Videó­tár

2017. július 8.

El Esc­ori­al – kirá­lyi palo­ta és kolos­tor Spa­nyol­or­szág­ban

A San Loren­zo de El Escorial-i kirá­lyi kolos­tor (Real Mon­as­te­rio de San Loren­zo de El Esc­ori­al) a 16. szá­zad­ban épült ural­ko­dói palo­ta és kolos­tor Spa­nyol­or­szág­ban, a Mad­rid tar­to­mány­ban lévő San Loren­zo de El Esc­ori­al tele­pü­lés mel­lett.

II. Fülöp Spa­nyol­or­szág Habs­burg ural­ko­dó­ja épít­tet­te a saint-quentini csa­ta nap­ján – Szent Lőrinc nap­ján – tett foga­dal­ma foly­tán. Juan de Tole­do és Juan de Her­re­ra jeles épí­té­szek 1563-tól 1584-ig épí­tet­ték. Fülöp Mad­ri­dot tet­te meg fővá­ros­sá, s tőle észak­nyu­gat­ra emel­tet­te az impo­záns épü­le­tet, a kirá­lyi csa­lád lak­he­lyét.


Moher-sziklák

Íror­szág nyu­ga­ti pont­ján tett láto­ga­tás eső­ben és viha­ros szél­ben is felejt­he­tet­len élmény és han­gu­lat. Cliffs of Moher keve­sebb, mint 40 mp-ben.


Adven­ti han­gu­lat Krak­kó­ban

Egy napos adven­ti város­né­zés. Viszony­lag korán, már fél négy körül söté­te­dett, így az esti fény­be borult utcá­kon sétál­ni, höm­pö­lyög­ni a tömeg­gel és az elen­ged­he­tet­len lovas hin­tók elől ugrán­doz­ni, nagyon han­gu­la­tos volt. Simán nevez­het­nénk kék város­nak is e hetek­ben Krak­kót, min­de­nütt a kék szí­nű modern fény­ki­vi­lá­gí­tás teszi még kel­le­me­seb­bé az ünne­pi készü­lő­dést. A Főté­ren érke­zé­sünk­kor már hosszú sor­ban állás volt a for­ralt boros, hor­dó for­má­jú stan­dok­nál, a leg­kü­lön­fé­lébb étel­il­la­tok leng­ték be az egész teret és kör­nyé­két, mutat­vá­nyo­sok szó­ra­koz­tat­ták a kicsi­ket és nagyo­kat, vala­mint a már emlí­tett hin­tók sor­ban vára­koz­tak uta­sa­ik­ra. A fagyos idő nem befo­lyá­sol­ta a jóked­vet, s főképp nem vet­te el a vásár­lás­tól sem.


Bakancs­lis­ta Mad­rid­hoz

— Láto­gasd meg Mad­rid jel­ké­pét, az eper­fá­ról cse­me­gé­ző med­vét
 — Aki keres, az talál! Keresd meg a 0 km-t jelen­tő pon­tot a Puer­ta del Sol-on
 — Igyál meg egy kávét a Pla­za Mayor-on és élvezd a nap­sü­tést
 — Sétálj végig a Gran Vía-n és pró­báld meg­áll­ni, hogy nem vásá­rolsz vala­mit
 — Fotóz­kodj a Kirá­lyi Palo­ta cso­dá­la­tos kert­jé­ben, s láto­gasd meg az Almu­de­na kated­rá­list
 — Tölts egy fel­fris­sí­tő dél­utánt a Buen El Reti­ro Park-ban, csó­na­kázz egyet és keresd fel a Crys­tal Palace-t
 — Cso­dáld a nap­le­men­tét a Temp­lo De Debod mel­lett egyip­to­mi han­gu­lat­ban Spa­nyol­or­szág köze­pén
 — Söté­te­dés után gyö­nyör­ködj a Pla­za de Cibe­les épü­le­te­i­ben, a mai város­há­za épü­le­tét (Pala­cio de Cibe­les) és a tér köze­pén a szö­kő­ku­tat talá­lod itt fény­ár­ban

…és még meg­annyi szép­sé­get fedez­hetsz fel, láto­gass el Mad­rid­ba, a spa­nyol fővá­ros­ba!


Mont­ser­rat – Spa­nyol­or­szág máso­dik leg­is­mer­tebb zarán­dok­he­lye

Aki Bar­ce­lo­ná­ban jár, fel­tét­le­nül tegyen egy kirán­du­lást a város­tól 50 km távol­ság­ra lévő Montserrat-ba, mely egy­részt az egyik leg­is­mer­tebb zarán­dok­hely Euró­pá­ban, más­részt a tör­té­nel­me és a hegy tete­jé­ről nyí­ló kilá­tás a kör­nyék­re iga­zán pazar.

Mont­ser­rat jelen­ti egy­részt a hegyet Spa­nyol­or­szág tér­ké­pén, mely egy nép­sze­rű hely a hegy­má­szók köré­ben. Emel­lett Mont­ser­rat név­vel illet­jük a leg­na­gyobb neve­ze­tes­sé­gét, az itt talál­ha­tó ben­cés apát­sá­got és zarán­dok­he­lyet. Éven­te több mint egy mil­li­ó­an zarán­do­kol­nak ide, így ez a hely a máso­dik leg­na­gyobb búcsú­já­ró­hely az ország­ban.


San­ti­a­go Ber­na­béu sta­di­on a Real Mad­rid ott­ho­na

San­ti­a­go Ber­na­béu – Láto­ga­tás a Real Mad­rid foci­csa­pa­tá­nak ott­ho­ná­ban. Sta­di­on­tú­ra 1 perc­ben. HALA MAD­RID!


Donos­tia — San Sebas­ti­án

San Sebas­ti­an vagy baszk nevén Donos­tia 2016-ban Euró­pa Kul­tu­rá­lis Fővá­ro­sa volt. Nem messze a fran­cia határ­tól Észak-Spanyolország egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­del­ni és turisz­ti­kai köz­pont­ja, illet­ve az egyik leg­szebb ten­ger­par­ti váro­sa. Ren­ge­tek lehe­tő­sé­get kínál az aktív kikap­cso­ló­dás­ra és egy­ben a gaszt­ro­él­mé­nyek fel­leg­vá­ra.


San Juan de Gaz­te­l­ugat­xe – Baszk­föld iga­zi cso­dá­ja

San Juan de Gaz­te­l­ugat­xe – Spa­nyol­or­szág, Baszk­föld

Iga­zi kaland a tete­jén álló kápol­ná­hoz való elju­tás. A szi­ge­tet egy mes­ter­sé­ges kőhíd köti össze a szá­raz­föld­del és hosszú, mere­dek lép­cső­sor vezet a gyö­nyö­rű kilá­tást biz­to­sí­tó célig. Aki sze­ret túráz­nai, annak iga­zi kaland és nagy élmény ez a hely.


Bar­ce­lo­na a kul­tu­rá­lis, szí­nes város

Bar­ce­lo­na szí­nes, lát­ni­va­lók­kal teli város és a kul­tú­ra ott­ho­na

Kul­tu­rá­lis, szí­nes lát­ni­va­lók: Arc de Triomf, Plaça de Cata­lu­nya, Mer­ca­do de La Boque­ria, Plaça Rei­al, Monu­men­to a Colón, Funi­cu­lar Aving­u­da Paral lel, Tele­fe­ric de Mont­juïc, Mont­ju­ic hill, La Sag­ra­da Famí­lia, Casa Batl­lo, Park Güell


Bom Jesus – Braga, Por­tu­gá­lia

Braga Észak-Portugália fon­tos váro­sa, val­lá­si köz­pont, Braga kör­zet szék­he­lye. A por­tu­gá­lok úgy tart­ják, „Lissza­bon szó­ra­ko­zik, Por­to dol­go­zik, Braga imád­ko­zik.“ Nem vélet­len, hogy majd­nem 300 temp­lom talál­ha­tó Bra­gá­ban. Por­tu­gál Rómá­nak is neve­zik.

A város­tól mint­egy 3 kilo­mé­ter­re van a Bom Jesus búcsú­já­ró temp­lom, amit cso­dá­la­tos park övez.


Por­to – a dol­gos város

Van egy mon­dás, mely sze­rint “Braga imád­ko­zik, Coimb­ra tanul, Por­to dol­go­zik, Lissza­bon pedig szó­ra­ko­zik”


Lissza­bo­ni Vil­la­mos

A világ 10 leg­szebb vil­la­mos­vo­na­la közül az egyik. A lissza­bo­ni vil­la­mo­son utaz­ni iga­zi élmény.


Estoril, Por­tu­gá­lia

Estoril, Lissza­bon­hoz köze­li fan­tasz­ti­kus strand és üdü­lő­hely.


Lissza­bon, Por­tu­gá­lia

Lissza­bo­ni kedv­csi­ná­ló vagy nosz­tal­gia min­den uta­zó­nak!


Coimb­ra – Por­tu­gá­lia egye­tem váro­sa

Por­tu­gá­lia leg­ré­geb­bi egye­te­me itt talál­ha­tó Coimb­rá­ban. Gye­re nézd meg velünk a várost ebben a rövid vide­ó­ban.


Figu­e­i­ra da Foz, Por­tu­gá­lia – Nap­le­men­te Time­lap­se


Meg­hó­dít­juk a Lomnici-csúcsot

Kirán­du­lás Tát­ra­lom­nic­ról a Lomnici-csúcsra, uta­zás a drót­kö­tél­pá­lyán a Kő-pataki-tóhoz és a Magas-Tátra leg­nép­sze­rűbb csú­csá­hoz. A kilá­tás káp­rá­za­tos, az élmény felejt­he­tet­len.


Stock­holm hajós város­né­zés

Ismerd meg Stock­holm másik arcát, tarts velünk egy hajós város­né­zás­re!


Zako­pa­ne – Gubałów­ka

Kel­le­mes kirán­du­lás a Gubałów­ká­ra. Akár egy napos láto­ga­tás alkal­má­val is könnyen tel­je­sít­he­tő prog­ram.


Zako­pa­ne Nap­fel­kel­te Time­lap­se 4K


Amster­dam hajós város­né­zés

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lál­jük. Amster­dam­ra ez külö­nö­sen igaz és egy „csa­tor­na túra“ elen­ged­he­tet­len része a város­lá­to­ga­tás­nak.