El Esc­ori­al – kirá­lyi palo­ta és kolos­tor Spanyolországban

2018. március 14.

A San Loren­zo de El Escorial‑i kirá­lyi kolos­tor (Real Mon­as­te­rio de San Loren­zo de El Esc­ori­al) a 16. szá­zad­ban épült ural­ko­dói palo­ta és kolos­tor Spa­nyol­or­szág­ban, a Mad­rid tar­to­mány­ban lévő San Loren­zo de El Esc­ori­al tele­pü­lés mellett.

II. Fülöp Spa­nyol­or­szág Habs­burg ural­ko­dó­ja épít­tet­te a saint-quentini csata nap­ján – Szent Lőrinc nap­ján – tett foga­dal­ma foly­tán. Juan de Tole­do és Juan de Her­re­ra jeles épí­té­szek 1563-tól 1584-ig épí­tet­ték. Fülöp Mad­ri­dot tette meg fővá­ros­sá, s tőle észak­nyu­gat­ra emel­tet­te az impo­záns épü­le­tet, a kirá­lyi csa­lád lakhelyét.

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: