Zakynt­hos, pihen­ni vagy buliz­ni vágyóknak?

2017. július 23.

Görög­or­szág szi­ge­tei közül egyre töb­bet fel­fe­dez­nek a turis­ták, egyre nehe­zebb a dön­tés, hogy melyik cso­dá­la­tos szi­ge­tet válasszuk nya­ra­lá­sunk­hoz. Zakynt­hos az utób­bi pár évben lett iga­zán köz­ked­velt, állan­dó sze­rep­lő­je a görög­or­szá­gi kíná­lat­nak. Sze­mé­lye­sen bejár­tam az egész szi­ge­tet és aján­la­ni tudom min­den­ki­nek, aki leg­in­kább kikap­cso­ló­dás­ra vágyik, nem tanu­lás­ra, nem tör­té­ne­lem­re, művé­sze­tek­re, hanem egy­sze­rű­en csak lazulásra. 

Zakynt­hos vagy más írás­mód sze­rint Zak­in­thosz a Jón-tengeren, Görög­or­szág nyu­ga­ti részén helyez­ke­dik el, Korfu és Kefa­ló­nia után a har­ma­dik leg­ki­sebb szi­get a tér­ség­ben. A velen­ce­i­ek által a Kelet Virá­gá­nak is neve­zett szi­get 40 km hosszú, leg­na­gyobb szé­les­sé­ge 20 km és tel­jes part­vo­na­la 123 km hosszú. Görög­or­szág leg­szebb szi­ge­tei közé tar­to­zik főleg ter­mé­sze­ti szép­sé­gei miatt, mivel kul­tu­rá­lis, tör­té­nel­mi emlé­kek­ben kevés­bé bővel­ke­dik, nem olyan, mint Kréta vagy Rodosz. Aki ilyen jel­le­gű fel­fe­de­zé­sek­re vágyik, inkább másik szi­ge­tet válasszon. Nagy pusz­tí­tást oko­zott a szi­ge­ten az 1953-as föld­ren­gés, mely­ben szá­mos épü­let pusz­tult el. Az újjá­épí­tés során igye­kez­tek a helyi­ek min­dent meg­ten­ni azért, hogy a régi han­gu­la­tot vissza­hoz­zák és kiépít­sék a hagyo­má­nyos arculatot.
Zakynt­hos egy moz­gal­mas, pezs­gő, élet­tel teli szi­get, vál­to­za­tos táj­jal és gyö­nyö­rű szí­nes virá­gok­kal. Az itte­ni vizek­ben él a veszé­lyez­te­tett álcse­re­pes tek­nős. Nép­sze­rű­ek a külön­bö­ző hajó­ki­rán­du­lá­sok a szi­get körül, a szá­raz­föl­det pedig quad hátán könnyen fel­fe­dez­het­jük. Sok­szor azo­no­sít­ják a szi­ge­tet az uta­zá­si kata­ló­gu­sok­ban, újsá­gok­ban, inter­ne­ten látott hófe­hér szik­lák­kal körül­vett hihe­tet­len kék színű ten­ger hely­szí­né­vel, a  Navagio-öböllel, ami való­ban lenyű­gö­ző és élő­ben is pont ilyen. A szi­get észak-keleti részén talál­ha­tó­ak a leg­jobb stran­dok, melyek szé­les homo­kos par­tok, a vízbe lépve pár méter kavi­csos, majd ismét homokos.

Fővá­ro­sa az azo­nos nevű Zakynt­hos vagy Zante, itt talál­ha­tó a szi­get kikö­tő­je is a dél-nyugati részen. Egy sétát min­den­képp megér, de ne szá­mít­sunk nagyobb kul­tu­rá­lis érde­kes­ség­re vagy több száz éves múlt­tal ren­del­ke­ző temp­lo­mok­ra, épü­le­tek­re. A város­köz­pont­tól észak­ra érde­me­sebb fel­sé­tál­ni a Bochali-hegyre, mely­nek tete­jé­ről szép a kilá­tás és meg­ka­pó fotó­kat készít­he­tünk a városról.
Négy üdü­lő­kör­zet­re oszt­hat­juk a szi­ge­tet, a fővá­ros nem ren­del­ke­zik szál­lás­he­lyek­kel, nem kife­je­zet­ten a nya­ra­ló turis­ták foga­dá­sá­ra beren­dez­ke­dett. Eze­ken a tele­pü­lé­se­ken kínál­nak az uta­zá­si iro­dák is leg­in­kább szál­lá­so­kat, programokat.

Nya­ra­ló­he­lyek, strandok

Lag­anas főleg a fia­ta­lok köré­ben nép­sze­rű. Híres és egy­ben hír­hedt moz­gal­mas éjsza­kai éle­té­ről, ren­ge­teg disco és bár talál­ha­tó itt, haj­na­lig tartó par­tyk vár­ják a fia­ta­lo­kat. Reg­gel­re a hatal­mas sze­mét­he­gye­ket, a koszt pró­bál­ják elta­ka­rí­ta­ni, de itt-ott azért van­nak árul­ko­dó jelek az éjsza­kai lazí­tás­nak. Annak elle­né­re, hogy nagyon jól kiépí­tett hely a turiz­mus szem­pont­já­ból, aki nyu­ga­lom­ra, pihe­nés­re vágyik inkább válassza Tsi­li­vit vagy Argas­sit. Laganas-ban sok a lehe­tő­ség az aktív sza­bad­idő eltöl­té­sé­re. Van búvár­ko­dás­ra, gokar­to­zás­ra, mini­gol­fo­zás­ra, bow­lin­go­zás­ra és lovag­lás­ra is lehe­tő­ség, ren­ge­teg üzlet és étte­rem gon­dos­ko­dik arról, hogy az itt nya­ra­ló, buli­zó turis­ták sem­mi­ben sem szen­ved­je­nek hiányt. Itt van a szi­get leg­na­gyobb, 9 km hosszú finom­ho­mo­kos strand­ja is. Lag­anas­ból, bérel­he­tő motor­csó­nak­kal, elér­he­tő a gyö­nyö­rű Teknős-sziget, azaz Marathonisi.

Kala­ma­ki Lag­anas­tól 3 km-re fek­szik és sok­kal kevés­bé szól az éjsza­kai szó­ra­ko­zás­ról, csa­lá­dok­nak ide­á­li­sabb. Hosszú homo­kos strand­ja van, ami való­já­ban a lag­ana­si strand foly­ta­tá­sa, de annál sok­kal csen­de­sebb, nyu­god­tabb és tisztább.

Tsi­li­vi kife­je­zet­ten csa­lád­ba­rát hely Zakynt­hos város­tól észak­ra. Van pár szó­ra­ko­zó­hely és bár itt is, de inkább egy csa­lá­di vagy egy roman­ti­kus édes ket­tes­ben töl­tött nya­ra­lás hely­szí­ne szál­lo­dák­kal, étter­mek­kel, üzle­tek­kel. Hosszú szé­les homo­kos, las­san mélyü­lő, gyer­me­kek szá­má­ra is biz­ton­sá­gos ten­ger­part­ja van, ahol adott a lehe­tő­ség min­den­fé­le vízi sport kipró­bá­lá­sá­ra. Tsilivi-ben pár évvel ezelőtt nyílt egy aqu­a­park is, amely min­den kor­osz­tály szá­má­ra élmény lehet.

A Zakynt­hos város­tól kelet­re talál­ha­tó Argas­si koráb­ban Zakynt­hos része volt, ma már külön tele­pü­lés­nek szá­mít. Szin­tén csa­lá­dok­nak, párok­nak ide­á­lis válasz­tás homo­kos, sekély vízű ten­ger­part­já­val. Ugyan­ak­kor itt az éjsza­kai élet is jelen van. Talál­ha­tó itt néhány iga­zán nép­sze­rű szó­ra­ko­zó­hely. Argas­si ten­ger­part­ja hosszú, de elég kes­keny, szép­sé­gé­ben elma­rad más partoktól.

Argas­si­tól 10 km autó­zás­sal elér­he­tő Ban­a­na Beach, Zakynt­hos egyik leg­fel­ka­pot­tabb, leg­szebb strand­ja a szi­get dél-keleti részén. Hosszú, homo­kos, kife­je­zet­ten szép, jól fel­sze­relt, tisz­ta strand. Nap­er­nyő és nap­ágy bérel­he­tő, és ren­ge­teg vízis­port kipró­bá­lá­sá­ra is lehe­tő­ség van. A strand men­tén étter­mek, bárok vár­ják a ven­dé­ge­ket, gyak­ran han­gos zene szól. A fia­ta­lok köré­ben rend­kí­vül nép­sze­rű hely, de sok csa­lád is napo­zik itt, mivel a víz las­san mélyül, így gye­re­kek­kel kife­je­zet­ten ideális.

