10+1 érde­kes­ség Spa­nyol­or­szág­ról, a spanyolokról

2020. február 11.

Spanyolország-rajongóként nem is értem, hogy ez a blog­be­jegy­zés miért nem szü­le­tett meg koráb­ban! Még jó, hogy a szí­vem­nek két csücs­ke van, mert Málta mel­lett elő­ke­lő helyet kell – vagy kel­lett már koráb­ban is – biz­to­sí­ta­nom ennek az Ibériai-félszigeten fekvő, szám­ta­lan kul­tu­rá­lis és ter­mé­sze­ti kin­cset nyúj­tó ország­nak. Az első nagy sze­rel­mem, ami sosem múlik el, és idén tavasszal újra ide láto­ga­tunk; jó érzés most egy kicsit ezzel han­go­lód­ni. Remé­lem, lesz benne szá­mo­tok­ra is egy-két újdon­ság, de leg­alább­is sze­me­i­tek előtt meg­je­le­nik a spa­nyol vir­tus és a szik­rá­zó nap­sü­tés melen­ge­ti köz­ben a szívetek. 

Kezd­het­jük rög­tön egy vide­ós han­gu­lat­ala­po­zás­sal? Néz­zé­tek meg Baszk­föl­dön készült pár­per­ce­sün­ket az egyik leg­na­gyobb élmé­nyünk­ről; túra San Juan de Gaz­te­l­ugat­xe partjainál.

#1 – Spa­nyol­or­szág elnevezése

A tör­té­ne­lem során több neve is volt Spa­nyol­or­szág­nak. Az észak-afrikaiak Ibe­ri­á­nak nevez­ték, mely a „folyók föld­jét” jelen­tet­te, a görö­gök Hes­pe­ri­á­nak, majd az Ispa­nia, His­pa­nia név is ezt az orszá­got takar­ta. Mai elne­ve­zé­se az Espa­na az utób­bi­ból ala­kult ki, és a nem­zet­kö­zi rövi­dí­té­se ezért ‚es’.

#2 – A spa­nyol egység

Spa­nyol­or­szág a XV. szá­za­dig több, egy­más­tól füg­get­len király­ság­ból állt, ahol külön­bö­ző nyel­ve­ken beszél­tek. Az ország­ban ma tulaj­don­kép­pen négy hiva­ta­los nyelv van: a kasz­tí­li­ai, melyet spa­nyol­nak neve­zünk, a baszk, a kata­lán és a galí­ci­ai. Az ország egyes régi­ó­i­ban a gye­re­kek­nek az isko­lá­ban kasz­tí­li­ai, baszk és galí­ci­ai nyel­ven is beszél­ni­ük kell, még akkor is, ha ezek­nek a nyel­vek­nek a hasz­ná­la­ta csak kis terü­let­re kor­lá­to­zó­dik. Mind­azon­ál­tal ma a spa­nyol a világ máso­dik leg­töb­bek által beszélt nyelv.

#3 – Spa­nyol személynevek

A spa­nyol sze­mély­ne­vek a leg­több más ország sze­mély­ne­ve­i­vel ellen­tét­ben leg­alább négy tag­ból áll­nak, így jön­nek létre a szép, hosszú, nem­hogy kimond­ha­tat­lan, hanem egy­ben meg­je­gyez­he­tet­len nevek. Alap­ve­tő­en ma már álta­lá­ban csak a szo­ká­sos rövi­dí­tett nevet hasz­nál­ják, mind­azon­ál­tal tudni érde­mes, hogy a hosszú név ese­tén első a kereszt­név, aztán jön a máso­dik kereszt­név, majd az apai csa­lád­név, utána pedig az anyai csa­lád­név, illet­ve fér­je­zett nők ese­té­ben a ‚de’ szócs­ká­val hoz­zá­te­he­tő­ek a végé­re a férj családnevei. 

#4 – Spa­nyol foci

A spa­nyo­lok 71 szá­za­lé­ka kato­li­kus, mégis a leg­töb­ben a foci irán­ti sze­re­te­tük­ről kez­de­nek el beszél­ni, ha val­lá­suk­ról kér­de­zik őket. Ehhez inkább nem fűzök véle­ményt, csak annyit mon­dok, hogy Spa­nyol­or­szág ad helyet a világ két leg­gaz­da­gabb klub­csa­pa­tá­nak, a Real Mad­rid­nak és a Bar­ce­lo­ná­nak. Mind­emel­lett nem egy világ­hí­res lab­da­rú­gót adott már a spa­nyol válo­ga­tott az elmúlt évti­ze­dek­ben a sportszeretőknek.

#5 – UNESCO világörökség

Spa­nyol­or­szág 44 UNESCO világ­örök­sé­gi hely­szín­nel ren­del­ke­zik, és ezzel a 3. leg­több ilyen védett helyet fel­vo­nul­ta­tó orszá­gok lis­tá­ján, Olasz­or­szág és Kína elő­zik meg.

#6 – Olí­va­olaj termelés

A világ olí­va­olaj ter­me­lé­sé­nek közel fele Spa­nyol­or­szág­ból szár­ma­zik. A leg­több olaj­fát Dél-Spanyolországban, Anda­lú­zi­á­ban találjuk.

#7 – Házasodás

Egé­szen 2005-ig Spa­nyol­or­szág­ban már 14 éve­sen háza­sod­hat­tak a fia­ta­lok, ezt köve­tő­en emel­ték a kor­ha­tárt 16 évre.

#8 – Spa­nyol találmányok

Szá­mos talál­mány is a spa­nyo­lok­hoz köt­he­tő, melyek között sze­rin­tem van meg­le­pő és érde­kes is. Ilyen pél­dá­ul a Chupa Chups nya­ló­ka, a fel­mo­só, az akusz­ti­kus gitár, a szka­fan­der, a tűző­gép vagy a ciga­ret­ta is, melyet a legen­da sze­rint sevil­lai kol­du­sok talál­tak ki a dohány­tör­me­lék felhasználására.

#9 – Raton­ci­to Pérez

Raton­ci­to Pérez legen­dá­ja nagyobb nép­sze­rű­ség­nek örvend, mint a fog­tün­dé­ré. A hagyo­mány sze­rint ugyan­is nem mese­be­li, hegyes fülű lény, hanem egy fehér egér cse­ré­li el a gye­re­kek foga­it ajándékokra.

#10 – A flamenco

A fla­men­co nem egy tánc. A fla­men­co négy fő elem­ből áll, amely a gitár, az ének, a tánc és a Las Pal­mas, a tap­so­lás; ezek összes­sé­gé­ből tevő­dik össze. A fla­men­co kife­je­zet­ten az anda­lúz kul­tú­ra része, bár Mad­rid­ban és Bar­ce­lona­ban is mély gyö­ke­rek­re vezet­he­tő vissza. 

#10+1 – Mad­rid legjei

Mad­rid, a spa­nyol fővá­ros a ten­ger­szint­hez képest átla­go­san 667 méter magas­ság­ban fek­szik, ezzel Euró­pa leg­ma­ga­sab­ban fekvő fővá­ro­sa. Legyen itt akkor még egy; – ha már Mad­rid a sze­re­lem­vá­ro­som – ha Mad­rid­ban tömeg­köz­le­ked­tek, akkor jus­son esze­tek­be, a vilá­gon Mad­rid met­ró­há­ló­za­tá­nak van a leg­több moz­gó­lép­cső­je, össze­sen 1656.

Nos, volt olyan, ame­lyi­ken meg­le­pőd­te­tek? Bízom benne, ha Spa­nyol­or­szág­ba utaz­tok egyik-másik majd esze­tek­be jut. Ha van nem­min­den­na­pi tapasz­ta­la­to­tok a spa­nyo­lok­kal kap­cso­lat­ban, szí­ve­sen vesszük, ha meg­oszt­já­tok kom­ment­ben! Nálunk pedig hama­ro­san már a vissza­szám­lá­lás követ­ke­zik, tart­sa­tok velünk a tavasszal Valen­ci­á­ba, köves­se­tek min­ket Face­book olda­lun­kon, Ins­ta­gram olda­lun­kon!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon, és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply