Város­né­zés Koppenhágában

2017. szeptember 07.

Kop­pen­há­ga Dánia leg­lá­to­ga­tot­tabb, turis­ták által leg­ked­vel­tebb váro­sa. Érde­mes a dán fővá­ros­ban több napot is eltöl­te­ni, lát­ni­va­ló van bőven. Nekünk ugyan egy nap jutott a város­né­zés­re, azt igye­kesz­tünk a leg­job­ban kihasz­nál­ni, és min­den­ki­nek csak aján­la­ni tudom a rövid láto­ga­tást is, mivel a leg­fon­to­sab­bak bele­fér­nek. Sétál­tunk végig a város­ban, tömeg­köz­le­ke­dés­re nem kel­lett köl­te­ni, könnyen elér­he­tő közel­ség­ben van min­den, főleg hogy köz­ben még töb­bet tapasz­tal az ember a város­ból. Nyhavn, a híres kikö­tő­je az élénk szí­nes háza­i­val való­di élmény, illet­ve a Chris­ti­ans­borg kirá­lyi rezi­den­cia kihagy­ha­tat­lan neve­ze­tes­sé­gek. Nekem ez a hely főleg külön­le­ges volt, mivel láto­ga­tá­sunk előtt pár hét­tel, sze­mé­lye­sen is talál­koz­tan a dán her­ceg­nő­vel, s kicsit fel­e­le­vend­tek itt az élmények.

Az uta­zást mi „két ország, két város, egy kaland“ jel­mon­dat­tal szer­vez­tük meg. A svéd­or­szá­gi Malmö váro­sá­ban Buda­pest­ről köz­vet­len repü­lő­já­rat­tal több­ször nagyon ked­ve­ző áron el lehet jutni, onnan pedig egy kisebb kar­nyúj­tás­nyi­ra van Kop­pen­há­ga Euró­pa leg­hosszabb közúti-vasúti híd­já­nak, az Öresund-hídnak köszön­he­tő­en. A két várost sűrű vonat­köz­le­ke­dés köti össze, így aki Mal­möb­en jár, nem hagy­hat­ja ki Kop­pen­há­ga fel­fe­de­zé­sét, de tulaj­don­kép­pen ez for­dít­va is igaz. Sőt, az Öresund-on való uta­zás is egyedülálló.

Had kala­u­zol­ja­lak el ben­ne­te­ket most képe­in­ket keresz­tül Dánia fővá­ro­sá­ban, remé­lem meg­jön a ked­ve­tek egy hason­ló kalandhoz.

Hozzászólások

  1. Szép! Mi augusz­tus­ban töl­töt­tünk Kop­pen­há­gá­ban két éjsza­kát, két napot, Mal­mö­ből men­tünk át busszal, aztán vonat­tal vissza Mal­mö­be, ahol három éjsza­kát tölöt­tünk. Hosszú hét­vé­ge volt, egy kicsit meg­nyújt­va, az itt­ho­ni hőség­ből egy kicsit sza­ba­dul­tunk. Met­ró­val jár­tunk be a város­köz­pont­ban, a szál­lo­dánk ugyan­is elég­gé kint volt a város szé­lén. Érde­kes volt meg­ta­pasz­tal­ni azt is, hogy mikor nem száll­tunk le a metróról/szerelvényről, hol­ott már rég elhagy­tuk a zónát, amed­dig a jegyünk szólt, a ked­ves kala­uz­nő nem szi­dott, nem akart meg­bün­tet­ni, hanem azt mond­ta, mikor leszál­lunk, ne felejt­sünk el jegyet venni vissza­fe­le. Aztán egy hajóz­ká­zás­ra is befi­zet­tünk, meg­ér­te, egé­szen más szög­ből is lát­hat­tuk a várost. Jó kaland volt! Tet­sze­nek a fotók, lát­tam, hogy neked mi tetszett.

Leave a Reply