Gyi­mes és az Ezer­éves határ

2017. május 24.

Csík­sze­re­dá­ból ahogy a Gyi­me­sek völ­gyé­be eresz­ke­dünk, még Gyi­mes­fel­ső­lok hatá­rá­ban van egy “mese­há­zi­kó”, ahol min­dig úgy érzem, hazaérkezem. 

Gyi­me­sek a Tatros-folyó völ­gyé­ben mint­egy 30 km hosszan elte­rü­lő fal­vak, Csík­sze­re­dá­tól 30 km távol­ság­ra. Három nagy köz­sé­get láto­gat­ha­tunk végig, sor­ban Gyi­mes­fel­ső­lok, Gyi­mes­kö­zép­lok és Gyi­mes­bükk. Lakói a gyi­me­si csán­gók a mai napig őrzik az egy­sé­ges népi hagyo­má­nyo­kat, a népi kul­tú­rát, vise­le­tet, éne­ke­ket és tán­co­kat. Aki kíván­csi mélyeb­ben a tör­té­ne­tük­re Gyi­mes­kö­zép­lo­kon a Táj­ház nagy sze­re­tet­tel várja. 

Ahogy a Gyimesi-hágón átérünk és éle­sen kanyar­gunk a völgy felé cso­dás pano­rá­ma tárul elénk. Itt már meg­nyug­szik a gyom­rom is és csak annyi jár a fejem­ben, ez a vidék cso­dá­la­tos min­den évszak­ban. A hegy­ol­da­lak­ban béké­sen lege­lé­sző tehe­nek, a nap­su­ga­rak játé­ka ahogy árny vetül itt-ott a zöld min­den szí­né­ben ját­szó lege­lő­kön, egy­sze­rű­en leír­ha­tat­lan. Most tet­tem magam­nak egy újabb ígé­re­tet, télen vissza­té­rünk és a “Gyi­mess­ki” nevű sípá­lyá­kat kipró­bál­juk majd. 

Nekünk magya­rok­nak amel­lett, hogy a táj nem min­den­na­pi a tör­té­ne­lem is a szí­vün­kig hatol itt. Gyi­mes a tör­té­nel­mi Magyar­or­szág kele­ti hatá­rán fek­szik, ahol a 30. számú MÁV vas­úti őrház és a Rákóczi-vár rom­jai láto­gat­ha­tó­ak. A vár­ro­mot érde­mes meg­mász­ni – bár nincs túl jó álla­pot­ban – mivel a kilá­tás pazar. Eltű­nő­dik itt az ember és kicsit fel­ele­ve­ní­ti, milyen viha­ros is a tör­té­nel­münk. Az őrhá­zat gyö­nyö­rű­en fel­újí­tot­ták nem­ré­gi­ben és a benne lévő kiál­lí­tás határ­ta­lan időutazás. 

Idén a Pün­kösd külö­nö­sen érde­kes ese­mény­nek ígér­ke­zik. Magya­rok ezrei zarán­do­kol­nak ilyen­kor Csík­som­lyó­ra a Pün­kös­di Búcsú­ba, majd az Ezer­éves határ­hoz, ahol kis ünnep­lést köve­tő­en részt vesz­nek a Kon­tu­má­ci kápol­ná­nál tar­tott szent­mi­sén. Gyi­mes­be idén pont júni­us 4‑én érke­zik a Csík­som­lyó Exp­ressz illet­ve több ezer magyar-székely, mikor szo­mo­rú évfor­du­ló­ra emlé­ke­zünk, hiszen ezen a napon csa­tol­ták el Erdélyt a tri­a­no­ni béke­szer­ző­dés értel­mé­ben. Ez alka­lom­ból kop­ja­fa állí­tás­ra is sor kerül. 

A gaszt­ro­nó­mia mel­lett sem mehe­tek el szó nél­kül, ha Gyi­mes­ről mesé­lek. Ki kell pró­bál­no­tok az itte­ni túrós pulisz­kát, ha még nem tet­té­tek. Iste­ni finom! Ha nyá­ron utaz­ná­tok aján­lom figyel­me­tek­be az idén augusz­tus 25 – 27. között meg­ren­de­zés­re kerü­lő Túrós Pulisz­ka Fesz­ti­vált Gyimesközéplokon.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Hozzászólások

Leave a Reply