2018. május 14.

Északi város­lá­to­ga­tá­sok nyá­ron?

A lehe­tő leg­jobb ötlet, sze­rin­tem! Hogy miért? Most elme­sé­lem.

2018. május 6.

5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akar­tok

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gon­dol­já­tok?

Sky Hotel Apartments Stockholm
2018. február 9.

Sky Hotel Apartments, egy nyu­ga­ti egye­te­mis­ta élet­ér­zé­sű szál­lás Stockholmban

„Őszintén, ma már töb­bet is fizet­nék érte, ha újra Stockholm lenne az úti­cél.“

2018. január 16.

Stockholm 6 pont­ban, 87 fotón

Bakancslista kez­dők­nek Stockholmhoz, illet­ve kedv­csi­ná­ló min­den uta­zó­nak.

2017. november 26.

A világ első sza­bad­té­ri múze­u­ma, a stock­hol­mi Skanzen

A Skanzen a világ első és leg­ré­geb­bi sza­bad­té­ri múze­u­ma, mely az ország min­den tájá­ról ide szál­lí­tott, majd újra­épí­tett házak, temp­lo­mok, szél­mal­mok, isko­lák, műhe­lyek és azok beren­de­zé­se­i­nek a 18. és 19. szá­za­di tör­té­ne­tét, éle­tét mutat­ja be.

2017. október 2.

Vasamuseet, egy kihagy­ha­tat­lan lát­ni­va­ló Stockholmban

Stockholm leg­lá­to­ga­tot­tabb, leg­több turis­ta által fel­ke­re­sett neve­ze­tes­sé­ge a Vasamuseet, vagy­is a Vasa Múzeum.

2017. szeptember 21.

Malmö és Bray: két hely, ahol élni tud­nék

Madrid után, ter­mé­sze­te­sen. Ha dobo­gós helye­ket kel­le­ne hir­det­nem arra a kér­dés­re vála­szol­va, hogy Európa melyik szeg­le­té­ben tud­nék élni, egy fölé­nyes győ­zel­met arat­na a spa­nyol fővá­ros, de hogy a máso­dik és har­ma­dik hely­re melyek kerül­né­nek, azt most meg­mu­ta­tom nek­tek.

2017. augusztus 9.

Városnézés Malmö‐ben

Had mutas­sam be nek­tek Svédország har­ma­dik leg­né­pe­sebb váro­sát képe­in­ken keresz­tül kedv­csi­ná­ló­ként, illet­ve ami­ért én meg­sze­ret­tem.

2017. július 25.

Szeptemberi város­né­zé­sek repü­lő­vel

Általános meg­ál­la­pí­tás, hogy két hónap­pal az uta­zás dátu­ma előtt érde­mes elkez­de­ni a ter­ve­zést, és ezzel a repü­lő­je­gye­ket bön­gész­ni, lefog­lal­ni. Sokszor ilyen­kor lehet tapasz­ta­la­ta­im sze­rint is a leg­jobb áron fog­lal­ni, így kör­be­néz­tem, mik a lehe­tő­sé­gek egy szep­tem­be­ri város­né­zés meg­va­ló­sí­tá­sá­ra.

2017. március 18.

Hajós város­né­zés 1. – Stockholm

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.