Min­den, amit az ír kobold­ról tudni kell

2017. szeptember 10.

Ha Íror­szág­ra gon­do­lunk, akkor biz­tos, hogy min­den­ki­nek elsők közt ugrik be egy kicsi, zöld manó­sze­rű lény, mely mára már az ország nem­ze­ti jel­ké­pé­vé, szim­bó­lu­má­vá vált. De hogy ki is ő és hon­nan szár­ma­zik, azt tud­já­tok?

Ő Lep­recha­un, az ír kobold, akit Íror­szág tün­dé­re­ként ismer­nek.

Elő­ször is tisz­táz­zuk, ő egy kobold és nem manó. A kobold egy bolon­dos kiné­ze­tű, gyer­mek­nagy­sá­gú lény, és a sze­ren­csé­vel páro­sít­ják a vele való talál­ko­zást. Lep­recha­um egy öreg kis ember­ke, zöld ruhá­ban és nagy zöld kalap­pal, kissé illu­mi­nált álla­pot­ban az ott­hon főzött cefre és egyéb alko­ho­los ita­lok­nak köszön­he­tő­en. A kis lény erdők­ben, kis odú­ban lakik és igyek­szik magát az ember­től távol tar­ta­ni, nehogy szem elé kerül­jön. Tart ugyan­is az ember­től, attól fogy fog­ság­ba esik, hiszen az ember pró­bál­ja őt elkap­ni a nagy gaz­dag­ság remé­nyé­ben, ő pedig ezt ajánl­ja fel per­sze sza­bad­sá­gá­ért cse­ré­be. Ha közel kerül vala­ki hozzá, a terü­le­té­re téved, akkor sze­re­ti ijeszt­get­ni és kicsit gonosz­kod­ni az ille­tő­vel.

Sze­ren­cse vadá­szok figye­lem! Úgy tart­ja a legen­da, hogy ha követ­jük a szi­vár­ványt, annak végé­ben meg­lel­jük a kobol­dot, s arany­ra tehe­tünk szert. 

Íror­szág­ban a köz­hi­e­de­lem sze­rint az ősi kincs őrzői, akik faze­kak­ban, üstök­ben hal­moz­ták fel és rej­te­ge­tik, mely a hódí­tá­sok, fosz­to­ga­tá­sok ered­mé­nye­ként volt szük­sé­ges. Emi­att is él az a hit, hogy ha ráta­lá­lunk és elfog­juk, sza­bad­sá­gá­ért cse­ré­be hatal­mas gaz­dag­sá­got ígér.

Az ír kobold azon­ban lele­mé­nyes és fur­fan­gos. Két kis bőr zacs­kót hord magá­nál, az egyik­ben ezüsts­hil­ling, a másik­ban arany­ér­me lapul. Nem mind­egy kinek, melyik­hez lesz sze­ren­csé­je. Az ezüsts­hil­ling ugyan­is egy olyan pénz, mely min­dig vissza­tér a tulaj­do­no­sa pénz­tár­cá­já­ba, miu­tán fize­tett vele. Ezt a fajta aján­dé­kot olyan embe­rek­nek adja, akik sze­gé­nyek és való­ban rászo­ru­lók, emel­lett soha eszük­be sem jutna elfog­ni a kis lényt. Velük min­dig bőke­zű­en bánik. A másik, az arany­ér­me egy kel­le­met­le­nebb varázs­la­tot tar­to­gat. Ezt az érmét akkor hasz­nál­ja, ha a sza­bad­sá­gát kell meg­vál­ta­nia. Mikor fog­lyu­le­sik, ennek fel­aján­lá­sá­val pró­bál­ja meg­vesz­te­get­ni az elfo­gó­ját mesés gaz­dag­sá­got ígér­ve neki. Azon­ban, ahogy átad­ja az arany­ér­met az levél­lé vagy hamu­vá vál­to­zik, mely rövid idő pont ele­gen­dő szá­má­ra, hogy eltűn­jön, s ezál­tal meg­me­ne­kül­jön fog­va­tar­tó­já­tól.

Íror­szág­ban két cso­port­ra oszt­ha­tó a kobol­dok csa­lád­ja, s a Lep­recha­un kívül léte­zik a Clu­ri­ca­un, akik viszont kife­je­zet­ten gonosz­ko­dó kis lények. Ők lop­nak, csal­nak, köl­csön­vesz­nek bár­mit, amit meg­kí­ván­nak az éj leple alatt. Kifoszt­ják az élés­kam­rá­kat, boros­pin­cé­ket és tova­tűn­nek az éjsza­ká­ba.

Hiszünk ben­nük vagy sem, az min­den­ki­nek a saját dolga. Az biz­tos, hogy a gye­re­kek­nek élve­ze­tes egy tör­té­net.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 16 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  #szeretemhelyek egyike, 📌Mgarr ix-Xini, Gozo
  Nem csodálom, hogy a hollywoodi filmeseket is megihlette ez az öböl... itt forgatta Angelina Jolie és Brad Pitt közös filmjüket néhány éve. No és... gondolnátok, hogy ez a fotó télen, december utolsó napjaiban készült? Szóval csak nyugodtan tervezzétek utazásotokat Máltára, bármilyen évszakban klassz úticél!😉
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Színterápia a hétvégére... 📌 Marsaxlokk
  Ezt a házat, kapukat én életemben először sötétben láttam, csalódott is voltam úgy rendesen. Oda vagyok a színes házakért, színes...mindenért😊 ezt már tudhatják rólam, akik régebb óta követnek vagy a Kalandlista blogot ismerik. Szóval ennek a fotónak az elkészítése és magának az élménynek az átélése már-már feladat lett a következő látogatásunkkor!✔️ Marsaxlokk látványához végképp hozzátartozik!😍
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gozón sokak elsőrendű célpontja a főváros, Rabat, azon belül pedig a Citadella. Menjetek fel ide és sétáljatok körbe a várfalon, szuper kilátást ígér az egész szigetre! Én nagyon élveztem első alkalommal közben, ahogy felismertük/ beazonosítottuk a már felfedezett helyeket, új megvilágításba kerülnek itt. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  7 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Marsaskala plébániatemploma
  Érkezéskor a leszállópályára fordulva jobb oldalt ezt a térséget látjuk meg először. Marsaskala Málta legkeletibb városa, melyet Marsaxlokk meglátogatásával érdemes összekötni. Egészen a II. világháborúig utóbbihoz hasonló kis halászfalu volt, ma már sokkal inkább egy nyüzsgő város. Az öböl mentén tegyetek egy sétát, akár egészen Marsaxlokkig eljuthattok gyalog, ha időtök engedi!
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy kis naplementés hangulat a Hastings Gardenből, Valletta-ból, csak mert szeretem! Valletta-t és a naplementét is!😉 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gasztronómiáról még nem nagyon esett itt szó🤔
  Az én kedvencem a ➡️ pastizzi😍 Jöhet minden mennyiségben!
  Ami még naaaagyon máltai:
  ➡️ Ftíra (tonhalas szendvics)
  ➡️ Nyúl (nemzeti étel)
  ➡️ Kinnie (hidegen ajánlott, melegen...hát nem éppen)
  ➡️ Cisk (máltai sör)
  ➡️ Kaktuszgyümölcs (hmmm vagy a belőle készült likőr még inkább😉)
  Ti melyiket próbálnátok/próbáltátok ki? Vagy mivel egészítentek még ki a sort, ha jártatok már Máltán?
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Mdina elengedhetetlen tartozékai a lovashintók, a városnézés egy sajátos formája. Biztos élmény, de én iszonyatosan sajnálom a lovakat, nincs “szabadságuk” a nagy hőségben, tűző napon... inkább sétálok, s bebarangolok minden szűk kis utcát, amerre a lábam vezet! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ha busszal érkezünk Valletta-ba, akkor szinte 1000%, hogy az első fotónk ehhez hasonló lesz! A Triton-szökőkút még a városkapu előtti téren fogad minket a buszvégállomás mellett, amióta átépítésre került ez a rész és forgalommentes övezet lett. Csodálatos nappal és sötétedés után talán méginkább! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ugyan az Azúr-ablak már csak történelem, de ennek ellenére is meg kell látogatni Dwejra-t! Álomszép sziklák, gyönyörű tengerpart, és egy kis csónakkal fantasztikus túrát tehetünk itt a barlangok korallvilágát feledezve😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek