Travel acti­vity, egy játé­kos város­né­zés Berlinben

2018. április 12.

A már­ci­us 15‐i hosszú hét­vé­gén Berlinbe láto­gat­tunk. Szerettem volna egy kicsit fel­dob­ni a város­né­zést, kipró­bál­ni egy játé­kos emlék­gyűj­tést, egy­ben ismer­ke­dést a város­sal, ami már rég­óta érle­lő­dött ben­nem, ala­kult a fan­tá­zia­ké­pe­im közt.

A tel­jes tör­té­net­hez hoz­zá­tar­to­zik, hogy folya­ma­to­san hal­lom és elgon­dol­kod­tat az a kér­dés, hogy lehet­ne vagy mivel lehet­ne fel­dob­ni egy város­né­zé­sét, hogy lehet­ne igazi emlé­ke­ket meg­örö­kí­te­ni a szo­ká­sos módo­kon túl, és mind­ezt ötvöz­ni akkor is, ha gye­rek­kel uta­zik az ember. Alapvetően kre­a­tív ember­nek tar­ta­nak az isme­rő­se­im és igen, való­ban sze­re­tek jó dol­go­kat meg­ál­mod­ni és meg­al­kot­ni. Ez a játék, mert sze­rin­tem nyu­god­tan nevez­het­jük annak, csak az ele­jén tűnik nehéz­nek, de végig­csi­nál­ni és meg­él­ni, hatal­mas élmény, és elis­me­rem, néha kihí­vás is. Na, de jöj­je­nek a rész­le­tek és Berlin kicsit más­képp!

A játék: Travel acti­vity

Még itt­hon fog­tam kis kár­tyá­kat, amik­re külön‐külön fel­ír­tam külön­bö­ző könnyen tel­je­sít­he­tő fel­ada­to­kat. Találtam egy műnyag kis tokot, amibe bele­tet­tem per­sze nem olyan sor­rend­ben, ahogy eszem­be jutot­tak a fel­ada­tok, hanem meg­ke­ver­ve, hogy vélet­le­nül se emlé­kez­zek és ezzel könnyít­sek vagy kiszá­mol­has­sam a fel­ada­tok sor­rend­jét. A háti­zsá­kom­ban a tele­fo­nom mellé tet­tem, hogy min­dig kéz­nél legyen, ugyan­is a nap folya­mán a leg­le­he­tet­le­nebb idő­pon­tok­ban, hely­szí­ne­ken jött el az idő, hogy egyet tel­je­sít­sünk közü­lük. A lényeg az, hogy kihú­zod a kár­tyát, ott és akkor, ahol éppen tar­tóz­kodsz, s tel­je­sí­ted a rajta lévő­ket. A fel­ada­tok meg­ol­dá­sát min­den eset­ben fény­kép­pel doku­men­tá­lod, és így később kel­le­mes, vic­ces emlék jut majd eszed­be, ha vissza­né­zed. Sőt, lehet, hogy job­ban meg is marad ben­ned egy‐egy rész­le­te így a város­nak.

Mi Berlinben pró­bál­tuk ki elő­ször, és nem is aka­rom szé­pí­te­ni, cudar idő volt a játék­hoz, nem is iga­zán volt ked­vünk hozzá. Aztán mégis sike­rült egy‐két felejt­he­tet­len per­cet, emlé­ket sze­rez­nünk álta­la. A terv az volt, hogy nagy­já­ból egy‐másfél órán­ként fel­vált­va húzunk egyet, azon­ban tény­leg csak az idő­já­rás lehet ment­sé­günk, maradt még néhány fel­adat a tar­soly­ban. Na, de majd leg­kö­ze­lebb!

Mutatom a mi uta­zá­si acti­vity játé­kunk ered­mé­nye­it

 

 

 

 

Ha ked­vet kap­ta­tok, kipró­bál­ná­tok, meg­mu­ta­tom azo­kat a fel­ada­to­kat is, melyek­re nekünk nem jutott sor, de kre­a­tív elmém kita­lál­ta, így hátha nek­tek jól jön­nek.

 • Vegyél az első újság­árus­nál egy napi­la­pot, és fotózd le a cím­la­pot!
 • Menj be a leg­kö­ze­leb­bi pék­ség­be vagy cuk­rász­dá­ba, és a kíná­lat­ból a leg­íny­csik­lan­do­zób­bat tesz­teld!
 • Találd meg az utca 21‐es számú házát és fotózd le!
 • Menj fel a köze­led­ben lévő leg­ma­ga­sabb pont­ra, és készíts egy fotót magad­ról!
 • Készíts egy fotót az épp bal olda­la­don lévő épü­let hom­lok­za­tá­ról!
 • Ülj fel az első busz­ra, ami meg­látsz, menj vele három meg­ál­lót, majd örö­kítsd meg, hova érkez­tél!
 • Sétálj a követ­ke­ző utca­sar­kon jobb­ra, majd a követ­ke­ző lehe­tő­ség­nél balra, amely utcán a negye­dik házat fotózd le!

Kíváncsian várom ész­re­vé­te­le­i­te­ket, és kér­lek írjá­tok, mutas­sá­tok meg, ha ti is kipró­bál­já­tok! Sőt, öröm­mel veszem, ha segí­te­tek és fel­adat ötle­te­i­tek­kel gaz­da­gít­já­tok a játé­kot! Mit is mond­hat­nék; kaland­ra fel!

Ha érde­kel a vil­lám­lá­to­ga­tá­sunk Berlinben, egy kivá­ló séta­út­vo­na­lat keres­tek a város főbb neve­ze­tes­sé­gei men­tén és emel­lett néze­get­né­tek pár cso­dás fotót, kat­tint­sa­tok a link­re élmény­be­szá­mo­lón­kért.

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Google Translate

 • Kövess min­ket:

 • Hírlevél

 • Booking.com Booking.com
 • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek