Videótár

2017. július 8.

Egy tava­szi séta Berlinben

Egy Berlinben töl­tött nap képek­ben. Városnézés első alka­lom­mal a német fővá­ros­ban a leg­fon­to­sabb lát­ni­va­lók men­tén. Sétánkat az Alexanderplatz‐on kezd­tük, majd a Berlini Dóm mel­lett elha­lad­va a város­köz­pon­ton át a tör­té­ne­lem sötét emlé­ke felé vet­tük az irányt. Megnéztük a Berlini fal marad­vá­nya­it, olvas­tunk tör­té­ne­té­ről és a Checkpoint Charlie‐nál fel­idéz­tük a meg­ha­tá­ro­zó kor­sza­kot. Az egy­ko­ri fal men­tén sétál­tunk át a Potsdamer Platz‐ra, majd a Holokauszt‐emlékműt érint­ve a Brandenburgi kapu­hoz. Életem egyik leg­szebb nap­le­men­té­jé­ben zár­tuk a kora tava­szi egy­na­pos város­né­zé­sün­ket Berlinben.


El Escorial – kirá­lyi palo­ta és kolos­tor Spanyolországban

A San Lorenzo de El Escorial‐i kirá­lyi kolos­tor (Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) a 16. szá­zad­ban épült ural­ko­dói palo­ta és kolos­tor Spanyolországban, a Madrid tar­to­mány­ban lévő San Lorenzo de El Escorial tele­pü­lés mel­lett.

II. Fülöp Spanyolország Habsburg ural­ko­dó­ja épít­tet­te a saint‐quentini csata nap­ján – Szent Lőrinc nap­ján – tett foga­dal­ma foly­tán. Juan de Toledo és Juan de Herrera jeles épí­té­szek 1563‐tól 1584‐ig épí­tet­ték. Fülöp Madridot tette meg fővá­ros­sá, s tőle észak­nyu­gat­ra emel­tet­te az impo­záns épü­le­tet, a kirá­lyi csa­lád lak­he­lyét.


Moher‐sziklák

Írország nyu­ga­ti pont­ján tett láto­ga­tás eső­ben és viha­ros szél­ben is felejt­he­tet­len élmény és han­gu­lat. Cliffs of Moher keve­sebb, mint 40 mp‐ben.


Adventi han­gu­lat Krakkóban

Egy napos adven­ti város­né­zés. Viszonylag korán, már fél négy körül söté­te­dett, így az esti fény­be borult utcá­kon sétál­ni, höm­pö­lyög­ni a tömeg­gel és az elen­ged­he­tet­len lovas hin­tók elől ugrán­doz­ni, nagyon han­gu­la­tos volt. Simán nevez­het­nénk kék város­nak is e hetek­ben Krakkót, min­de­nütt a kék színű modern fény­ki­vi­lá­gí­tás teszi még kel­le­me­seb­bé az ünne­pi készü­lő­dést. A Főtéren érke­zé­sünk­kor már hosszú sor­ban állás volt a for­ralt boros, hordó for­má­jú stan­dok­nál, a leg­kü­lön­fé­lébb étel­il­la­tok leng­ték be az egész teret és kör­nyé­két, mutat­vá­nyo­sok szó­ra­koz­tat­ták a kicsi­ket és nagyo­kat, vala­mint a már emlí­tett hin­tók sor­ban vára­koz­tak uta­sa­ik­ra. A fagyos idő nem befo­lyá­sol­ta a jóked­vet, s főképp nem vette el a vásár­lás­tól sem.


Bakancslista Madridhoz

— Látogasd meg Madrid jel­ké­pét, az eper­fá­ról cse­me­gé­ző med­vét
 — Aki keres, az talál! Keresd meg a 0 km‐t jelen­tő pon­tot a Puerta del Sol‐on
 — Igyál meg egy kávét a Plaza Mayor‐on és élvezd a nap­sü­tést
 — Sétálj végig a Gran Vía‐n és pró­báld meg­áll­ni, hogy nem vásá­rolsz vala­mit
 — Fotózkodj a Királyi Palota cso­dá­la­tos kert­jé­ben, s láto­gasd meg az Almudena kated­rá­list
 — Tölts egy fel­fris­sí­tő dél­utánt a Buen El Retiro Park‐ban, csó­na­kázz egyet és keresd fel a Crystal Palace‐t
 — Csodáld a nap­le­men­tét a Templo De Debod mel­lett egyip­to­mi han­gu­lat­ban Spanyolország köze­pén
 — Sötétedés után gyö­nyör­ködj a Plaza de Cibeles épü­le­te­i­ben, a mai város­há­za épü­le­tét (Palacio de Cibeles) és a tér köze­pén a szö­kő­ku­tat talá­lod itt fény­ár­ban

…és még meg­annyi szép­sé­get fedez­hetsz fel, láto­gass el Madridba, a spa­nyol fővá­ros­ba!


Montserrat – Spanyolország máso­dik leg­is­mer­tebb zarán­dok­he­lye

Aki Barcelonában jár, fel­tét­le­nül tegyen egy kirán­du­lást a város­tól 50 km távol­ság­ra lévő Montserrat‐ba, mely egy­részt az egyik leg­is­mer­tebb zarán­dok­hely Európában, más­részt a tör­té­nel­me és a hegy tete­jé­ről nyíló kilá­tás a kör­nyék­re iga­zán pazar.

