Egy tava­szi séta Berlinben

2018. április 22.

Egy Ber­lin­ben töl­tött nap képek­ben. Város­né­zés első alka­lom­mal a német fővá­ros­ban a leg­fon­to­sabb lát­ni­va­lók men­tén. Sétán­kat az Alexanderplatz-on kezd­tük, majd a Ber­li­ni Dóm mel­lett elha­lad­va a város­köz­pon­ton át a tör­té­ne­lem sötét emlé­ke felé vet­tük az irányt. Meg­néz­tük a Ber­li­ni fal marad­vá­nya­it, olvas­tunk tör­té­ne­té­ről és a Check­point Charlie-nál fel­idéz­tük a meg­ha­tá­ro­zó kor­sza­kot. Az egy­ko­ri fal men­tén sétál­tunk át a Pots­da­mer Platz-ra, majd a Holokauszt-emlékműt érint­ve a Bran­den­bur­gi kapu­hoz. Éle­tem egyik leg­szebb nap­le­men­té­jé­ben zár­tuk a kora tava­szi egy­na­pos város­né­zé­sün­ket Berlinben.

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: