8 egy­na­pos uta­zás, amit nem kel­le­ne kihagy­nod

2019. február 7.

Nem annyi­ra bakancs­lis­tá­nak szá­nom ezt a gyűj­te­ményt, sok­kal inkább ins­pi­rá­ci­ó­nak. Sze­ret­nék egy‐két ötle­tet adni, hiszen kisebb költ­ség­ve­tés­ből vagy rövid idő alatt is hatal­mas élmé­nye­ket sze­rez­het­tek és felejt­he­tet­len uta­zá­so­kat tehet­tek. Töb­bet az aláb­bi úti célok közül már mi is meg­lá­to­gat­tunk egy­na­pos kirán­du­lás kere­té­ben, és van­nak olya­nok, ame­lye­ket a közel­jö­vő­ben sze­ret­nénk.

Prága

A MÁV‐nak köszön­he­tő­en – vál­lal­va az éjsza­kai uta­zást – Prága könnyen kivi­te­lez­he­tő. Bár­me­lyik hét­vé­gén, pén­tek esti indu­lás­sal szom­bat haj­na­li érke­zés­sel és késő esti haza­u­ta­zás­sal, egy fan­tasz­ti­kus napot tölt­het­tek el a város­ban, amely­ből sem a lát­ni­va­lók, sem a finom cseh sörök és gaszt­ro­nó­mia nem fog hiá­nyoz­ni. Mi is egy tava­szi szom­ba­tot válasz­tot­tunk Prá­gá­val való első ismer­ke­dé­sünk idő­pont­já­ul, és nagyon élvez­tük. Erről bőveb­ben itt, a Prága egy nap alatt c. blog­be­jegy­zé­sem­ben olvas­hat­tok, illet­ve fotós túránk ered­mé­nyét is meg­néz­he­ti­tek.

Ber­lin

Tavaly a már­ci­u­si hosszú hét­vé­gén nagyon utaz­ni akar­tam, időnk viszont nagyon nem volt, így talál­tuk ki, hogy egy vil­lám­lá­to­ga­tást teszünk Ber­lin­ben. Haj­na­li Wiz­zair járat­tal érkez­tünk a Ber­lin Schön­e­feld rep­tér­re, ahon­nan az S9 U‐Bahnnal gyor­san bent vol­tunk a város köze­pén, az Alexanderplatz‐on. Egy tel­jes napunk volt a város­né­zé­sé­re, mivel a haza­utat a Flix­bus éjsza­kai jára­tá­val oldot­tuk meg, amely bőven késő este, éjfél kör­nyé­kén indult Buda­pest­re. Meg­mu­tat­tam  blog­be­jegy­zé­sem­ben, hogy mi fért bele a napunk­ba, illet­ve még egy kicsit játé­kos­ra is vet­tük a város­né­zést, amely­ről szin­tén olvas­hat­tok ötle­te­ket merít­ve mond­juk, ha gye­rek­kel utaz­ná­tok.

Udine

Tava­lyi év őszé­re is jutott egy túl­zsú­folt idő­szak, amely­ben mind­össze egy sza­bad hét­vé­génk maradt, ame­lyet tud­tunk, hogy uta­zás­sal kell töl­te­nünk. Kel­lett a fel­töl­tő­dés, az élmé­nyek, főleg ahogy halad­tunk előre az őszi esté­ken. A blog face­book olda­lán ezért meg­sza­vaz­tat­tam úti célun­kat, Varsó vagy Udine. Utób­bi­ra esett a sza­va­zók több­sé­gé­nek válasz­tá­sa, így a Flix­bus köz­vet­len jára­tá­val jutot­tunk el ide vál­lal­va az éjsza­kai buszo­zást. Őszin­tén, még ennél is töb­bet meg­ért volna! Egy cso­dás kis­vá­ros Udine, ola­szos és kávé­il­la­tos egy­na­pos uta­zás volt ez, melyet bár­mi­kor újra vál­lal­nék. A város­né­zé­sünk élmé­nye­it sok‐sok fotó­val együtt elol­vas­hat­já­tok blog­be­jegy­zé­sem­ben.

Pozsony

Ez az a típu­sú egy­na­pos kül­föl­di uta­zás, ame­lyet akkor is meg­va­ló­sít­hatsz, ha egy stresszes nap dél­után­ján jut eszed­be, hogy hol­nap men­nél vala­mer­re. Buda­pest és Pozsony között napon­ta több­ször köz­le­ked­tet köz­vet­len jára­tot a Flix­bus, amely nagy­já­ból 2,5 óra menet­idő­vel kal­ku­lál­ha­tó. A kora reg­ge­li járat­tal már vala­mi­vel 10 óra előtt elin­dul­hatsz fel­fe­dez­ni az egy­ko­ri koro­ná­zó­vá­rost, este pedig egy 19 órás haza­in­du­lás­sal még kényel­me­sen érkez­hetsz meg saját ágyad­ba. Pár órás tör­té­nel­mi sétát Pozsony­ban – egy­szer leg­alább az élet­ben – min­den­ki­nek ten­nie kel­le­ne. Ehhez aján­lom figyel­me­tek­be a láto­ga­tá­sunk­ról írt blog­be­jegy­zé­se­met.

Tri­eszt

Mikor Udine‐be láto­gat­tunk, fel­ve­tő­dött ben­nünk, hogy ilyet, ilyen ola­szos hét­vé­gét más­kor is csi­nál­nunk kel­le­ne. Olasz­or­szág, az ola­szok, s a pasta és a kávé itt akkor is más, meg­ér­nek min­den­kor szá­munk­ra egy napot. Néze­get­tem így már haza­úton, hogy milyen lehe­tő­sé­gek van­nak jelen­leg, így buk­kan­tam Tri­eszt­re. Mind­össze nyolc óra a Flix­bus köz­vet­len jára­tá­val Buda­pest­ről, és aki vál­lal­ja az éjsza­kát a buszon, a kora reg­ge­li kávé­ját már Tri­eszt­ben fogyaszt­hat­ja, haza pedig egy kiadós nap után még jóval éjfél előtt indul­hat, hogy a vasár­na­pot már itt­hon pihe­nés­sel tölt­hes­se. Tavasszal mi bevál­lal­juk!

Mün­chen

Ezer éve ter­ve­zem, hogy kamasz­ko­rom után újra ellá­to­ga­tok Mün­chen­be, azon­ban ez vala­mi­ért min­dig várat magá­ra. Talán, mert vala­hogy min­dig gyűj­töt­tem az erőt, hogy autó­val útra kel­jünk és bejár­juk egy­ben egész Bajor­or­szá­got. Ter­mé­sze­te­sen erről nem mon­dok le, de pont a napok­ban let­tem figyel­mes arra, hogy busszal meg­old­ha­tó a város­né­zés tulaj­don­kép­pen egy nap alatt. A Flix­bus ismét fel­csi­gáz­ta az uta­zás irán­ti vágyam, elin­dí­tot­ta ben­nem azt az érzést, hogy nekünk ezt ki kell pró­bál­nunk. Az éjsza­kai uta­zást, ha vál­lal­já­tok, sze­rin­tem ti se hagy­já­tok ki a lehe­tő­sé­get.

Brüsszel

Meg­fo­gad­tam tavaly, hogy ezt az egy­na­pos utat is meg­szer­vez­zük! Pár éve, mikor az a bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént, már fog­lalt repü­lő­je­gyünk és szál­lá­sunk volt Brüsszel­ben pár nap­pal később­re, de gon­do­lom ért­he­tő okok­ból nem utaz­tunk el. Azóta több­ször fel­ve­tő­dött az ötlet, hiszen a Wiz­zair meg­annyi idő­pont­ban jó áron kínál­ja rep­je­gye­it Char­le­roi rep­te­ré­re. Brüsszel pedig azon váro­sok közé tar­to­zik, amely lát­ni­va­lói kon­cent­rál­tan, viszony­lag kis terü­le­ten helyez­ked­nek el, így egy egy­na­pos láto­ga­tás során is sok­min­dent lát­ha­tunk belő­le. A belga csoki vagy waff­le kit ne csá­bí­ta­na akár egy ilyen rövid tar­tóz­ko­dás­ra is!

Ber­ga­mo

A leg­fris­seb­ben bakancs­lis­tánk­ra került úti cél. A Rya­nair hasz­nál­ja a Buda­pest­ről indu­ló fapa­do­sok közül ennek repü­lő­te­rét, így jó áron kifog­ha­tunk ide repü­lő­je­gyet. Sokan Milá­nó­ba tart­va érin­tik ezt a várost, de egyre inkább az az érzé­sem, vegyük fel önma­gá­ban is a meg­lá­to­ga­tan­dó váro­sok lis­tá­já­ra. A rep­té­ri 1‐es jel­zé­sű busz köz­vet­len a város­köz­pont­ba visz, ahol a lát­ni­va­lók talál­ha­tó­ak, így egy nap Ber­ga­mo­ban igazi cso­da­nap lehet. Nekem nagyon tet­szett Udine, így Ber­ga­mo is hason­ló­an szu­per úti cél­nak ígér­ke­zik.

Ha van egy jó tip­ped egy­na­pos uta­zás­ra Magyar­or­szág­ról, és meg­osz­ta­nád élmé­nye­i­det róla, vár­juk sze­re­tet­tel a bejegy­zés alatt hoz­zá­szó­lás­ban!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 3 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy gyöngyszem Rabatból😍
  📸 Notabile Casino
  Ha Mdina-ba látogattok, érdemes egy pár métert a kaputól, az Mdina Gate-től visszasétálni a buszmegállóig (ha busszal érkeztek, szálljatok le itt). Gyönyörű fotókat készíthettek már a "máltai történelem kapujában", a túloldalon lévő villasort ráadásul a jelenlegi formában, pompájában már nem biztos, hogy sokáig megtaláljuk...
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy séta Senglea-ban... ez valahogy amolyan utazás a lelked körül... a szívedhez... és én ezt szinte egész Máltán érzem😍 Imádok sétálni, elveszni, felfedezni, miközben sokszor észre se veszem merre járok (közigazgatásilag)👣 főleg, hogy az északi oldalon összenőttek a települések, és tényleg csak egy kis tábla áll az egyik utcasarkon, hogy épp átértél a következő helyre.😱 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  5 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Azt már mondtam, hogy Valletta körül egy hajókirándulást jó szívvel ajánlok, és most mutatok egy újabb gyöngyszemet is az ez alatt készült fotóalbumunkból. Az Ostrom Harang és az Alsó Barakka kert egy része📸 Érdemes más szemszögből is szemügyre venni a dolgokat, és ez különösen igaz Vallettára a vízről/hajóról lehetőségre😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  A készülő honlapon külön menüt szerkesztettünk a gyalogtúráink bemutatására, melynek a "Séták & Túrák" nevet adtuk, és hamarosan olvashattok is itt folyamatosan újabb és újabb útvonalakról. Ha nem csal a memóriám, akkor nekünk a leges legelső ilyen, Birzebugga határából vezetett Marsaxlokkba egy esős napon. A képen a St Lucian's Tower bukkan fel épp előttünk, ahol megszámlálhatatlan gyönyörű macska várakozott az ebédre, melyet egy helyi bácsi épp adagolt nekik az út szélén, továbbhaladva pedig hatalmas kaktuszok kíséretében vitt a lábunk Marsaxlokk színes kis öblébe. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  A kék minden árnyalata...
  Szóval, hogy érdemes-e ellátogatni a Popeye Village-be? Igen! A belépőjegy fejében napozhattok, fürödhettek is az Anchor Bay-ben, ahol napágyak és büfé is rendelezésre áll. Amennyiben mégsem mentek be ide, a szemközti sziklafalról elkészíthetitek az saját, sokak által instagramolt fotót vagy a képen is látható mólónál lógathatjátok a lábatokat. Hmmm...
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Miasszonyunk-templom, Bormla

  Csodával határos módon túlélte a templom a II. világháborút, amelyben a város többi része megsemmisült. Műalkotásokban gazdag, és Bormla legnagyobb nevezetessége. Ha a Három városban jártok a Valletta ferry kikötőpontjához nagyon közel található, csak pár lépés, megéri idáig elsétálni az öböl partján.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Készül a Málta egy élmény honlapja gőzerővel, az utóbbi napokban nem kevés bejegyzést írtam, illetve jegyzeteltem, mit és hogyan is szeretnék. Elárulom, többek közt #útiterv is készül... Szóval, hogyan is tervezhetjük a máltai nyaralásunkat?
  .
  ✈️Wizzair Budapest-Málta szerda és vasárnap kivételével minden nap repül; míg Debrecenből pont, hogy szerdán és vasárnap.
  ✈️Ryanair mindössze hétfőn és pénteken indít Budapestről járatokat, de szerintem így is elég jól tervezhető rövidebb-hosszabb utazás a Máltára.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📍 Xlendi, Gozo

  Így kívánok nektek nagyon szép nyári hétvégét! No és persze, éljen a nyári szünet🥳
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ez is Málta!
  Igen, néha kicsit extrém túraútvonalat is találni, de mint tudjuk, egy jó fotó vagy egy különleges élmény sokmindent megér...😎
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek