2017. szeptember 15.

Okto­ber­fest Mün­chen, egy kirá­lyi lako­da­lom­tól a több mil­li­ós világ fesz­ti­vá­lig

Van­nak, akik rajon­ga­nak a fesz­ti­vá­lo­kért, van­nak, akik inkább messze elke­rü­lik őket ilyen vagy olyan okok­ból kifo­lyó­lag. A mün­che­ni Oktoberfest-et azon­ban sze­rin­tem egy­szer min­den­ki­nek lát­nia kell!

2017. szeptember 13.

Drez­da és Lip­cse – egy szász­or­szá­gi baran­go­lás

Nagy álmom, hogy vissza­tér­jek egy­szer fel­nőtt­ként arra a hely­re, ahol éle­tem­ben elő­ször nya­ral­tam kül­föl­dön, és akkor már a szász­or­szá­gi vidé­ket is beba­ran­gol­juk majd jelen­tő­sebb váro­sa­i­val, mint Drez­da és Lip­cse.

2017. augusztus 23.

Passau­tól Buda­pes­tig hajóz­va, várost néz­ve

Buda­pes­ti­ként, ami­kor csak a bel­vá­ros­ban jár az ember, nap mint nap lát­ja az itt hor­gony­zó hatal­mas hajó­kat, melyek szál­lo­da­ként és köz­le­ke­dé­si esz­köz­ként is szol­gál­nak, s mind­emel­lett pedig meg kell hagy­ni, nagyon ele­gán­sak, tekin­té­lye­sek és oly­kor igen csá­bí­tó­ak a Duna vizén…

2017. augusztus 6.

Ked­velt mesé­ink “szár­nyán” Euró­pá­ban

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?

2017. július 31.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Sylt

Egy fotó alap­ján eldön­töt­tem, egy­szer lát­ni kell és ott aka­rok len­ni élő­ben, hogy meg­ta­pasz­tal­jam a szép­sé­gét, a hosszú homo­kos ten­ger­par­ti sétá­kat, és egy­sze­rű­en kell ez az észa­ki gyöngy­szem a fotó­al­bu­munk­ba  és a kaland­lis­tá­ra.

2017. július 18.

Német­or­szág, két ten­ger part­vi­dé­ke

Nyá­ron az észa­ki orszá­go­kat haj­la­mo­sak vagyunk elfe­lej­te­ni, és az uta­zá­si ter­vek össze­ál­lí­tá­sá­nál nagy való­szí­nű­ség­gel sokak­nál hát­rébb kerül a lis­tán. Így vagyunk Német­or­szág­gal is, hiá­ba van több ezer kilo­mé­ter hosszú ten­ger­part­ja, két ten­ger is mos­sa part­ja­it és meg­annyi lehe­tő­sé­get kínál a sza­bad­idő eltöl­té­sé­re.

2017. június 16.

Az első nagy uta­zás – Clo­dramüh­le, Német­or­szág

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam“ – 1. rész

2017. május 29.

Hét­vé­gi uta­zá­sok, melyek hiá­nyoz­nak még

Elkezd­tem össze­ír­ni egy lis­tát, melyek azok a helyek, ame­lye­ket egy nap, egy hét­vé­ge alatt meg lehet láto­gat­ni és még hiány­zik az élmény, a pipa mel­lő­lük.