2019. január 13.

2018 Málta éve volt, és 2019 még inkább az lesz!

10 hónap, 3 mál­tai uta­zás és még több terv Máltával kap­cso­lat­ban 2019‐re

2018. december 14.

Amiért lenyű­gö­zött a Hadtörténeti Múzeum Oroszkán

Élmények, „élő tör­té­ne­lem“ és a Kárpát‐medence leg­gaz­da­gabb had­tör­té­ne­ti gyűj­te­mé­nye vár Oroszkán!

2018. november 12.

Gozo: Egy töké­le­tes nap, 5 felejt­he­tet­len élmény

Egy napos kirán­du­lá­sunk felejt­he­tet­len élmé­nyei, emlé­kei Gozon.

2018. október 24.

Barcelona, amit nekünk adott – lát­ni­va­lók és érzé­sek

Barcelona a kutú­ra és Gaudí maga, a szí­nes és bohém város, ame­lyet egy­szer látni kell.

2018. október 10.

Hogy mit keres­tünk egy nap Udine‐ben ősszel?

Városnézés egy szí­nes, kávé­il­la­tú, igazi olasz kis­vá­ros­ban szebb­nél szebb fotók­kal.

2018. október 8.

Egy fotós és egy blog­ger 48 órája Zürichben

Egy fotós város­né­ző túrá­ra invi­tá­lunk: Zürich éjjel‐nappal!

2018. szeptember 2.

Egy éjsza­ka Colmarban – ami­kor a fotós esti mesét ír

Colmar éjsza­kai mesés köny­vét most fel­la­poz­hat­já­tok velünk, meg­is­mer­he­ti­tek a tör­té­net másik olda­lát.

2018. augusztus 21.

Gyalogtúra Qrenditől Hagar Qim érin­té­sé­vel a Blue Grottohoz

Kihagyhatatlan lát­ni­va­lók, könnyű gya­log­tú­ra meg­annyi élménnyel és szép­ség­gel Máltán.

2018. augusztus 19.

Dingli‐sziklák és még egy kicsit több is

Kirándulásunk a Dingli‐szikláknál és gya­log­tú­ra a Verdala‐palota és Buskett ker­tek­hez fény­ké­pes beszá­mo­ló­val

2018. augusztus 7.

Nyelviskolai kaland­ja­ink Máltán – Merj te is bele­vág­ni, egy élet­re szóló élmény!

Minden angol nyelv­ta­nu­ló­nak recept­re írnám fel a mál­tai nyelv­tan­fo­lya­mot! Garantált élmény és fej­lő­dés.

2018. július 20.

Krasiczyn és Przemysl, amit nekünk magya­rok­nak Dél‐Lengyelország ad

Egy gyö­nyö­rű rene­szánsz vár­kas­tély és egy magyar tör­té­ne­lem­mel átita­tott város fel­fe­dezé­re várt.

2018. július 19.

Történelmünk nyo­má­ban – Beregszász, Munkács, Przemysl, Krasiczyn és Zboró

Egy tör­té­nel­mi zarán­dok­út a Zrínyi‐Rákóczi év kap­csán, mely­nek állo­má­sa­in a magyar tör­té­ne­lem meg­ele­ve­ne­dik.