2018. március 16.

A Három Város, azaz Seng­lea, Cos­pi­cua és a leg­fon­to­sabb Vit­to­ri­o­sa

A Szent János Lovag­rend ezen a terü­le­ten, Bir­gu­ban a mai Vit­to­ri­o­sa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530-ban.

2018. március 15.

Popeye Vil­lage, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Mál­tán for­gat­ták az 1980-ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Wil­li­ams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma iga­zi turis­ta att­rak­ció.

2018. március 12.

A mosta-i Rotun­da Euró­pa leg­jei között

Lenyű­gö­ző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elvesz­ve Valletta-ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élmé­nyek­kel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok-sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Mars­ax­lokk, Mál­ta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elra­bol­ta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.

2018. február 4.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

Íror­szág déli részén van egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be szer­ve­sen bele­ivó­dott, de bakancs­lis­tánk­ra ezen kép lát­tán került fel.

Bakio, Baszkföld
2018. február 2.

Én tit­kos nagy álmom: Ház Baki­o­ban

Merj álmod­ni, de csak olyat, amely­től nem félsz, ha való­ra válik. Én ezt inkább kihí­vás­nak talál­nám!

2018. január 16.

Stock­holm 6 pont­ban, 87 fotón

Bakancs­lis­ta kez­dők­nek Stock­holm­hoz, illet­ve kedv­csi­ná­ló min­den uta­zó­nak.

Moher-sziklák, Cliffs of Moher
2018. január 14.

Kirán­du­lás a Moher-sziklákhoz

Dub­li­ni város­né­zé­sünk pár nap­ja alatt a város meg­is­me­ré­se mel­lett egy nagy vágyunk volt, eljut­ni a Moher-sziklákhoz.

2017. december 17.

Adven­ti han­gu­lat Krak­kó­ban

Ez az út nem egy átla­gos város­né­zés, sok­kal inkább egy kará­cso­nyi ráhan­go­ló­dás – fény­kép­al­bum­mal

2017. december 9.

Dud­ley, az egy­kor ipa­ri köz­pont, ma a Black Count­ry Living Mus­e­um ott­ho­na

Dud­ley ma Ang­lia West Mid­lands régi­ó­já­nak egyik kiemel­ke­dő lát­vá­nyos­sá­gá­val ren­del­ke­zik, a Black Count­ry Living Mus­e­um az régió ipa­ri váro­sa­i­nak háza­it, üzle­te­it, több száz éves tör­té­ne­tét mutat­ja be szabd­té­ri inter­ak­tív múze­um­ként.

2017. december 4.

13+1 érde­kes­ség Skó­ci­á­ról

Tények, érde­kes­sé­gek a skó­tok­ról és Skó­ci­á­ról