2018. február 6.

Amsterdam Wiechmann Hotel, ha közel akarsz lenni min­den­hez

Semmilyen for­má­ban nem szpon­zo­rált, sok­kal inkább egy tapasz­ta­la­ton ala­pu­ló szál­lás­aján­ló.

Városnézések reülővel
2018. január 6.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel

Ha kevés az idő­tök, kisebb az anya­gi kere­te­tek és/vagy kikap­cso­lód­ná­tok egy kicsit, utaz­za­tok el egy napra, akár repü­lő­vel.

2017. november 13.

Városnézés Amszterdamban

Pár érde­kes­ség a hol­land fővá­ros­ról, város­né­ző fotó­ga­lé­ria első láto­ga­tók­nak

2017. szeptember 11.

5 érde­kes­ség Amszterdamról

Amszterdam egy nagyon külön­le­ges, sok­szí­nű város a szó szo­ros értel­mé­ben. Összegyűjtöttem most pár érde­kes tényt erről az egye­di han­gu­la­tú hol­land fővá­ros­ról.

2017. augusztus 28.

Úti terv: Rotterdamtól Párizsig

A Transavia légi­tár­sa­ság Budapestről két köz­vet­len jára­tot üze­mel­tet, úti cél­juk Rotterdam és Párizs. Hogy mit lehet ebből kihoz­ni? Úti terv: három ország, Rotterdamtól Párizsig.

2017. július 25.

Szeptemberi város­né­zé­sek repü­lő­vel

Általános meg­ál­la­pí­tás, hogy két hónap­pal az uta­zás dátu­ma előtt érde­mes elkez­de­ni a ter­ve­zést, és ezzel a repü­lő­je­gye­ket bön­gész­ni, lefog­lal­ni. Sokszor ilyen­kor lehet tapasz­ta­la­ta­im sze­rint is a leg­jobb áron fog­lal­ni, így kör­be­néz­tem, mik a lehe­tő­sé­gek egy szep­tem­be­ri város­né­zés meg­va­ló­sí­tá­sá­ra.

2017. május 7.

Eindhoven vagy mire jó egy eind­ho­ve­ni rep­jegy?

Hollandia 5. leg­na­gyobb váro­sa épp­úgy lehet úti cél vagy épp kiin­du­ló­pont. Legyen inkább mind­ket­tő.

2017. március 19.

Hajós város­né­zés 2 – Amszterdam

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.