Túraútvonal a Kasprowy-csúcson
2019. január 30.

Kasprowy Wierch, avagy a Gáspár‐csúcs: az abszo­lút ked­venc hegy­csú­csom

A Magas‐Tátra len­gyel olda­lá­nak leg­ked­vel­tebb úti célja, nyá­ron és télen is mesés kincs.

2018. október 15.

7 ok, ami­ért bakancs­lis­tás Varsó

…mert akkor sem hiszem el, hogy nincs ott semmi!

2018. szeptember 16.

A tör­pék váro­sa, Wroclaw

A „leg­jobb euró­pai úti cél“ címet 2018‐ban Wroclaw nyer­te el; és utá­na­jár­tunk, hogy mi köze hozzá a tör­pék­nek.

2018. július 20.

Krasiczyn és Przemysl, amit nekünk magya­rok­nak Dél‐Lengyelország ad

Egy gyö­nyö­rű rene­szánsz vár­kas­tély és egy magyar tör­té­ne­lem­mel átita­tott város fel­fe­dezé­re várt.

2018. július 19.

Történelmünk nyo­má­ban – Beregszász, Munkács, Przemysl, Krasiczyn és Zboró

Egy tör­té­nel­mi zarán­dok­út a Zrínyi‐Rákóczi év kap­csán, mely­nek állo­má­sa­in a magyar tör­té­ne­lem meg­ele­ve­ne­dik.

2018. január 9.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szá­raz­föl­dön

Ajánlok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szá­raz­föl­dön, vonat­tal vagy busszal.

2017. december 17.

Adventi han­gu­lat Krakkóban

Ez az út nem egy átla­gos város­né­zés, sok­kal inkább egy kará­cso­nyi ráhan­go­ló­dás – fény­kép­al­bum­mal

2017. szeptember 20.

Kirándulások Krakkó kör­nyé­kén

Krakkóban járva érde­mes a kör­nyé­ket is egy­út­tal fel­fe­dez­ni, ha tehe­ti­tek több napot szán­ni az uta­zás­ra. A kör­nyék lát­ni­va­ló­it ille­tő­en most ötle­tet merít­het­tek…

2017. augusztus 18.

Krakkó TOP lát­ni­va­lói

Krakkó az egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb len­gyel város szám­ta­lan lát­ni­va­ló­val és tör­té­nel­mi vonat­ko­zás­sal. Most a fő lát­ni­va­ló­kat vesszük sorra, mi az, amit egy első láto­ga­tás alkal­má­val fel­tét­len látni kell a város­ban.

2017. március 23.

Krakkó és Wieliczka kirán­du­lá­sunk

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 1. rész

2017. március 20.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor)

Az elmúlt idő­szak­ban töb­ben kér­dez­ték már, hogy a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re mit ter­ve­zünk, milyen kirán­du­lást aján­lunk, merre jár­tunk mi ilyen­kor. Ennek okán gon­dol­tam, hogy a követ­ke­ző két hét­ben meg­osz­tom vele­tek az elmúlt évek ilyen hét­vé­gé­i­nek prog­ram­ját, fotó­al­bu­mát és hasz­nos infor­má­ci­ó­kat.

2017. március 12.

Zakopane – az aktív spor­tok ked­ve­lő­i­nek

A Magas‐Tátra len­gyel olda­lán fekvő idil­li kis város mind a téli spor­tok ked­ve­lői, mind a nyári túrá­zók köré­ben köz­ked­velt úti­cél.