2018. október 2.

Észak‐Németország a bakancs­lis­tán­kon: 5 város, amely vár ránk

Egyes váro­sok kíván­csi­sá­got ébresz­te­nek ben­nem, és tudom, hogy az a strand­ko­sár még vár rám ott észa­kon vala­hol.

2018. április 12.

Travel acti­vity, egy játé­kos város­né­zés Berlinben

Kíváncsian várom ész­re­vé­te­le­i­te­ket, és kér­lek írjá­tok, mutas­sá­tok meg, ha ti is kipró­bál­já­tok!

2018. április 10.

Villámlátogatás Berlinben, séta az Alexanderplatztól a Reichstagig

Tavaly az éves uta­zá­si horosz­kó­pom azt írta, hogy láto­gas­sak el egy­szer Berlinbe. Most eljött ennek is az ideje!

2017. szeptember 15.

Oktoberfest München, egy kirá­lyi lako­da­lom­tól a több mil­li­ós világ fesz­ti­vá­lig

Vannak, akik rajon­ga­nak a fesz­ti­vá­lo­kért, van­nak, akik inkább messze elke­rü­lik őket ilyen vagy olyan okok­ból kifo­lyó­lag. A mün­che­ni Oktoberfest‐et azon­ban sze­rin­tem egy­szer min­den­ki­nek lát­nia kell!

2017. szeptember 13.

Drezda és Lipcse – egy szász­or­szá­gi baran­go­lás

Nagy álmom, hogy vissza­tér­jek egy­szer fel­nőtt­ként arra a hely­re, ahol éle­tem­ben elő­ször nya­ral­tam kül­föl­dön, és akkor már a szász­or­szá­gi vidé­ket is beba­ran­gol­juk majd jelen­tő­sebb váro­sa­i­val, mint Drezda és Lipcse.

2017. augusztus 23.

Passautól Budapestig hajóz­va, várost nézve

Budapestiként, ami­kor csak a bel­vá­ros­ban jár az ember, nap mint nap látja az itt hor­gony­zó hatal­mas hajó­kat, melyek szál­lo­da­ként és köz­le­ke­dé­si esz­köz­ként is szol­gál­nak, s mind­emel­lett pedig meg kell hagy­ni, nagyon ele­gán­sak, tekin­té­lye­sek és oly­kor igen csá­bí­tó­ak a Duna vizén…

2017. augusztus 6.

Kedvelt mesé­ink “szár­nyán” Európában

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?

2017. július 31.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Sylt

Egy fotó alap­ján eldön­töt­tem, egy­szer látni kell és ott aka­rok lenni élő­ben, hogy meg­ta­pasz­tal­jam a szép­sé­gét, a hosszú homo­kos ten­ger­par­ti sétá­kat, és egy­sze­rű­en kell ez az észa­ki gyöngy­szem a fotó­al­bu­munk­ba  és a kaland­lis­tá­ra.

2017. július 18.

Németország, két ten­ger part­vi­dé­ke

Nyáron az észa­ki orszá­go­kat haj­la­mo­sak vagyunk elfe­lej­te­ni, és az uta­zá­si ter­vek össze­ál­lí­tá­sá­nál nagy való­szí­nű­ség­gel sokak­nál hát­rébb kerül a lis­tán. Így vagyunk Németországgal is, hiába van több ezer kilo­mé­ter hosszú ten­ger­part­ja, két ten­ger is mossa part­ja­it és meg­annyi lehe­tő­sé­get kínál a sza­bad­idő eltöl­té­sé­re.

2017. május 29.

Hétvégi uta­zá­sok, melyek hiá­nyoz­nak még

Elkezdtem össze­ír­ni egy lis­tát, melyek azok a helyek, ame­lye­ket egy nap, egy hét­vé­ge alatt meg lehet láto­gat­ni és még hiány­zik az élmény, a pipa mel­lő­lük.