Lát­ni­va­lók, érde­kes­sé­gek a szigeten

Navagio-öböl:
Zakynt­hos leg­főbb neve­ze­tes­sé­ge, sőt mára a szi­get szim­bó­lu­ma is. Fehér apró­ka­vi­csai és az álom­szép kék ten­ger­víz mel­lett híres a Pan­a­giot­is nevű hajó ron­csá­ról. A hajót 1937-ben Skó­ci­á­ban épí­tet­ték, melyet idő­sebb korá­ban csem­pész­ha­jó­nak hasz­nál­tak és 1980-ban futott itt zátony­ra a viha­ros szél­ben, a Görög Hadi­ten­ge­ré­szet elől mene­kül­ve, miköz­ben a legény­ség éppen ciga­ret­tát csem­pé­szett Török­or­szág­ból. A legény­ség, a ható­sá­gok elől mene­kül­ve, a hajót hát­ra­hagy­ta, a helyi­ek pedig kiszol­gál­ták magu­kat a hajó cigaretta- és whis­ky­szál­lít­má­nyá­ból, így 1980 után 4 évig a szi­ge­ten nem is lehe­tett “hiva­ta­los” ciga­ret­tát kapni, a hajó szál­lít­má­nya bőven ellá­tott min­den­kit. Érde­mes fent­ről, a hegy tete­jé­ről is meg­cso­dál­ni, való­ban cso­dás fény­ké­pe­ket lehet készí­te­ni a kilátótól.

Kék bar­lan­gok:
A Navagio-öbölhöz viszony­lag közel, Zakynt­hos észa­ki csücs­ké­ben talál­ha­tó Kék bar­lan­gok­hoz a szi­get szin­te mind­egyik pont­já­ról, szám­ta­lan hajó­ki­rán­du­lás kere­tén belül lehet eljut­ni, több túra a Navaggio-öböl meg­te­kin­té­sé­vel van össze­köt­ve. A bar­lan­go­kat hul­lám­ve­rés vájta a szik­lá­ba. A tisz­ta, hihe­tet­le­nül kék víz és a ter­mé­szet mun­ká­ja cso­dá­la­tos hellyé teszik, mely egy­sze­rű­en köte­le­ző lát­ni­va­ló­nak szá­mít Zakynt­ho­son. Nagy élményt jelent látni, hogy min­den kékké válik, amit bele­már­tunk a vízbe. A leg­na­gyobb bar­lang a Skinari-foknál lévő vilá­gí­tó­to­rony alatt talál­ha­tó. A turis­tá­kat kis csó­na­ko­kon viszik be a bar­lan­gok­ba, melyek­ben úszni is megengedett.

Teknős-sziget, azaz Marathonissi:
A Laganasi-öbölnél talál­ha­tó a veszé­lyez­te­tett és így véde­lem alatt álló álcse­re­pes tek­nős leg­főbb köl­tő­he­lye. A szi­ge­ten a homok­ba teszik le tojá­sa­i­kat, melyek­re sok­szor az állat­vé­dők figyel­nek, nehogy egy napo­zó áldo­za­tá­vá esse­nek. A szi­ge­tet kis motor­csó­na­kok­kal meg lehet köze­lí­te­ni, illet­ve fakul­ta­tív prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek tek­nős­les néven. Sok­szor tűn­nek fel a víz­ben hajónk mel­lett is, igazi élmény meg­lát­ni egy pél­dányt közülük.

Keri bar­lan­gok:
Zakynt­hos déli részén helyez­ked­nek el. Kizá­ró­lag hajó­ki­rán­du­lás vagy fakul­ta­tív prog­ram kere­té­ben cso­dál­ha­tók meg, melyek sok­szor a Teknős-sziget túrá­val van­nak össze­köt­ve. A kirán­du­lás kere­té­ben úszni is lehet a bar­lan­gok­nál. A Keri bar­lan­gok a kék bar­lan­gok­hoz hason­ló, külön­le­ges „kék“ lát­ványt nyúj­ta­nak és a szik­lák is érdekesek.

Egy­szó­val, ezen a szi­ge­ten sze­rin­tem a kor mind­egy, legyen 5, 20 vagy 50 éves az ember, min­den­ki meg­ta­lál­ja, amire szük­sé­ge van egy pihen­te­tő nya­ra­lás során. Éle­sen nem is kell, hogy elkü­lö­nül­je­nek az igé­nyek, hiszen olyan rövi­dek a távol­sá­gok, hogy a prog­ra­mot annak meg­fe­le­lő­en ala­kí­ta­ni lehet, ki hogyan ébred aznap reggel. 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply