8 egy­na­pos uta­zás, amit nem kel­le­ne kihagy­nod

2019. február 07.

Nem annyi­ra bakancs­lis­tá­nak szá­nom ezt a gyűj­te­ményt, sok­kal inkább ins­pi­rá­ci­ó­nak. Sze­ret­nék egy-két ötle­tet adni, hiszen kisebb költ­ség­ve­tés­ből vagy rövid idő alatt is hatal­mas élmé­nye­ket sze­rez­het­tek és felejt­he­tet­len uta­zá­so­kat tehet­tek. Töb­bet az aláb­bi úti célok közül már mi is meg­lá­to­gat­tunk egy­na­pos kirán­du­lás kere­té­ben, és van­nak olya­nok, ame­lye­ket a közel­jö­vő­ben sze­ret­nénk.

Prága

A MÁV-nak köszön­he­tő­en – vál­lal­va az éjsza­kai uta­zást – Prága könnyen kivi­te­lez­he­tő. Bár­me­lyik hét­vé­gén, pén­tek esti indu­lás­sal szom­bat haj­na­li érke­zés­sel és késő esti haza­u­ta­zás­sal, egy fan­tasz­ti­kus napot tölt­het­tek el a város­ban, amely­ből sem a lát­ni­va­lók, sem a finom cseh sörök és gaszt­ro­nó­mia nem fog hiá­nyoz­ni. Mi is egy tava­szi szom­ba­tot válasz­tot­tunk Prá­gá­val való első ismer­ke­dé­sünk idő­pont­já­ul, és nagyon élvez­tük. Erről bőveb­ben itt, a Prága egy nap alatt c. blog­be­jegy­zé­sem­ben olvas­hat­tok, illet­ve fotós túránk ered­mé­nyét is meg­néz­he­ti­tek.

Ber­lin

Tavaly a már­ci­u­si hosszú hét­vé­gén nagyon utaz­ni akar­tam, időnk viszont nagyon nem volt, így talál­tuk ki, hogy egy vil­lám­lá­to­ga­tást teszünk Ber­lin­ben. Haj­na­li Wiz­zair járat­tal érkez­tünk a Ber­lin Schön­e­feld rep­tér­re, ahon­nan az S9 U‑Bahnnal gyor­san bent vol­tunk a város köze­pén, az Alexanderplatz-on. Egy tel­jes napunk volt a város­né­zé­sé­re, mivel a haza­utat a Flix­bus éjsza­kai jára­tá­val oldot­tuk meg, amely bőven késő este, éjfél kör­nyé­kén indult Buda­pest­re. Meg­mu­tat­tam  blog­be­jegy­zé­sem­ben, hogy mi fért bele a napunk­ba, illet­ve még egy kicsit játé­kos­ra is vet­tük a város­né­zést, amely­ről szin­tén olvas­hat­tok ötle­te­ket merít­ve mond­juk, ha gye­rek­kel utaz­ná­tok.

Udine

Tava­lyi év őszé­re is jutott egy túl­zsú­folt idő­szak, amely­ben mind­össze egy sza­bad hét­vé­génk maradt, ame­lyet tud­tunk, hogy uta­zás­sal kell töl­te­nünk. Kel­lett a fel­töl­tő­dés, az élmé­nyek, főleg ahogy halad­tunk előre az őszi esté­ken. A blog face­book olda­lán ezért meg­sza­vaz­tat­tam úti célun­kat, Varsó vagy Udine. Utób­bi­ra esett a sza­va­zók több­sé­gé­nek válasz­tá­sa, így a Flix­bus köz­vet­len jára­tá­val jutot­tunk el ide vál­lal­va az éjsza­kai buszo­zást. Őszin­tén, még ennél is töb­bet meg­ért volna! Egy cso­dás kis­vá­ros Udine, ola­szos és kávé­il­la­tos egy­na­pos uta­zás volt ez, melyet bár­mi­kor újra vál­lal­nék. A város­né­zé­sünk élmé­nye­it sok-sok fotó­val együtt elol­vas­hat­já­tok blog­be­jegy­zé­sem­ben.

Pozsony

Ez az a típu­sú egy­na­pos kül­föl­di uta­zás, ame­lyet akkor is meg­va­ló­sít­hatsz, ha egy stresszes nap dél­után­ján jut eszed­be, hogy hol­nap men­nél vala­mer­re. Buda­pest és Pozsony között napon­ta több­ször köz­le­ked­tet köz­vet­len jára­tot a Flix­bus, amely nagy­já­ból 2,5 óra menet­idő­vel kal­ku­lál­ha­tó. A kora reg­ge­li járat­tal már vala­mi­vel 10 óra előtt elin­dul­hatsz fel­fe­dez­ni az egy­ko­ri koro­ná­zó­vá­rost, este pedig egy 19 órás haza­in­du­lás­sal még kényel­me­sen érkez­hetsz meg saját ágyad­ba. Pár órás tör­té­nel­mi sétát Pozsony­ban – egy­szer leg­alább az élet­ben – min­den­ki­nek ten­nie kel­le­ne. Ehhez aján­lom figyel­me­tek­be a láto­ga­tá­sunk­ról írt blog­be­jegy­zé­se­met.

