Gyi­mes és az Ezer­éves határ

2017. május 24.

Csík­sze­re­dá­ból ahogy a Gyi­me­sek völ­gyé­be eresz­ke­dünk, még Gyi­mes­fel­ső­lok hatá­rá­ban van egy “mese­há­zi­kó”, ahol min­dig úgy érzem, haza­ér­ke­zem.

Gyi­me­sek a Tatros‐folyó völ­gyé­ben mint­egy 30 km hosszan elte­rü­lő fal­vak, Csík­sze­re­dá­tól 30 km távol­ság­ra. Három nagy köz­sé­get láto­gat­ha­tunk végig, sor­ban Gyi­mes­fel­ső­lok, Gyi­mes­kö­zép­lok és Gyi­mes­bükk. Lakói a gyi­me­si csán­gók a mai napig őrzik az egy­sé­ges népi hagyo­má­nyo­kat, a népi kul­tú­rát, vise­le­tet, éne­ke­ket és tán­co­kat. Aki kíván­csi mélyeb­ben a tör­té­ne­tük­re Gyi­mes­kö­zép­lo­kon a Táj­ház nagy sze­re­tet­tel várja.

Ahogy a Gyimesi‐hágón átérünk és éle­sen kanyar­gunk a völgy felé cso­dás pano­rá­ma tárul elénk. Itt már meg­nyug­szik a gyom­rom is és csak annyi jár a fejem­ben, ez a vidék cso­dá­la­tos min­den évszak­ban. A hegy­ol­da­lak­ban béké­sen lege­lé­sző tehe­nek, a nap­su­ga­rak játé­ka ahogy árny vetül itt‐ott a zöld min­den szí­né­ben ját­szó lege­lő­kön, egy­sze­rű­en leír­ha­tat­lan. Most tet­tem magam­nak egy újabb ígé­re­tet, télen vissza­té­rünk és a “Gyi­mess­ki” nevű sípá­lyá­kat kipró­bál­juk majd.

Nekünk magya­rok­nak amel­lett, hogy a táj nem min­den­na­pi a tör­té­ne­lem is a szí­vün­kig hatol itt. Gyi­mes a tör­té­nel­mi Magyar­or­szág kele­ti hatá­rán fek­szik, ahol a 30. számú MÁV vas­úti őrház és a Rákóczi‐vár rom­jai láto­gat­ha­tó­ak. A vár­ro­mot érde­mes meg­mász­ni – bár nincs túl jó álla­pot­ban – mivel a kilá­tás pazar. Eltű­nő­dik itt az ember és kicsit fel­ele­ve­ní­ti, milyen viha­ros is a tör­té­nel­münk. Az őrhá­zat gyö­nyö­rű­en fel­újí­tot­ták nem­ré­gi­ben és a benne lévő kiál­lí­tás határ­ta­lan idő­uta­zás.

Idén a Pün­kösd külö­nö­sen érde­kes ese­mény­nek ígér­ke­zik. Magya­rok ezrei zarán­do­kol­nak ilyen­kor Csík­som­lyó­ra a Pün­kös­di Búcsú­ba, majd az Ezer­éves határ­hoz, ahol kis ünnep­lést köve­tő­en részt vesz­nek a Kon­tu­má­ci kápol­ná­nál tar­tott szent­mi­sén. Gyi­mes­be idén pont júni­us 4‐én érke­zik a Csík­som­lyó Exp­ressz illet­ve több ezer magyar‐székely, mikor szo­mo­rú évfor­du­ló­ra emlé­ke­zünk, hiszen ezen a napon csa­tol­ták el Erdélyt a tri­a­no­ni béke­szer­ző­dés értel­mé­ben. Ez alka­lom­ból kop­ja­fa állí­tás­ra is sor kerül.

A gaszt­ro­nó­mia mel­lett sem mehe­tek el szó nél­kül, ha Gyi­mes­ről mesé­lek. Ki kell pró­bál­no­tok az itte­ni túrós pulisz­kát, ha még nem tet­té­tek. Iste­ni finom! Ha nyá­ron utaz­ná­tok aján­lom figyel­me­tek­be az idén augusz­tus 25 – 27. között meg­ren­de­zés­re kerü­lő Túrós Pulisz­ka Fesz­ti­vált Gyi­mes­kö­zép­lo­kon.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 13 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  #szeretemhelyek egyike, 📌Mgarr ix-Xini, Gozo
  Nem csodálom, hogy a hollywoodi filmeseket is megihlette ez az öböl... itt forgatta Angelina Jolie és Brad Pitt közös filmjüket néhány éve. No és... gondolnátok, hogy ez a fotó télen, december utolsó napjaiban készült? Szóval csak nyugodtan tervezzétek utazásotokat Máltára, bármilyen évszakban klassz úticél!😉
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Színterápia a hétvégére... 📌 Marsaxlokk
  Ezt a házat, kapukat én életemben először sötétben láttam, csalódott is voltam úgy rendesen. Oda vagyok a színes házakért, színes...mindenért😊 ezt már tudhatják rólam, akik régebb óta követnek vagy a Kalandlista blogot ismerik. Szóval ennek a fotónak az elkészítése és magának az élménynek az átélése már-már feladat lett a következő látogatásunkkor!✔️ Marsaxlokk látványához végképp hozzátartozik!😍
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gozón sokak elsőrendű célpontja a főváros, Rabat, azon belül pedig a Citadella. Menjetek fel ide és sétáljatok körbe a várfalon, szuper kilátást ígér az egész szigetre! Én nagyon élveztem első alkalommal közben, ahogy felismertük/ beazonosítottuk a már felfedezett helyeket, új megvilágításba kerülnek itt. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  7 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Marsaskala plébániatemploma
  Érkezéskor a leszállópályára fordulva jobb oldalt ezt a térséget látjuk meg először. Marsaskala Málta legkeletibb városa, melyet Marsaxlokk meglátogatásával érdemes összekötni. Egészen a II. világháborúig utóbbihoz hasonló kis halászfalu volt, ma már sokkal inkább egy nyüzsgő város. Az öböl mentén tegyetek egy sétát, akár egészen Marsaxlokkig eljuthattok gyalog, ha időtök engedi!
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy kis naplementés hangulat a Hastings Gardenből, Valletta-ból, csak mert szeretem! Valletta-t és a naplementét is!😉 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gasztronómiáról még nem nagyon esett itt szó🤔
  Az én kedvencem a ➡️ pastizzi😍 Jöhet minden mennyiségben!
  Ami még naaaagyon máltai:
  ➡️ Ftíra (tonhalas szendvics)
  ➡️ Nyúl (nemzeti étel)
  ➡️ Kinnie (hidegen ajánlott, melegen...hát nem éppen)
  ➡️ Cisk (máltai sör)
  ➡️ Kaktuszgyümölcs (hmmm vagy a belőle készült likőr még inkább😉)
  Ti melyiket próbálnátok/próbáltátok ki? Vagy mivel egészítentek még ki a sort, ha jártatok már Máltán?
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Mdina elengedhetetlen tartozékai a lovashintók, a városnézés egy sajátos formája. Biztos élmény, de én iszonyatosan sajnálom a lovakat, nincs “szabadságuk” a nagy hőségben, tűző napon... inkább sétálok, s bebarangolok minden szűk kis utcát, amerre a lábam vezet! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ha busszal érkezünk Valletta-ba, akkor szinte 1000%, hogy az első fotónk ehhez hasonló lesz! A Triton-szökőkút még a városkapu előtti téren fogad minket a buszvégállomás mellett, amióta átépítésre került ez a rész és forgalommentes övezet lett. Csodálatos nappal és sötétedés után talán méginkább! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ugyan az Azúr-ablak már csak történelem, de ennek ellenére is meg kell látogatni Dwejra-t! Álomszép sziklák, gyönyörű tengerpart, és egy kis csónakkal fantasztikus túrát tehetünk itt a barlangok korallvilágát feledezve😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek