Uta­zás ext­rák­kal, élmé­nyek Travel­ad­dict módra

2020. január 02.

„Uta­zá­si élmé­nye­im meg­írá­sá­val sze­ret­ném meg­őriz­ni, elmen­te­ni az emlé­ke­i­met (#emlék­men­tés), hogy ne csak képek marad­ja­nak meg egy-egy uta­zás­ról, hanem azok az illa­tok, érzé­sek és szí­nek is, ame­lye­ket az adott helyen átél­tem.“ – ven­dé­gem blog­ján sze­rep­lő bemu­tat­ko­zás ezen mon­da­tá­ba első olva­sás­ra bele­ha­ba­rod­tam; kíván­csi let­tem ki is ő, sze­ret­tem volna sze­mé­lye­sen is meg­is­mer­ni, és nem utol­só sor­ban bemu­tat­ni őt nek­tek.

Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Figyel­jé­tek a pro­mó­kat és ins­pi­rá­lód­ja­tok velünk!

Ven­dé­gem ezút­tal pedig nem más, mint a Travel­ad­dict blog­ge­re, Szom­ba­ti Orsi, aki mesél ennek a – szá­mom­ra már iko­ni­kus – mon­dat­nak a hát­te­ré­ről, köze­leb­bi és távo­lab­bi uta­zá­sa­i­ról, illet­ve egy nagy szen­ve­dé­lyé­ről, a búvár­ko­dás­ról.

Travel­ad­dict

Orsi uta­zá­sa­i­ra, kaland­ja­i­ra elő­ször az ins­ta­gram olda­lán figyel­tem fel. Hogy éppen akkor merre járt, arra már nem emlék­szem pon­to­san, de hogy nap­ról napra szu­pe­rebb­nél szu­pe­rebb fotók­kal jelent­ke­zett, arra igen. Nem kel­lett sok, hogy olvas­gat­ni kezd­jem blog­ját, ahol a már fen­tebb emlí­tett mon­dat, gon­do­lat után csak még köze­lebb érez­tem magam­hoz azt, amit ő kép­vi­sel. Kife­je­zet­ten tet­szik, hogy amo­lyan e‑naplót ír, ami­lyen­nek én is gon­dol­tam anno a mi blo­gun­kat; kamasz­ként vas­tag kis köny­vecs­két írtunk tele mind­ket­ten, fel­nőtt­ként a mai világ­ban blog­ja van mind­ket­tőnk­nek.

Ha egyet­len embert kel­le­ne a kör­nye­ze­tem­ből válasz­ta­nom, hogy ki ins­pi­rált az elmúlt hóna­pok­ban a leg­in­kább, akkor nagyon nehéz dol­gom lenne! Annyi biz­tos, hogy Orsi és a Travel­ad­dict blog ott lenne az élen. Néz­zé­tek meg beszél­ge­té­sün­ket, és talán meg­ér­ti­tek ti is, hogy miért!

Hogy merre járt az elmúlt évek­ben? Milyen ked­ves tör­té­ne­te­ket őriz egy-egy ország­ról? Milyen uta­zást, kalan­do­kat pre­fe­rál? Hogyan és mikor uta­zik, illet­ve mit tart fon­tos­nak uta­zó­ként és blog­ger­ként? – mesél nekünk min­den­ről igazi szen­ve­déllyel, aho­gyan a blog­ját is írja; sőt, egy-egy tip­pet is ad nekünk! Kat­tint­sa­tok a vide­ó­ra!

A 2019-es év utol­só #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók része volt ez; azt, hogy mit hoz a jövő év, meg­lát­juk. Tart­sa­tok velünk itt a blo­gon, a face­book olda­lun­kon vagy köves­se­tek min­ket ins­ta­gram olda­lun­kon, és min­den­ről elsők közt érte­sül­ni fog­tok!

Köszön­jük, hogy nyi­tot­tak vol­ta­tok erre a soro­zat­ra, hogy hónap­ról hónap­ra kíván­csi­ak vol­ta­tok ven­dé­ge­im­re, akik­től mind tanul­tam vala­mit, akik­re egy­től egyig vala­mi­ért fel­né­zek, és aki­ket való­ban ins­pi­rá­ló­nak tar­tok!

Sike­res, uta­zá­sok­ban és élmé­nyek­ben gaz­dag 2020. évet kívá­nunk min­den ked­ves olva­sónk­nak!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek