Ber­gen, igazi gyöngy­szem, amit egy­szer lát­nunk kell

2017. május 12.

Nor­vé­gia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa, a fjor­dok kapu­ja vagy egy­sze­rű­en hív­ják csak az “eser­nyők váro­sá­nak” is. Meg­lát­ni róla egy fotót és bele­sze­ret­ni, ennyi volt csu­pán és bakancs­lis­tás lett. Ez Bergen.

Vala­hogy alap­ból von­zó­dom az észa­ki orszá­gok­hoz, tet­szik a men­ta­li­tás, a tájak és az idő­já­rás sem tart vissza. Nor­vé­gia a fjord­ja­i­val min­dig elbű­völ és tudom, hogy egy óce­án­já­ró hajó­val még be fogom járni és meg­cso­dál­ni ezt a vidé­ket. Ahogy azon is dol­go­zom, hogy meg­va­ló­sít­sam ber­ge­ni láto­ga­tá­sun­kat és a képek­ről tük­rö­ző­dő han­gu­lat része­sei legyünk.

Köz­tu­dott, hogy ide nehéz jól válasz­ta­ni idő­pon­tot az uta­zás­ra, már­mint hogy fel­ké­szült­nek kell lenni eső­ka­bát és gumi­csiz­ma terén, hisz az év 213 nap­ján eső vár­ha­tó. Ennek az idő­já­rá­si körül­mény­nek köszön­he­ti a már emlí­tett “eser­nyők váro­sa” elnevezést.

A várost egyik oldal­ról 1000 méte­res hegyek, másik oldal­ról fjor­dok, a ten­ger és kisebb szi­ge­tek veszik körül; a tör­té­nel­mi bel­vá­ro­sa, Bryg­gen pedig a világ­örök­ség része. Fel­fe­dez­ni­va­ló­ban tehát nem szen­ved hiányt. Itt talál­ha­tó Nor­vé­gia leg­na­gyobb és Euró­pa szin­ten is az egyik leg­na­gyobb sze­mély­ki­kö­tő. A város­ban több­nyi­re fából készül­nek a házak és szí­nes­re fes­tik őket hason­ló­an más észa­ki tele­pü­lé­sek­hez, egye­di külön­le­ges han­gu­la­tot adva így a város szűk utcá­i­nak bebarangolásához.

Tör­té­nel­me és látnivalói

Ber­gen az egyik leg­fon­to­sabb város volt a közép­ko­ri tör­té­ne­lem­ben. Skan­di­ná­via első kirá­lyi koro­ná­zá­sa itt tör­tént pél­dá­ul, de Nor­vé­gia fővá­ro­sa is volt egy ideig. A Hanza-szövetség jelen­lé­te a város­ban a mai napig meg­ta­lál­ha­tó, hiszen az egyik leg­fon­to­sabb köz­pont­juk itt léte­sült és Hanza-kereskedőházak sora ma az UNESCO Világ­örök­ség részét képe­zik. Ezek azok a helyes, szí­nes, csú­csos házak a kikö­tő­nél, melyek lát­vá­nya vissza­kö­szön a ber­ge­ni pros­pek­tu­sok­ról, úti köny­vek­ből és beszá­mo­lók­ból. Bryg­gen, a tör­té­nel­mi bel­vá­ros így az első számú lát­ni­va­ló a kikö­tő­vel és van itt egy tör­té­ne­ti múze­um is.

Ahhoz, hogy felül­ről meg­cso­dál­has­suk a várost és a kör­nyé­ket, hasz­nál­hat­juk a Fløi­ba­nen fel­vo­nót, mely a ber­ge­ni kilá­tó­ba visz vagy az Ulriks­ba­nen drót­kö­tél­pá­lyás fel­vo­nót, amely az Ulri­ken hegy­re visz, vagy mind­ket­tőt hogy semmi se marad­jon ki a lát­vány­ból és a fotóalbumból.

A Fis­ket­or­get, a hal­pi­ac állí­tó­lag nagyon sok külön­le­ges­sé­get kínál és sok ten­ge­ri halat, her­ken­tyűt be se tudunk mi azo­no­sí­ta­ni, viszont a helyi­ek lát­vá­nya, ahogy válo­gat­nak közöt­tük, igen érdekes.

A ber­ge­ni Akvá­ri­um Nor­vé­gia leg­na­gyobb és egy­ben leg­ré­geb­bi ilyen intéz­mé­nye, ezt kife­je­zet­ten ajánl­ják meglátogatni.

Amire biz­tos időt és pénzt fogunk szán­ni, az a kirán­du­ló­ha­jók végig­bön­gé­szé­se és kivá­lasz­tá­sa, hiszen létez­nek külön­bö­ző túrák a fjor­dok közt. Ezt nem hagy­hat­ja ki senki, ha már Bergen-ig elutazott.

Amit mond­juk még szí­ve­sen kipró­bál­nék és elgon­dol­kod­ta­tó, az a tovább­uta­zás vonat­tal Oslo-ba, ha már Nor­vé­gi­á­ban járunk akkor így az igazi kaland, és az Olso – Buda­pest utat köz­vet­le­nül meg lehet tenni a Nor­we­gi­an Airs­hutt­le jára­tá­val. Ezzel egy igazi élmény­gaz­dag kör­utat szervezhetünk.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak

Leave a Reply