­lo­más; men­jünk be a pero­nok­hoz – a moz­gó­lép­csők felett egy gyö­nyö­rű, impo­záns üveg­ab­lak, mely a nap­sü­tés­ben ellen­áll­ha­tat­lan és min­den oldal­ról fotó­zan­dó lát­vá­nyos­ság
 4. Sétáljunk az Arriaga Theater‐hez végig a vil­la­mos sínek men­tén át a folyón – szív­juk magunk­ba a város han­gu­la­tát, élvez­zük a lát­ványt
 5. Vessük be magun­kat az óvá­ros­ba, baran­gol­junk egyet a Casco Viejo‐ban – a köz­pon­ti kis téren meg­ta­lál­juk a Catedral de Santiago‐t, mely mel­lett egy csé­sze kávét is elfo­gyaszt­ha­tunk a dél­utá­ni szi­esz­ta ide­jén
 6. A Ribera meg­ál­ló­nál száll­junk vil­la­mos­ra – miu­tán meg­szem­lél­tük és elké­szí­tet­tük a fotó­kat az Iglesia de San Antón‐ról és az Erribera Merkatua‐ról – és várost nézve elju­tunk a Zubizuri‐ig
 7. Andalogjunk a folyó­par­ton a Guggenheim Múzeumhoz végig a Zubizuri‐tól – egy nagy adag fagy­lalt vagy jég­ká­sa jól tud jönni hozzá
 8. A monu­men­tá­lis épü­le­tet kör­be­jár­hat­juk, főbe­já­ra­tá­nál pózol­junk a virá­gos kutyá­val, Bilbao jel­ké­pé­vel
 9. Vegyük az irányt a Torre Iberdrola felé – nem lehet elté­vesz­te­ni, a házak fölé maga­so­dik az üveg­ab­la­kos, magá­nyos fel­hő­kar­co­ló, mely tájé­ko­zó­dá­si pont­nak is kitű­nő a város­ban
 10. Pihenjünk meg az Euskadi Plaza‐n – az “égből pottyant köny­ves” téren, ugyan­is ennek köze­pén egy messzi­ről könyv­nek tűnő alko­tás hir­de­ti az aktu­á­lis kiál­lí­tá­so­kat 

Plusz egy

Vessünk egy pil­lan­tást a San Memes sta­di­on­ra – ez a helyi foci­csa­pat, az Athletico Bilbao ott­ho­na és a Termibus‐tól csak pár lépés­re van, ha innen indul­tok tovább vagy akár a repü­lő­tér­re igye­kez­tek

Ami kima­radt

Utazni az Artxanda fel­vo­nó­val – szép idő­ben állí­tó­lag cso­dás kilá­tás nyí­lik fent­ről az egész város­ra, belát­ha­tó Bilbao min­den fon­tos neve­ze­tes­sé­ge. Ha vala­ki eljut ide, kérem ne tart­sa magá­ban élmé­nye­it, fotó­it, szí­ve­sen lát­nám!

Mutatom addig is a mi képe­in­ket, mely­hez hason­ló­a­kat készít­het­tek, ha ezt a város­né­ző kört választ­já­tok:

 

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

 

Hozzászólás

 • Google Translate

 • Kövess min­ket:

 • Hírlevél

 • Booking.com Booking.com
 • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek