Mi akkor is uta­zunk! – Vir­tu­á­lis uta­zás élő­ben, helyi idegenvezetéssel

2020. szeptember 14.

2020 tava­szán szin­te egyik nap­ról a másik­ra fene­kes­tül fel­for­dult a világ. A covid19 világ­jár­vány sokunk ter­ve­it, uta­zá­sa­it tette tönk­re, és néhány hétig való­ban az ott­ho­na­ink­ba zárva éltük a min­den­na­po­kat. Uta­zás­ra csak sóvá­rog­va gon­dol­tunk, meg­tip­pel­ni, hogy leg­alább nyá­ron mehetünk‑e vala­ho­va, nehéz fel­adat volt. 

Mi az első sokk után ráéb­red­tünk, hogy kell egy B‑terv; hogy lehet szí­nes és izgal­mas, uta­zás­él­ménnyel teli ez az idő­szak is, csak kicsit más­képp. A #kaland­lis­ta face­book olda­lán éppen ezért nem tét­len­ked­tünk, egy szu­per soro­za­tot indí­tot­tunk útjá­ra! Hogy mi is volt ez pon­to­san, és hon­nan jött az ötlet? Most elme­sé­lem, olvas­sá­tok el, és egy kis bete­kin­tést is kap­hat­tok így a kulisszák mögé!

Vir­tu­á­lis uta­zás élő beje­lent­ke­zés­sel – Hon­nan jött az ötlet?

Lehet, hogy sokan nem tud­já­tok, így most elmon­dom, hogy Gyula főál­lás­ban egy tele­ví­zi­ós műso­ro­kat gyár­tó cég­nél dol­go­zik. Ami­óta csak uta­zunk a fotó­zás mel­lett ren­ge­teg vide­ós nyers­anyag is készül, illet­ve folya­ma­to­san képzi magát ebben a témá­ban. Rá is érvé­nyes a mon­dás, misze­rint a mun­ká­ja a hob­bi­ja, hob­bi­ja a munkája. 

A karan­tén­idő­szak bekö­szön­té­vel nem egy olyan mun­ká­juk adó­dott, ahol az élő műsort online tér­ben kel­lett meg­va­ló­sí­ta­ni­uk, köz­ve­tí­te­ni­ük, és ezért sok álmat­lan éjsza­kánk volt az ele­jén. A kísér­le­te­zés, mi hogyan műkö­dik a leg­ide­á­li­sab­ban, milyen esz­kö­zök és gép­igé­nyek kel­le­nek a jó minő­sé­gű és zavar­ta­lan köz­ve­tí­tés­hez, itt­hon is foly­ta­tó­dott. Ápri­lis máso­dik felé­re már szin­te kész stú­dió lett a nap­pa­link, és mivel adott volt a leg­több fel­té­tel az ott­ho­ni élő köz­ve­tí­tés­hez, így bele­vág­tunk. Lét­re­jött a #kaland­lis­ta élő vir­tu­á­lis uta­zás egy-egy úti cél helyi magyar ide­gen­ve­ze­tő­jé­vel, túravezetőjével. 

Be kell vall­jam, jóma­gam fejest ugrot­tam a mély­víz­be ezzel, mivel előt­te sosem készí­tet­tem ilyen élő műsort, nem iga­zán volt ebben tapasz­ta­la­tom, de annál nagyobb volt a lel­ke­se­dé­sem, a tenni aka­rás, a vágy, hogy nek­tek is egy rövid időre örö­met okoz­zunk egy-egy cso­dás terü­let, régió bemu­ta­tá­sá­val, és hét­ről hétre kizök­ken­jünk egy kicsit a koro­na­ví­rus okoz­ta nega­tív légkörből.

Kik a vendégek?

Hihe­tet­len öröm volt szá­mom­ra, hogy min­den ven­dé­günk őszin­te lel­ke­se­dés­sel fogad­ta a meg­ke­re­sé­se­met ennek az esté­nek az ötle­té­vel, amit ezúton is hálá­san köszö­nök nekik. 

Tavasszal min­den úti cél­nak meg­volt a maga apro­pó­ja, melyi­ket miért válasz­tot­tam. Vol­tak, ame­lyek a bakancs­lis­tánk elő­ke­lő helyén áll­tak, de pél­dá­ul Sevil­la város­né­zést a szü­le­tés­na­pom esté­jé­re ter­vez­tem, mivel az utób­bi évek­ben ezt a jeles napot min­dig Spa­nyol­or­szág­ban töl­töt­tük, s így egy kicsit ez is meg­va­ló­sult a jár­vány ellenére. 

Az ese­mény témá­já­nak és hozzá a ven­dég kivá­lasz­tá­sá­nak kér­dés­kö­re leg­in­kább a tyúk és a tojás ese­té­hez hason­lít; melyik volt előbb? Tulaj­don­kép­pen az ötlet – úti cél és helyi ven­dég – a fejem­ben szin­te egy­szer­re volt meg, nekem egy­ér­tel­mű volt, hogy melyik témá­nak ki a leg­szak­ava­tot­tabb isme­rő­je. Min­den fel­kért túra­ve­ze­tő, ide­gen­ve­ze­tő, eset­leg helyi blog­ger mun­kás­sá­gát isme­rem, és mivel szen­ve­dé­lye­sen sze­re­tik mind a maguk váro­sát, orszá­gát, mind a mun­ká­ju­kat, bát­ran merem is őket aján­la­ni, ha vala­ki éppen oda ter­ve­zi uta­zá­sát. Keres­sé­tek biza­lom­mal őket, biz­tos vagyok benne, hogy leg­jobb tudá­suk sze­rint segí­te­ni fognak.

Hogyan is néz ki egy ilyen élő vir­tu­á­lis utazás? 

Sok­szor pró­bál­tam már, de nem egy­sze­rű rövi­den, frap­pán­san meg­fo­gal­maz­ni milyen típus­ba sorol­ha­tó ez a pro­jekt, azon­ban hogy mégis neve legyen a gye­rek­nek, elne­vez­tük vir­tu­á­lis uta­zás­nak élő beje­lent­ke­zés­sel. Azt hiszem ez alap­ve­tő­en lefe­di, de aki még nem látott egy részt sem, vagy kíván­csi a kulissza­tit­kok­ra, azok­nak kifej­tem bővebben. 

Amit ti lát­tok tech­ni­ka­i­lag az, hogy ez egy élő adás a face­book olda­lun­kon. Egy élő beszél­ge­tés, ame­lyet én veze­tek fel, majd bemu­ta­tom ven­dé­ge­met, aki az úti célunk­ról jelent­ke­zik élő­ben egy vide­ó­hí­vá­son keresz­tül. Beszél­ge­té­sünk köz­ben az előre átkül­dött fotó­al­bu­má­ból egy pre­zen­tá­ció kerül vetí­tés­re, amely men­tén végig­utaz­ha­tunk a válasz­tott desz­ti­ná­ci­ón tör­té­ne­tei segít­sé­gé­vel. Hason­ló, mint­ha hely­ben részt ven­nénk egy veze­tett túrán. Meg­tud­ha­tunk pár exk­lu­zív infor­má­ci­ót, gya­kor­la­ti­as tip­pet és akár tit­ko­sabb lát­ni­va­ló­kat is fel­fe­dez­he­tünk együtt. A vir­tu­á­lis uta­zás plusz érde­kes­sé­ge, hogy mivel élő­ben jelent­ke­zünk, lehe­tő­ség van a kom­ment rész­ben hoz­zá­szó­lás mel­lett kér­dést is fel­ten­ni, amire igyek­szünk folya­ma­to­san figyel­ni, fel­ten­ni ven­dé­günk­nek, és az adás alatt meg­vá­la­szol­ni. Ezzel biz­to­sí­tunk egy picit sze­mé­lye­sebb kap­cso­la­tot és köl­csö­nös kom­mu­ni­ká­ci­ót, mint azt sze­mé­lye­sen is tennénk.

Hogyan tud­tok részt venni? 

Egy-egy rész­hez kb. öt nap­pal az idő­pont­ja előtt készül egy face­book ese­mény, amellyel meg­hir­de­tés­re kerül az úti cél és a ven­dég sze­mé­lye. Itt bárki tudja elő­ze­te­sen jelez­ni az érdek­lő­dé­sét, a rész­vé­te­li szán­dé­kát, és az ese­mény köze­led­té­vel emlé­ke­ze­tőt is kap a saját face­book olda­lán, nehogy lema­rad­jon róla. Érde­mes ennek a face­book ese­mény­nek a meg­hir­de­té­sét figyel­ni, jelent­kez­ni, hiszen mind­össze egy kat­tin­tás. Nyil­vá­nos min­den alka­lom­mal a poszt, így nyit­va áll a lehe­tő­ség a meg­osz­tás­ra, illet­ve a meg­hí­vás­ra, ha van olyan isme­rő­sö­tök, akit eset­leg érde­kel­het az adott téma. 

A csat­la­ko­zás egy-egy uta­zás­hoz külön-külön lehet­sé­ges és tel­je­sen ingyenes. 

A #kaland­lis­ta face­book oldal köve­tői több­ször is talál­koz­hat­nak tema­ti­kus poszt­tal, ami­ben fel­hív­juk a figyel­met az ese­mény­re, mind­emel­lett pedig igyek­szem sze­mé­lyes tör­té­ne­tet is meg­osz­ta­ni a válasz­tott úti cél­lal kapcsolatban. 

Az ese­mény nap­ján a kez­dé­si idő­pont­ban elin­dul az “élő adás” az olda­lon, csak rá kell kat­tin­ta­no­tok a csatlakozáshoz.

Augusz­tus köze­pén, mikor elhang­zott a figyel­mez­te­tés, hogy ne ter­vez­zen senki kül­föl­di uta­zást az őszre, már ott motosz­kált ben­nem, hogy kell egy 2. évad ennek a soro­zat­nak. Bizony­ta­lan vol­tam, ezt is beval­lom, hiszen a tava­szi­hoz hason­ló “tel­jes lezá­rás­ra” azért nem gon­dol­tam. A vissza­jel­zé­se­i­tek viszont csak meg­erő­sí­tet­ték az ötle­te­met, így nem sokat hezi­tál­tam, hanem elő­vet­tem a nap­tá­ra­mat és neki­áll­tam a szer­ve­zés­nek. Bízom benne, hogy az őszi vir­tu­á­lis uta­zá­sok úti cél­jai is tet­sze­ni fog­nak, és ismét együtt utazunk! 

Tart­sa­tok velünk leg­kö­ze­lebb – az első őszi uta­zá­sun­kon – Zakynthos-ra, erre a fes­tői kis görög szi­get­re! Várunk min­den­kit sok sze­re­tet­tel szep­tem­ber 15-én, ked­den este 19 órá­tól a #kaland­lis­ta face­book olda­lán!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon, köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért, illet­ve meg­ta­lál­tok az ins­ta­gra­mon is! Ha tet­szik a bejegy­zés vagy egy posz­tunk, akkor egy meg­osz­tás­sal segít­se­tek, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak! Köszönjük!

Leave a Reply