2018. február 12.

Ferryview Guesthouse, avagy ébredj hajó­kürt­re Dublinban

Clontarf köz­ked­velt ten­ger­par­ti kerü­le­té­ben egy csa­lá­di­as ven­dég­ház kitű­nő elhe­lyez­ke­dés­sel.

2018. február 4.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

Írország déli részén van egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be szer­ve­sen bele­ivó­dott, de bakancs­lis­tánk­ra ezen kép lát­tán került fel.

Moher-sziklák, Cliffs of Moher
2018. január 14.

Kirándulás a Moher‐sziklákhoz

Dublini város­né­zé­sünk pár napja alatt a város meg­is­me­ré­se mel­lett egy nagy vágyunk volt, eljut­ni a Moher‐sziklákhoz.

2017. október 4.

Gyalogtúra Bray‐től Greystones‐ig, egy dub­li­ni út mar­gó­ján

Hivatalosan Bray to Greystones Cliff Walk, amely Dublintól délre egy pazar kilá­tást nyúj­tó, ten­ger felet­ti szik­la­ol­da­lon végig­fu­tó gya­log­tú­ra.

2017. szeptember 21.

Malmö és Bray: két hely, ahol élni tud­nék

Madrid után, ter­mé­sze­te­sen. Ha dobo­gós helye­ket kel­le­ne hir­det­nem arra a kér­dés­re vála­szol­va, hogy Európa melyik szeg­le­té­ben tud­nék élni, egy fölé­nyes győ­zel­met arat­na a spa­nyol fővá­ros, de hogy a máso­dik és har­ma­dik hely­re melyek kerül­né­nek, azt most meg­mu­ta­tom nek­tek.

2017. szeptember 14.

Városnézés az ír fővá­ros­ban, Dublinban

Kedvcsináló fény­ké­pek­kel Dublinhoz, ahol az embe­rek egy fur­csa angolt beszél­nek, ahol egy tű jelzi a város köz­pont­ját és ahol nem múlik el nap, hogy ne innánk meg egy újabb fajta helyi sört.

2017. szeptember 10.

Minden, amit az ír kobold­ról tudni kell

Ha Írországra gon­do­lunk, akkor biz­tos, hogy min­den­ki­nek elsők közt ugrik be egy kicsi, zöld manó­sze­rű lény, mely mára már az ország nem­ze­ti jel­ké­pé­vé, szim­bó­lu­má­vá vált. De hogy ki is ő és hon­nan szár­ma­zik, azt tud­já­tok?