2017. szeptember 3.

Rodosz egye­dül, s bár­mi­kor vissza­men­nék

Világ éle­tem­ben tár­sa­sá­gi ember vol­tam, így nem iga­zán tudom, mi is vitt arra a dön­tés­re, hogy egye­dül fedez­zem fel Rodoszt, de örök emlék és vala­mi más faj­ta fel­nőt­té válás volt ez, s ennek az útnak köszön­he­tek egy helyet is, amely a mai napig a ked­ven­cek lis­tá­já­nak elő­ke­lő helyén áll.

2017. augusztus 5.

5 tény, ami­ért sze­re­tem a görö­gö­ket

Ami­ért én meg­sze­ret­tem őket és egy görög­or­szá­gi nya­ra­lást csak aján­la­ni tudok min­den­ki­nek, azt most össze­szed­tem nek­tek öt pont­ban. 

2017. július 23.

Zakynt­hos, pihen­ni vagy buliz­ni vágyók­nak?

Görög­or­szág szi­ge­tei közül egy­re töb­bet fel­fe­dez­nek a turis­ták, egy­re nehe­zebb a dön­tés, hogy melyik cso­dá­la­tos szi­ge­tet válasszuk nya­ra­lá­sunk­hoz. Zakynt­hos az utób­bi pár évben lett iga­zán köz­ked­velt, állan­dó sze­rep­lő­je a görög­or­szá­gi kíná­lat­nak. Sze­mé­lye­sen bejár­tam az egész szi­ge­tet és aján­la­ni tudom min­den­ki­nek, aki leg­in­kább kikap­cso­ló­dás­ra vágyik, nem tanu­lás­ra, nem tör­té­ne­lem­re, művé­sze­tek­re, hanem egy­sze­rű­en csak lazu­lás­ra.

2017. július 14.

Görög­or­szág: tör­té­ne­lem és kalan­dok 6 pont­ban

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 5. rész