2018. március 16.

A Három Város, azaz Seng­lea, Cos­pi­cua és a leg­fon­to­sabb Vit­to­ri­o­sa

A Szent János Lovag­rend ezen a terü­le­ten, Bir­gu­ban a mai Vit­to­ri­o­sa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530-ban.

2018. március 15.

Popeye Vil­lage, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Mál­tán for­gat­ták az 1980-ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Wil­li­ams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma iga­zi turis­ta att­rak­ció.

2018. március 12.

A mosta-i Rotun­da Euró­pa leg­jei között

Lenyű­gö­ző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elvesz­ve Valletta-ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élmé­nyek­kel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok-sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Mars­ax­lokk, Mál­ta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elra­bol­ta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.

2018. február 27.

Feb­ru­ár­ban Mál­ta? Igen!

Hogy miért válasz­tot­tuk ilyen­kor Mál­tát, most elme­sé­lem.

2018. február 12.

Fer­ry­view Guest­hou­se, avagy ébredj hajó­kürt­re Dub­lin­ban

Clon­tarf köz­ked­velt ten­ger­par­ti kerü­le­té­ben egy csa­lá­di­as ven­dég­ház kitű­nő elhe­lyez­ke­dés­sel.

Sky Hotel Apartments Stockholm
2018. február 9.

Sky Hotel Apart­ments, egy nyu­ga­ti egye­te­mis­ta élet­ér­zé­sű szál­lás Stock­holm­ban

„Őszin­tén, ma már töb­bet is fizet­nék érte, ha újra Stock­holm len­ne az úti­cél.“

2018. február 6.

Amster­dam Wiech­mann Hotel, ha közel akarsz len­ni min­den­hez

Sem­mi­lyen for­má­ban nem szpon­zo­rált, sok­kal inkább egy tapasz­ta­la­ton ala­pu­ló szál­lás­aján­ló.

2018. február 4.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

Íror­szág déli részén van egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be szer­ve­sen bele­ivó­dott, de bakancs­lis­tánk­ra ezen kép lát­tán került fel.

Bakio, Baszkföld
2018. február 2.

Én tit­kos nagy álmom: Ház Baki­o­ban

Merj álmod­ni, de csak olyat, amely­től nem félsz, ha való­ra válik. Én ezt inkább kihí­vás­nak talál­nám!

2018. január 29.

Kül­föl­di láto­ga­tás vagy bel­föl­di prog­ram?

Kíván­csi vagyok, mit pre­fe­rál­tok, ha van egy-két nap sza­bad­sá­go­tok. Kirán­dul­tok, well­ness pihe­nés­re indul­tok bel­föl­dön vagy egy kül­föl­di úti­célt válasz­to­tok? Úgy gon­dol­tam, hogy ezt a kér­dést én is meg­vá­la­szo­lom.