Montserrat jelen­ti egy­részt a hegyet Spanyolország tér­ké­pén, mely egy nép­sze­rű hely a hegy­má­szók köré­ben. Emellett Montserrat név­vel illet­jük a leg­na­gyobb neve­ze­tes­sé­gét, az itt talál­ha­tó ben­cés apát­sá­got és zarán­dok­he­lyet. Évente több mint egy mil­li­ó­an zarán­do­kol­nak ide, így ez a hely a máso­dik leg­na­gyobb búcsú­já­ró­hely az ország­ban.


Santiago Bernabéu sta­di­on a Real Madrid ott­ho­na

Santiago Bernabéu – Látogatás a Real Madrid foci­csa­pa­tá­nak ott­ho­ná­ban. Stadiontúra 1 perc­ben. HALA MADRID!


Donostia — San Sebastián

San Sebastian vagy baszk nevén Donostia 2016‐ban Európa Kulturális Fővárosa volt. Nem messze a fran­cia határ­tól Észak‐Spanyolország egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­del­ni és turisz­ti­kai köz­pont­ja, illet­ve az egyik leg­szebb ten­ger­par­ti váro­sa. Rengetek lehe­tő­sé­get kínál az aktív kikap­cso­ló­dás­ra és egy­ben a gaszt­ro­él­mé­nyek fel­leg­vá­ra.


San Juan de Gaztelugatxe – Baszkföld igazi cso­dá­ja

San Juan de Gaztelugatxe – Spanyolország, Baszkföld

Igazi kaland a tete­jén álló kápol­ná­hoz való elju­tás. A szi­ge­tet egy mes­ter­sé­ges kőhíd köti össze a szá­raz­föld­del és hosszú, mere­dek lép­cső­sor vezet a gyö­nyö­rű kilá­tást biz­to­sí­tó célig. Aki sze­ret túráz­nai, annak igazi kaland és nagy élmény ez a hely.


Barcelona a kul­tu­rá­lis, szí­nes város

Barcelona szí­nes, lát­ni­va­lók­kal teli város és a kul­tú­ra ott­ho­na

Kulturális, szí­nes lát­ni­va­lók: Arc de Triomf, Plaça de Catalunya, Mercado de La Boqueria, Plaça Reial, Monumento a Colón, Funicular Avinguda Paral lel, Teleferic de Montjuïc, Montjuic hill, La Sagrada Família, Casa Batllo, Park Güell


Bom Jesus – Braga, Portugália

Braga Észak‐Portugália fon­tos váro­sa, val­lá­si köz­pont, Braga kör­zet szék­he­lye. A por­tu­gá­lok úgy tart­ják, „Lisszabon szó­ra­ko­zik, Porto dol­go­zik, Braga imád­ko­zik.“ Nem vélet­len, hogy majd­nem 300 temp­lom talál­ha­tó Bragában. Portugál Rómának is neve­zik.

A város­tól mint­egy 3 kilo­mé­ter­re van a Bom Jesus búcsú­já­ró temp­lom, amit cso­dá­la­tos park övez.


Porto – a dol­gos város

Van egy mon­dás, mely sze­rint “Braga imád­ko­zik, Coimbra tanul, Porto dol­go­zik, Lisszabon pedig szó­ra­ko­zik”


Lisszaboni Villamos

A világ 10 leg­szebb vil­la­mos­vo­na­la közül az egyik. A lissza­bo­ni vil­la­mo­son utaz­ni igazi élmény.


Estoril, Portugália

Estoril, Lisszabonhoz köze­li fan­tasz­ti­kus strand és üdü­lő­hely.


Lisszabon, Portugália

Lisszaboni kedv­csi­ná­ló vagy nosz­tal­gia min­den uta­zó­nak!


Coimbra – Portugália egye­tem váro­sa

Portugália leg­ré­geb­bi egye­te­me itt talál­ha­tó Coimbrában. Gyere nézd meg velünk a várost ebben a rövid vide­ó­ban.


Figueira da Foz, Portugália – Naplemente Timelapse


Meghódítjuk a Lomnici‐csúcsot

Kirándulás Tátralomnicról a Lomnici‐csúcsra, uta­zás a drót­kö­tél­pá­lyán a Kő‐pataki‐tóhoz és a Magas‐Tátra leg­nép­sze­rűbb csú­csá­hoz. A kilá­tás káp­rá­za­tos, az élmény felejt­he­tet­len.


Stockholm hajós város­né­zés

Ismerd meg Stockholm másik arcát, tarts velünk egy hajós város­né­zás­re!


Zakopane – Gubałówka

Kellemes kirán­du­lás a Gubałówkára. Akár egy napos láto­ga­tás alkal­má­val is könnyen tel­je­sít­he­tő prog­ram.


Zakopane Napfelkelte Timelapse 4K


Amsterdam hajós város­né­zés

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lál­jük. Amsterdamra ez külö­nö­sen igaz és egy „csa­tor­na túra“ elen­ged­he­tet­len része a város­lá­to­ga­tás­nak.