2018. május 6.

5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akar­tok

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gon­dol­já­tok?

2018. április 10.

Villámlátogatás Berlinben, séta az Alexanderplatztól a Reichstagig

Tavaly az éves uta­zá­si horosz­kó­pom azt írta, hogy láto­gas­sak el egy­szer Berlinbe. Most eljött ennek is az ideje!

2018. március 22.

Sliema: fel­fe­dez­ni Máltát innen a leg­jobb, leg­sok­ol­da­lúbb

A lehe­tő leg­jobb dön­tés volt itt szál­lást fog­lal­ni, innen ter­vez­ni meg a napi kirán­du­lá­sa­i­kat Máltán.

2018. március 21.

Mdina & Rabat, garan­tált idő­uta­zás

Nyugalom szi­ge­te, tör­té­nel­mi fel­leg­vár, varázs­la­tos séták, én így jel­le­mez­ném Mdina-t.

2018. március 16.

A Három Város, azaz Senglea, Cospicua és a leg­fon­to­sabb Vittoriosa

A Szent János Lovagrend ezen a terü­le­ten, Birguban a mai Vittoriosa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530-ban.

2018. március 15.

Popeye Village, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Máltán for­gat­ták az 1980-ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Williams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma igazi turis­ta att­rak­ció.

2018. március 12.

A mosta-i Rotunda Európa leg­jei között

Lenyűgöző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elveszve Valletta-ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élményekkel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok-sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Marsaxlokk, Málta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elrabolta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.

2018. február 4.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

Írország déli részén van egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be szer­ve­sen bele­ivó­dott, de bakancs­lis­tánk­ra ezen kép lát­tán került fel.

Bakio, Baszkföld
2018. február 2.

Én tit­kos nagy álmom: Ház Bakioban

Merj álmod­ni, de csak olyat, amely­től nem félsz, ha való­ra válik. Én ezt inkább kihí­vás­nak talál­nám!

2018. január 16.

Stockholm 6 pont­ban, 87 fotón

Bakancslista kez­dők­nek Stockholmhoz, illet­ve kedv­csi­ná­ló min­den uta­zó­nak.