2019. január 28.

#kaland­lis­ta Inspirációk – Egy csi­pet­nyi Olaszország (Én&Italy blog)

#kaland­lis­ta Inspirációk 1. rész – havi online uta­zós soro­zat

2019. január 13.

2018 Málta éve volt, és 2019 még inkább az lesz!

10 hónap, 3 mál­tai uta­zás és még több terv Máltával kap­cso­lat­ban 2019‐re

2019. január 4.

Vendégblogger vol­tam a szallas.hu-n – cik­kek és még egy kicsit több is

2018‐ban a szallas.hu ven­dég­blog­ge­re­ként hét­ről hétre izga­tot­tan vár­tam cik­ke­im fogad­ta­tá­sát, most muta­tok egy‐egy kulissza­tit­kot is hoz­zá­juk.

2019. január 2.

Legnépszerűbb a blo­gon 2018‐ban…

Köszönjük, hogy velünk vol­ta­tok, velünk „kalan­doz­ta­tok“, vala­mint min­den vissza­jel­zést és sze­re­te­tet, amit kap­tunk tőle­tek ebben az évben!

2018. december 18.

Hova menj, csak pár napra, az év első negye­dé­ben

Úti cél aján­ló 2019. janu­ár­tól már­ci­u­sig néhány napos kalan­dok­ra

2018. december 16.

Bali, ahogy még nem lát­tad, majd élet­mor­zsák Olaszországból

Két hét­vé­ge, két könyv, két ország nem­min­den­na­pi hét­köz­nap­jai és szo­ká­sai, hagyo­má­nyai.

2018. december 14.

Amiért lenyű­gö­zött a Hadtörténeti Múzeum Oroszkán

Élmények, „élő tör­té­ne­lem“ és a Kárpát‐medence leg­gaz­da­gabb had­tör­té­ne­ti gyűj­te­mé­nye vár Oroszkán!

2018. november 30.

5 dolog, ami­ért a mad­ri­di Buen Retiro a ked­venc par­kom

„Szerelmes vagyok Madridba“, és most a sze­re­lem­vá­ros egyik ked­venc helyét is meg­mu­ta­tom.

2018. november 27.

Kultúrsokk Párizsban és vidé­ken

Utazós könyv­aján­ló – A hónap sztár­jai: Párizs, Normandia és Bretagne

2018. november 18.

Brüsszel – „csak azért is meg­né­zünk most már!“

Brüsszel hív, egyre han­go­sab­ban. A jövő évi ter­vek közt most már tény­leg ott a helye…

2018. november 12.

Gozo: Egy töké­le­tes nap, 5 felejt­he­tet­len élmény

Egy napos kirán­du­lá­sunk felejt­he­tet­len élmé­nyei, emlé­kei Gozon.

2018. november 3.

A Nagy Ő a világ­ban, Róma‐rajongóknak, kaland Spanyolhonban, majd érzel­mek Kelet‐Európában

Utazós könyv­aján­ló – Egy hónap négy könyv, Los Angelestől Rómán, majd Spanyolországon át a Kárpát‐medencébe