2021. január 3.

Visz­lát 2020! Fur­csa vol­tál. Elvet­tél, de mégis adtál! – évzá­ró gondolatok

Egy fur­csa és fene­kes­tül fel­boly­dult év utol­só nap­ján… Hogyan is emlék­szem, fogok emlé­kez­ni a 2020-as évre?

2020. január 5.

Ször­nyű és ins­pi­rá­ló – ilyen volt 2019!

#enged­del! Ezen­nel elen­ge­dünk 2019, jöjj hát 2020!

2019. április 14.

#kaland­lis­ta tip­pek, trük­kök I. – Hon­nan inspirálódunk?

Ahogy ez nálunk zaj­lik… gya­kor­la­ti kulisszatitkok

2019. február 3.

Uta­zás Kiál­lí­tás: Menni vagy nem menni?

Uta­zás Kiál­lí­tás 2019 – Én ott leszek! Gyer­tek ti is!

2018. augusztus 10.

Vissza­tér­ni vagy újat keres­ni – #gon­do­lat­éb­resz­tő

Meg­fo­gad­tam, amíg van­nak szá­mom­ra isme­ret­len helyek, addig nem térek vissza ugyan­ar­ra a hely­re. És a sors…

2018. május 8.

Nap­sü­tés, strand és lazsá­lás vagy váro­si kalandok?

Azt hiszem, mind­ket­tő­ből jó, ha van egy kicsi…

2018. április 22.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok; megéri?

Mikor szám­ba veszem az oko­kat, hogy miért is dön­töt­tünk mi is sok eset­ben az egy napos város­lá­to­ga­tás mel­lett, rög­tön tudom a választ.

2018. január 29.

Kül­föl­di láto­ga­tás vagy bel­föl­di program?

Kíván­csi vagyok, mit pre­fe­rál­tok, ha van egy-két nap sza­bad­sá­go­tok. Kirán­dul­tok, well­ness pihe­nés­re indul­tok bel­föl­dön vagy egy kül­föl­di úti­célt válasz­to­tok? Úgy gon­dol­tam, hogy ezt a kér­dést én is megválaszolom.

2017. december 11.

Aján­dék, élmény, uta­zás, bol­dog­ság – gondolatébresztő

A leg­na­gyobb élmény az uta­zás, az uta­zás pedig a leg­hosszab­ban tartó bol­dog­ság. Aján­dé­kozz boldogságot!

2017. november 17.

Vigyá­zat, gye­rek­kel vagyok! – gondolatébresztő

Csa­lád­ba­rát men­ta­li­tás, csa­lád­ba­rát szál­lo­dák és mese­út­ki­önyv? Csa­lád­ba­rát uta­zás téma­kör­ben fel­me­rült gondolatok. 

2017. június 22.

Kel­le­mes és kel­le­met­len élmé­nyek a helyiekkel

Egy uta­zás­ról igyek­szünk min­dig csak a szé­pet és jót meg­je­gyez­ni, eze­ket mesél­jük még soká­ig itt­hon, azon­ban akad­nak kel­le­met­len szi­tu­á­ci­ók is, melyek azért csak ott marad­nak ben­nünk. Most mesé­lek ilyen­ről és ellen­pél­da­ként olyan­ról is, és min­den útról ezért is vagy ennek elle­né­re is cso­dás emlé­ke­im van­nak. A kényel­met­len­sé­ge­ken felül kell kere­ked­ni, hiszen kaland az élet!