Tri­eszt

Mikor Udine-be láto­gat­tunk, fel­ve­tő­dött ben­nünk, hogy ilyet, ilyen ola­szos hét­vé­gét más­kor is csi­nál­nunk kel­le­ne. Olasz­or­szág, az ola­szok, s a pasta és a kávé itt akkor is más, meg­ér­nek min­den­kor szá­munk­ra egy napot. Néze­get­tem így már haza­úton, hogy milyen lehe­tő­sé­gek van­nak jelen­leg, így buk­kan­tam Tri­eszt­re. Mind­össze nyolc óra a Flix­bus köz­vet­len jára­tá­val Buda­pest­ről, és aki vál­lal­ja az éjsza­kát a buszon, a kora reg­ge­li kávé­ját már Tri­eszt­ben fogyaszt­hat­ja, haza pedig egy kiadós nap után még jóval éjfél előtt indul­hat, hogy a vasár­na­pot már itt­hon pihe­nés­sel tölt­hes­se. Tavasszal mi bevál­lal­juk!

Mün­chen

Ezer éve ter­ve­zem, hogy kamasz­ko­rom után újra ellá­to­ga­tok Mün­chen­be, azon­ban ez vala­mi­ért min­dig várat magá­ra. Talán, mert vala­hogy min­dig gyűj­töt­tem az erőt, hogy autó­val útra kel­jünk és bejár­juk egy­ben egész Bajor­or­szá­got. Ter­mé­sze­te­sen erről nem mon­dok le, de pont a napok­ban let­tem figyel­mes arra, hogy busszal meg­old­ha­tó a város­né­zés tulaj­don­kép­pen egy nap alatt. A Flix­bus ismét fel­csi­gáz­ta az uta­zás irán­ti vágyam, elin­dí­tot­ta ben­nem azt az érzést, hogy nekünk ezt ki kell pró­bál­nunk. Az éjsza­kai uta­zást, ha vál­lal­já­tok, sze­rin­tem ti se hagy­já­tok ki a lehe­tő­sé­get.

Brüsszel

Meg­fo­gad­tam tavaly, hogy ezt az egy­na­pos utat is meg­szer­vez­zük! Pár éve, mikor az a bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént, már fog­lalt repü­lő­je­gyünk és szál­lá­sunk volt Brüsszel­ben pár nap­pal később­re, de gon­do­lom ért­he­tő okok­ból nem utaz­tunk el. Azóta több­ször fel­ve­tő­dött az ötlet, hiszen a Wiz­zair meg­annyi idő­pont­ban jó áron kínál­ja rep­je­gye­it Char­le­roi rep­te­ré­re. Brüsszel pedig azon váro­sok közé tar­to­zik, amely lát­ni­va­lói kon­cent­rál­tan, viszony­lag kis terü­le­ten helyez­ked­nek el, így egy egy­na­pos láto­ga­tás során is sok­min­dent lát­ha­tunk belő­le. A belga csoki vagy waff­le kit ne csá­bí­ta­na akár egy ilyen rövid tar­tóz­ko­dás­ra is!

Ber­ga­mo

A leg­fris­seb­ben bakancs­lis­tánk­ra került úti cél. A Rya­nair hasz­nál­ja a Buda­pest­ről indu­ló fapa­do­sok közül ennek repü­lő­te­rét, így jó áron kifog­ha­tunk ide repü­lő­je­gyet. Sokan Milá­nó­ba tart­va érin­tik ezt a várost, de egyre inkább az az érzé­sem, vegyük fel önma­gá­ban is a meg­lá­to­ga­tan­dó váro­sok lis­tá­já­ra. A rep­té­ri 1‑es jel­zé­sű busz köz­vet­len a város­köz­pont­ba visz, ahol a lát­ni­va­lók talál­ha­tó­ak, így egy nap Ber­ga­mo­ban igazi cso­da­nap lehet. Nekem nagyon tet­szett Udine, így Ber­ga­mo is hason­ló­an szu­per úti cél­nak ígér­ke­zik.

Ha van egy jó tip­ped egy­na­pos uta­zás­ra Magyar­or­szág­ról, és meg­osz­ta­nád élmé­nye­i­det róla, vár­juk sze­re­tet­tel a bejegy­zés alatt hoz­zá­szó­lás­ban!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek