2018. október 30.

Kedvenc lát­ni­va­lóm Portóban: Sao Bento pálya­ud­var

Kíváncsi vagy, mivel érde­mel­te ki egy por­tu­gál vas­út­ál­lo­más ezt a címet? Kattints!

2018. október 24.

Barcelona, amit nekünk adott – lát­ni­va­lók és érzé­sek

Barcelona a kutú­ra és Gaudí maga, a szí­nes és bohém város, ame­lyet egy­szer látni kell.

2018. október 15.

7 ok, ami­ért bakancs­lis­tás Varsó

…mert akkor sem hiszem el, hogy nincs ott semmi!

2018. október 10.

Hogy mit keres­tünk egy nap Udine‐ben ősszel?

Városnézés egy szí­nes, kávé­il­la­tú, igazi olasz kis­vá­ros­ban szebb­nél szebb fotók­kal.

2018. október 8.

Egy fotós és egy blog­ger 48 órája Zürichben

Egy fotós város­né­ző túrá­ra invi­tá­lunk: Zürich éjjel‐nappal!

2018. október 2.

Észak‐Németország a bakancs­lis­tán­kon: 5 város, amely vár ránk

Egyes váro­sok kíván­csi­sá­got ébresz­te­nek ben­nem, és tudom, hogy az a strand­ko­sár még vár rám ott észa­kon vala­hol.

2018. szeptember 30.

Kedvenc sétám Prágában, át a Károly‐hídon

Van egy fotó, mint egy könyv­bo­rí­tó, amely­ben elvesz­tem, amellyel bele­sze­ret­tem örök­re és vég­ér­vé­nye­sen.

2018. szeptember 23.

Szeretem Erdélyt, avagy Székelyföld kin­csei

Szépséges tájai, hegy­csú­csai, a hagyo­má­nyok tisz­te­le­te, a kul­tu­rá­lis örök­sé­gek mind hoz­zá­já­rul­nak egy felejt­he­tet­len uta­zás­hoz.

2018. szeptember 22.

Tanulj angolt dél­előtt, s fedezd fel Máltát dél­után!

Egyszer látni kell Máltát. Málta egy élmény. Angolt tanul­ni Máltán menő.

2018. szeptember 16.

A tör­pék váro­sa, Wroclaw

A „leg­jobb euró­pai úti cél“ címet 2018‐ban Wroclaw nyer­te el; és utá­na­jár­tunk, hogy mi köze hozzá a tör­pék­nek.

2018. szeptember 2.

Egy éjsza­ka Colmarban – ami­kor a fotós esti mesét ír

Colmar éjsza­kai mesés köny­vét most fel­la­poz­hat­já­tok velünk, meg­is­mer­he­ti­tek a tör­té­net másik olda­lát.