2018. január 9.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szá­raz­föl­dön

Aján­lok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szá­raz­föl­dön, vonat­tal vagy busszal.

2017. szeptember 4.

3 hely a kirándulás-, túra bakancs­lis­tánk­ról

Van sok hely, viszony­lag közel hoz­zánk, aho­va sze­ret­nénk eljut­ni. Muta­tok most három olyat a bakancs­lis­tánk­ról, melyek kap­csán talán ked­vet kap­tok és csak bíz­tat­ni tud­lak ben­ne­te­ket, indul­ja­tok el, ki a ter­mé­szet­be, ami­kor csak tehe­ti­tek.

2017. augusztus 23.

Passau­tól Buda­pes­tig hajóz­va, várost néz­ve

Buda­pes­ti­ként, ami­kor csak a bel­vá­ros­ban jár az ember, nap mint nap lát­ja az itt hor­gony­zó hatal­mas hajó­kat, melyek szál­lo­da­ként és köz­le­ke­dé­si esz­köz­ként is szol­gál­nak, s mind­emel­lett pedig meg kell hagy­ni, nagyon ele­gán­sak, tekin­té­lye­sek és oly­kor igen csá­bí­tó­ak a Duna vizén…

2017. augusztus 4.

Auszt­ria: Hun­dert­was­ser von­zá­sá­ban

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 8. rész

2017. július 7.

Wörthi-tó és kör­nyé­ke, az oszt­rá­kok Bala­ton­ja

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 4. rész

2017. június 23.

Kirán­du­lá­sok Auszt­ri­á­ban, határ­kö­zel­ben

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 2. rész

2017. május 29.

Hét­vé­gi uta­zá­sok, melyek hiá­nyoz­nak még

Elkezd­tem össze­ír­ni egy lis­tát, melyek azok a helyek, ame­lye­ket egy nap, egy hét­vé­ge alatt meg lehet láto­gat­ni és még hiány­zik az élmény, a pipa mel­lő­lük.